Programma's

  Omschrijving

  In de begroting 2017 schreven we over dit speerpunt:

  Goed en veilig bereikbaar zijn, is van economisch en maatschappelijk belang. Vrijwel iedereen neemt dagelijks deel aan het verkeer in welke vorm dan ook. Zelfstandig of begeleid. Naar huis, werk, school of bijvoorbeeld recreatief. Samen met onze partners zoals gemeenten, Rijk en maatschappelijke organisaties investeren we in veilige wegen, een betrouwbaar openbaar vervoer en het stimuleren van het gebruik van de fiets en van veilig gedrag in het verkeer.

  N34
  De eerste fases van planvorming rond de verdubbeling van de N34 in Zuidoost-Drenthe zijn afgerond. We doorlopen nu de procedures en grondaankopen om nog in deze collegeperiode daadwerkelijk tot aanleg te kunnen overgaan. Diverse aansluitingen op de N34 en N391 zijn in uitvoering of in voorbereiding. Deze aansluitingen passen in een breder onderzoek naar de mobiliteitsknelpunten in de verbinding Emmen-Groningen. We leggen hierbij een directe relatie met het onderzoek naar de haalbaarheid van de spoorverbinding van Emmen naar Stadskanaal. Op de N34 zijn we een gedragscampagne gestart gericht op het verminderen van inhalen, keren en afleiding om het aantal ernstige ongevallen te verminderen.

  Logistiek
  Zuidoost-Drenthe is een belangrijke logistieke regio. We zetten in op goede achterlandverbindingen naar Duitsland en Twente. Als onderdeel van het Programma Beter Benutten in de Regio Groningen Assen ontwikkelen we een logistieke hub bij Flora Holland.

  Openbaar vervoer en innovatie
  Voor een nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer in Drenthe en Groningen stellen we een programma van eisen op. Hierin houden we rekening met duurzaamheid en nieuwe vormen van vervoer. Samen met gemeenten in Groningen en Drenthe werken we aan een gezamenlijke concessie Publiek Vervoer voor het doelgroepenvervoer. Met een koppeling naar de MIRT verkenning Anders Benutten, een onderzoek dat concrete uitvoerbare projecten moet opleveren, om de voorzieningen in het landelijk gebied bereikbaar te houden. We initiëren initiatieven om autonome voertuigen in te zetten. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden die drones kunnen bieden. De Vechtdallijnen met onder andere de spoorverbinding Emmen-Zwolle kennen een doorlopende ontwikkeling tot 2028 om te komen tot een rendabele exploitatie.

  Fiets
  De fietssnelweg Assen-Groningen komt in een fase van nadere besluitvorming over het ontwerp. Met Overijssel stemmen we af over een hoogwaardige snelle fietsverbinding Meppel-Zwolle. We passen dynamische (fietspad)verlichting toe op die plaatsen waar verdere (innovatieve) verduurzaming van openbare verlichting mogelijk is. Ook ontwikkelen we een innovatief fietsmonitoringssysteem.

  Verkeersveiligheid
  Het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers stagneert. Verkeersonveiligheid vraagt dan ook om blijvende brede aandacht. Zowel een veilige inrichting van de weg en het fietspad als gedragsbeïnvloeding zijn van belang. We werken de visie op bijvoorbeeld de N375, de weg van Pesse naar Meppel, uit naar concrete maatregelen. Met onze partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe, hebben we meerjarige afspraken in het Programma “Samen richting Nul Verkeerslachtoffers!”
  Onderhoud
  We hebben een dynamisch onderhoudsprogramma voor onze eigen (vaar)wegen en fietspaden, waarbij effectievere inzet van onderhoudsmiddelen mogelijk is. Zo blijven we voldoen aan de maatschappelijke wensen die gesteld worden aan het Drentse (vaar)wegennet.

  RSP
  De maatregelen binnen het Regio Specifiek Pakket RSP liggen op schema. De aansluiting van de Rondweg Emmen op de N34 is in voorbereiding. De aanleg van de spoorboog bij Coevorden is in een afrondende fase. De herinrichting van het stationsplein en omgeving is in voorbereiding. Voor de verbetering van de spoorlijn Zwolle-Assen-Groningen is de planologische procedure voor de verruiming van de spoorboog Hoogeveen afgerond. De 5e en 6e trein rijdt tussen Assen en Groningen en de verdubbeling van het spoor Zwolle-Herfte is in voorbereiding.

  Speerpunt 3: Bereikbaar Drenthe, verantwoording bij de jaarrekening.

  N34
  Voor de N34 zijn de ruimtelijke procedures en grondaankopen in gang gezet. In de ruimtelijke procedure loopt een beroepsprocedure. Het merendeel van de benodigde grond is verworven. Voor een aantal percelen is een onteigeningsprocedure gestart. Diverse aansluitingen op de N34 en N391 zijn gerealiseerd. Aan de hand van het onderzoek naar de mobiliteitsknelpunten in de verbinding Emmen-Groningen is de keuze gemaakt voor het scenario partiële verdubbeling van de N34. Dit scenario wordt nader uitgewerkt.

  Logistiek
  In Zuidoost-Drenthe hebben we ingezet op het verder verbeteren van de achterlandverbindingen naar Duitsland en Twente. In de Regio Groningen-Assen is gewerkt aan de ontwikkeling van een logistieke hub bij Flora Holland.

  Openbaar vervoer en innovatie
  De aanbesteding voor de nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer in Drenthe en Groningen is gestart. In het programma van eisen hebben duurzaamheid en nieuwe vormen van vervoer een belangrijk aandeel. Daarnaast hebben we samen met gemeenten in Groningen en Drenthe de gezamenlijke concessie Publiek Vervoer voor het doelgroepenvervoer aanbesteed. Er wordt ingezet om Publiek Vervoer door te ontwikkelen en een koppeling te maken als MAAS-pilot, met de inzet van autonome voertuigen en bijvoorbeeld drones. Groningen Airport Eelde is door het Rijk aangewezen als Dronehub. Het aantal reizigers op de Vechtdallijnen met onder andere de spoorverbinding Emmen-Zwolle is in 2017 opnieuw gestegen.
   

  Qbuzz directeur Astrid Veldhuizen en gedeputeerde Henk Brink bij eerste OV dubbeldekker

  Fiets
  Voor de fietssnelweg Assen-Groningen is een keuze gemaakt voor een uitvoeringsscenario. Delen van het tracé werken we nader uit. Met Overijssel heeft afstemming plaatsgevonden over een hoogwaardige snelle fietsverbinding Meppel-Zwolle. Er is voor gekozen om de bestaande fietsverbinding te verbeteren. Waar mogelijk werken we aan het verder innovatief verduurzamen van openbare verlichting, met dynamische (fietspad)verlichting. De ontwikkeling van het innovatief fietsmonitoringssysteem loopt volgens planning.

  Verkeersveiligheid
  Met zowel het veiliger inrichten van wegen en fietspaden als gedragsbeïnvloeding werken we aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. De visie voor de N375, de weg van Pesse naar Meppel, is afgerond. Met een omgevingsproces, waarbij we omwonenden en belanghebbenden nauw betrekken, werken we dit nader uit. Om het aantal ernstige ongevallen op de N34 terug te dringen zijn we daar begonnen met een gedragscampagne die is gericht op het verminderen van inhalen, keren en afleiding in de auto.
  Met onze partners in het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe, hebben we meerjarige afspraken in het Programma 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!'

  RSP
  De maatregelen binnen het Regio Specifiek Pakket (RSP) liggen op schema. We hebben in het afgelopen jaar verder gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de aansluiting van de Rondweg Emmen op de N34. De Spoorboog bij Coevorden is afgerond, in mei 2017 heeft een feestelijke opening plaatsgevonden. De planologische procedure voor de verruiming van de spoorboog Hoogeveen is afgerond. De 5e en 6e trein rijdt tussen Assen en Groningen en de verdubbeling van het spoor Zwolle-Herfte is in voorbereiding.


  Eerste (historische) trein over de nieuwe spoorbrug tijdens de opening op woensdag 3 mei 2017

  Successen

  - De provincie heeft zich sterk gemaakt voor de samenwerking tussen gemeenten en het OV-bureau om het platteland bereikbaar te houden door het combineren van verschillende soorten publiek vervoer.
  -  De herinrichting van de N391 Emmen-Ter Apel tot autoweg (100 km) is grotendeels gereed.
  - De Vechtdallijnen zijn wederom succesvol met een toename van het aantal reizigers en een zeer hoge waardering van de reiziger.
  -  De aanwijzing van GAE als Dronehub biedt grote kansen in innovatieve vervoersstromen.
  - Keuze gemaakt voor het uitvoeringsscenario van de Fietssnelweg Assen-Groningen.
  - Feestelijke opening van de Spoorboog in Coevorden.
  - De aansluiting Exloo (N34) is gereed.

  Knelpunten

  - Door de aantrekkende economie stijgen de prijzen van aannemers. Hierdoor wordt de ruimte die in de budgetten aanwezig was voor incidentele opdrachten (calamiteiten en klachten) volledig opgesoupeerd door structurele contracten die nodig zijn voor uitvoering van beheer en onderhoud. De huidige budgetten zijn niet meer toereikend om het huidige kwaliteitsniveau te handhaven. De aantrekkende markt met stijgende prijzen geldt ook voor infraprojecten. Wij komen in 2018 met voorstellen.