31-12-2016

  31-12-2017

  ACTIVA (in duizenden euro's)

  Vaste activa

  Immateriële vaste activa

  Bijdragen aan activa in eigendom van derden

  12.760

  15.247

  Totaal immateriële vaste activa

  12.760

  15.247

  Materiële vaste activa

  Investeringen met een economisch nut

  45.841

  56.177

  Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

  60.180

  66.931

  Totaal materiële vaste activa

  106.021

  123.108

  Financiële vaste activa

  Kapitaalverstrekkingen aan:

  - deelnemingen

  26.126

  26.126

  Leningen aan:

  - openbare lichamen (artikel 1, van de Wet fido)

  47.000

  47.000

  Overige langlopende leningen

  83.751

  83.215

  Totaal financiële vaste activa

  156.876

  156.340

  Totaal vaste activa

  275.657

  294.695

  Vlottende activa

  Voorraden

  Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

  -61

  -61

  Vooruitbetalingen

  5

  4

  Totaal voorraden

  -56

  (58)

  Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

  Vorderingen op openbare lichamen

  9.818

  9.447

  Rekening-courantverhoudingen met het Rijk

  185.111

  201.501

  Overige vorderingen

  2.803

  2.180

  Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

  197.731

  213.128

  Liquide middelen

  Kassaldi

  Banksaldi

  5.484

  6.740

  Totaal liquide middelen

  5.484

  6.740

  Overlopende activa

  De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

  - het Rijk

  - overige Nederlandse overheidslichamen

  2.616

  Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

  21.962

  26.779

  Totaal overlopende activa

  21.962

  29.395

  Totaal vlottende activa

  225.120

  249.205

  Totaal activa

  500.777

  543.899

  31-12-2016

  31-12-2017

  PASSIVA (in duizenden euro's)

  Vaste passiva

  Eigen vermogen

  Reserves

  - Algemene reserves

  40.467

  36.485

  - Bestemmingsreserves

  321.838

  313.233

  Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten
  in de jaarrekening

  -131

  21.644

  Totaal eigen vermogen

  362.174

  371.362

  Voorzieningen

  15.188

  14.164

  Totaal vaste passiva

  377.362

  385.525

  Vlottende passiva

  Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

  Overige schulden

  34.591

  37.402

  Totaal netto-vlottende schulden

  34.591

  37.402

  Overlopende passiva

  Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

  70.231

  74.634

  De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

  - het Rijk

  2.206

  2.973

  - overige Nederlandse overheidslichamen

  13.585

  31.985

  Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
  begrotingsjaren komen

  2.804

  11.380

  Totaal overlopende passiva

  88.825

  120.973

  Totaal vlottende passiva

  123.416

  158.374

  Totaal passiva

  500.777

  543.899

  Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of
  garantstellingen zijn verstrekt.

  3.914

  3.763