Reserve achterstallig onderhoud&verbeteringswerken N34

060214

Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

5.873.076

0

0

0

0

Begrote onttrekking (2)

9.373.076

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

3.500.000

-

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

-

-

-

-

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

0

0

0

0

0

060214 Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van verbeteringswerkzaamheden aan de N34.

Instellingsbesluit

Besluit PS Statenstuk 2006-267 d.d. 20 december 2006

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Wouter Meijerman

Programma

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Toelichting

Per 1 januari 2007 is het beheer en onderhoud van de weg N34 overgedragen van het Rijk aan de provincie. In de hiervoor ontvangen afkoopsom is een bedrag van € 36.454.893,-- begrepen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van verbeteringswerkzaamheden. Bij statenbesluit van 20 december 2006 is hiervoor een Reserve achterstallig onderhoud en verbeteringswerken N34 ingesteld. De geplande werkzaamheden zijn in de meerjarenbegroting opgenomen.
Voor de N34 staan staat nu nog de Aansluiting Klijndijk om te realiseren gepland.

Wat was in 2017 gepland?

Volgens het BBV moeten vanaf 2017 alle investeringen worden geactiveerd en kunnen deze niet meer via de exploitatie als last genomen worden. Dit houdt in dat er geactiveerd moet worden en er een nieuw investeringsproject ingesteld moet worden. Tevens houdt dat in dat deze reserve in 2017 al opgeheven kan worden en dat het saldo naar de Reserve Investeringen verkeer en vervoer moet worden overgeheveld om wel de geplande investeringen te kunnen realiseren. Door de overheveling van deze reserve is er ruimte om de afschrijvingen in de toekomst te kunnen dekken. Begroot is een toevoeging van € 3,5 miljoen en een onttrekking € 9.373.076,--. Per saldo wordt een bedrag van € 5.873.076,-- ingezet voor de realisatie van het investeringsproject N34 aansluiting Klijndijk binnen de Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer. Na overheveling kan de reserve worden opgeheven.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

Overheveling heeft plaatsgevonden. Het saldo is per 31 december nul en daarom kan de reserve opgeheven worden.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.