Begroot na wijz. € 75.373.669
Realisatie € 85.166.222
Resultaat € -9.792.553

Toelichting programma

De provincie is de gebiedsregisseur van het landelijke gebied. Projecten richten zich op het versterken van landbouw en agribusiness, natuur, klimaat, recreatie en toerisme, en sociaaleconomische vitaliteit. Met een gebiedsgerichte aanpak zetten we in op een gezamenlijke uitvoering van opgaven en projecten met de betrokkenen in het gebied. De provincie werkt hierin nauw samen met gemeenten en maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.

Stand resultaten

Van de resultaten binnen dit programma is hier de status van de resultaten weergegeven. Op resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstelling.