Reserve natuurbeleid

060227

Reserve natuurbeleid

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

71.174.038

92.774.281

85.864.274

76.998.431

77.803.787

Begrote onttrekking (2)

8.302.698

6.910.007

8.865.843

632.038

632.038

Begrote toevoeging (3)

25.664.680

-

-

1.437.394

-

Begrote lasten programma (4)

55.422.317

38.499.501

38.499.501

38.499.501

38.619.501

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

53.589.239

38.499.501

38.499.501

38.499.501

38.619.501

Begrote baten programma (6)

11.997.565

1.332.554

1.332.554

1.332.554

1.332.554

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

14.402.747

1.332.554

1.332.554

1.332.554

1.332.554

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

92.774.281

85.864.274

76.998.431

77.803.787

77.171.749

060227 Reserve natuurbeleid

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en Programmatische Aanpak Stikstof mogelijk te maken.

Instellingsbesluit

Jaarstukken 2013 d.d. 28 mei 2014

Portefeuillehouder

Henk Jumelet

Teamleider

Foppe Jan Voogd

Programma

7: Dynamiek in leefomgeving

Toelichting

De doelstelling van deze reserve is de egalisatie van uitgaven en inkomsten van het programma Natuurlijk Platteland over de jaren tot en met 2028. Binnen dit programma vallen de ontwikkelopgave nieuwe natuur (inrichting, grondverwerving en functieverandering), het agrarisch en natuur en landschapsbeheer, de programmatische aanpak stikstof (PAS). Het betreft alle nieuwe projecten vanaf 2014 (inclusief Icoon projecten). De lopende ILG projecten worden afgewikkeld via de reserve provinciaal aandeel ILG.

Wat was in 2017 gepland?

In deze begroting 2017 is de begroting van baten en lasten gebaseerd op de (meerjaren) Prestatieovereenkomst 2017 met Prolander en Bij12. Er is voor een bedrag van € 25.664.680,-- aan toevoegingen begroot en aan onttrekkingen een bedrag van € 8.302.698,--. Voor de jaren 2018 tot en met 2020 wordt per saldo een onttrekking geraamd van 6,7 mln (2018) en 8,6 mln  (2019) en een storting van 1 miljoen euro in 2020. De raming is gebaseerd op de lopende contracten. Indien rekening wordt gehouden met nog te verstrekken contracten zullen de bedragen 2020 en later verder geprognosticeerd respectievelijk geactualiseerd moeten worden. Het businessmodel zal hierin een belangrijke rol moeten spelen.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

Dit betreft de saldi van de budgetten samenhangende met het Programma Natuur PnP en specifiek de prestaties (zie uitvoeringsinformatie) 3621122 Agrarisch natuurbeheer, 3621106 Programma Beheer, 3621123 Tijdelijk beheer grondbezit, 3600201 Monitoring, 3621111 Milieukwaliteit PAS, 6321104 Realisatie EHS (inrichting), 3621121 Grondverwerving en functieverandering en 3600518 Natuur algemeen (excl. bijdrage aan groenfonds en afschrijvingen). De uitgaven bedroegen 53,6 miljoen, een voordeel van 1,8 miljoen. De inkomsten bedroegen 14,4 miljoen, een voordeel van 2,4 miljoen. De totale storting bedroeg 4,2 miljoen.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Voor een toelichting op de verschillen verwijzen we naar Programma 7.2 (7.2.04, 7.2.06, 7.2.07, 7.2.08, 7.2.10, 7.2.11 en 7.2.12)

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.