Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

  De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit
  Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en gelet op artikel 216 van de
  Provinciewet en de Financiële verordening Drenthe 2012, waarin Provinciale Staten op 14-11-2012 de
  uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de
  inrichting van de financiële organisatie hebben vastgesteld.

  Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

  Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op
  basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en
  lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot
  inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun
  brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze
  jaarrekening toegelicht.

  Vaste activa

  Vaste activa zijn bedoeld om de uitoefening van de werkzaamheid van de provincie duurzaam te
  dienen.

  Algemeen

  Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste activa een toelichting gegeven. Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000,--.

  Immateriële vaste activa

  Het BBV kent de volgende drie soorten immateriële vaste activa:
  – De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio.
  – De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief.
  – De bijdragen aan activa in eigendom van derden.

  De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

  Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is
  voldaan.
  – Er is sprake van een investering door een derde.
  – De investering draagt bij aan de publieke taak.
  – De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is overeengekomen.
  – De bijdrage kan door de provincie worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.

  Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

  Bijdragen aan activa in eigendom van derden

  De bijdragen in activa in eigendom van derden zijn als volgt te specificeren:

  (x € 1.000,--)

  Boek-waarde
  1-1-2017

  Invest- eringen

  Desinves- teringen

  Afschrij- vingen

  Bijdragen van derden

  Afwaard- eringen

  Boek-
  waarde 31-12-2017

  Bijdragen aan activa in eigendom van derden

  12.760

  3.865

  1.378

  15.247

  Totaal

  12.760

  3.865

  1.378

  15.247

  Materiële vaste activa

  Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste activa:
  – Investeringen met een economisch nut;
  – Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan
  worden geheven;
  – Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

  Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd.

  Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en over de gebruiksduur afgeschreven.

  M.i.v. 1 januari 2015 geldt voor natuurruilgrond dat deze wordt gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde.

  De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

  Ten aanzien van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt tot aan investeringsdatum 31 december 2016 dat eventuele bijdragen uit de reserves in mindering zijn gebracht op deze investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Ten aanzien van investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven geldt dat vanuit de spaarcomponent van heffingen gevormde voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen met economisch nut in mindering zijn gebracht op de in het boekjaar gepleegde investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing is geheven. Over het resterende bedrag wordt afgeschreven.

  De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (kortste van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten en voorzieningen.

  De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de Financiële verordening Drenthe 2012 (Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 14 november 2012). De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire of annuïteitenmethode. Afschrijvingen geschieden daarnaast onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op gronden wordt niet afgeschreven, tenzij de grond deel uitmaakt van een investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Eventuele boekwinsten bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele bate in de jaarrekening verwerkt.

  Duurzame waardevermindering van vaste activa
  Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij als duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van maatschappelijk vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten opzichte van de huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie.

  Buiten gebruik gestelde vaste activa
  Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.

  Afschrijvingen
  De volgende afschrijvingstermijnen gelden.

  Investering

  Afschrijvingstermijn (in jaren)

  Gronden en terreinen

  n.v.t.

  Woonruimten

  50

  Gebouwen

  50

  Grond-, weg- en waterbouwkundige werken, waaronder:

  - sluizen

  100

  - bruggen en viaducten

  90

  - (voorzieningen bij) waterwegen

  30

  - (aanleg van) wegen

  20

  - rotondes en verkeersdrempels e.d.

  10

  Vervoersmiddelen

  5

  Machines, apparaten en installaties

  15

  Overige materiële vaste activa, waaronder:

  - inventarissen (waaronder meubilair)

  10

  - automatisering

  4

  - software

  4

  Immateriële activa

  maximaal 5

  m.u.v. bijdragen aan activa in eigendom van derden

  maximaal 15

  (Het gebruiksrecht voor onbepaalde duur op) software is als afzonderlijk actief opgenomen onder de materiële vaste activa als investering met economisch nut.

  De lasten samenhangend met de uitvoering van klein en groot onderhoud en het baggeren van watergangen zijn niet levensduur verlengend en zijn daarom niet geactiveerd, maar direct ten laste van de exploitatie of de gevormde voorziening gebracht.

  Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar.

  (x € 1.000,--)

  Boek-waarde 01-01-2017

  Invest- eringen

  Desinves- teringen

  Afschrij- vingen

  Bijdragen van derden

  Af-waard- eringen

  Boekwaarde 31-12-2017

  Investeringen met economisch nut

  Gronden en terreinen

  9.276

  12.807

  22.083

  Bedrijfsgebouwen

  26.331

  1.205

  25.126

  Machines, apparaten en installaties

  10.234

  735

  111

  1.890

  8.968

  Totaal

  45.841

  13.543

  111

  3.095

  56.177

  (x € 1.000,--)

  Boek-
  waarde
  1-1-2017

  Invest- eringen

  Desinves- teringen

  Afschrij- vingen

  Bijdragen van derden

  Afwaard- eringen

  Boek-
  waarde
  31-12-2017

  Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 1-1-2017 (“nieuwe” wetgeving)

  Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

  0

  29

  29

  Machines, apparaten en installaties

  0

  0

  Totaal

  0

  29

  0

  0

  29

  (x € 1.000,--)

  Boek-
  waarde
  1-1-2017

  Invest- eringen

  Desinves- teringen

  Afschrij- vingen

  Bijdragen van derden

  Afwaard- eringen

  Boek-
  waarde
  31-12-2017

  Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut tot 1-1-2017 (“oude” wetgeving))

  Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

  59.450

  11.023

  4.565

  -349

  66.256

  Machines, apparaten en installaties

  731

  85

  646

  Totaal

  60.180

  11.023

  4.650

  -349

  66.902

  Totaal investeringen met maatschappelijk nut

  60.180

  11.052

  0

  4.650

  -349

  0

  66.931

  De boekwaarde van de materiële vaste activa is ten opzichte van 31 december 2016 toegenomen met € 17.087.000,--. De investeringen met betrekking tot grond-, weg- en waterbouwkundige werken hebben betrekking op investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De investeringen die betrekking hebben op de bedrijfsgebouwen, vervoersmiddelen en machines, apparaten en installaties hebben grotendeels betrekking op investeringen met een economisch nut. Zie het overzicht in paragraaf III.1.1 Investeringen voor een specificatie van de investeringen.

  Provincie Drenthe kent geen investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. De kapitaallasten van investeringen die worden gefinancierd uit het krediet Investeringen verkeer en vervoer worden gedekt door de bestemmingsreserve Investeringen verkeer en vervoer. Onder de categorie gronden en terreinen is het, in het kader van het natuurpact voor nul euro, overgedragen voormalig rijksbezit van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) verantwoord, de nieuwe verwerving van ruil- en natuurgronden (terreinen binnen het natuur netwerk Nederland) minus de verkochte ruilgronden en terreinen binnen het natuur netwerk Nederland aan terreinbeheerders en of particulieren.

  De voorraad per 31 december 2017 bedroeg 2.096 Ha voor een boekwaarde van 21,9 miljoen. Wij verwijzen u verder naar de paragraaf 1.2.7 grondbeleid voor een nadere toelichting op deze grondpositie.

  Financiële vaste activa

  Het BBV kent de volgende soorten financiële vaste activa:

  - kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen;
  - leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen;
  - overige langlopende leningen;
  - uiteenzettingen in ‘s Rijks schatkist met rentetypische looptijd van één jaar of langer;
  - uiteenzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;

  - overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

  De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

  Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa gedurende het jaar:

  (x € 1.000,--)

  Boek- waarde 1-1-2017

  Invest- eringen

  Desinves- teringen

  Afschrij- vingen/ aflossingen

  Waardever-mindering

  Boek- waarde 31-12-2017

  Kapitaalverstrekkingen aan:

  - deelnemingen

  26.126

  26.126

  Totaal kapitaalverstrekkingen

  26.126

  26.126

  (x € 1.000,--)

  Boek- waarde 1-1-2017

  Invest- eringen

  Desinves- teringen

  Afschrij- vingen/ aflossingen

  Doorgevoerde waardever-mindering

  Boek- waarde 31-12-2017

  Leningen aan:

  - openbare lichamen

  47.000

  47.000

  - deelnemingen

  7.984

  7.984

  Totaal leningen u/g

  54.984

  54.984

  (x € 1.000,--)

  Boek- waarde 1-1-2017

  Invest- eringen

  Desinves- teringen

  Afschrij- vingen/ aflossingen

  Doorgevoerde waardever-mindering

  Boek- waarde 31-12-2017

  Overige langlopende leningen

  36.966

  16.098

  4.710

  48.354

  Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer/Obligaties

  38.801

  12.300

  -376

  26.877

  Totaal overige langlopende leningen/Obligaties

  75.767

  16.098

  17.010

  -376

  75.231

  Kapitaalverstrekkingen en deelnemingen

  De provincie Drenthe bezit belangen in diverse instellingen. Deze effecten zijn bestemd om duurzaam
  ten dienste van de eigen bedrijfsuitoefening te staan.

  De volgende belangen zijn per 31 december 2017 in het bezit van de provincie Drenthe.

  Specificatie deelnemingen

  ( x 1.000)

  aandelen

  Intrinsieke waarde

  Boekwaarde per 31-12-17

  Stille reserve

  Nominale waarde

  NV Bank Nederlandse Gemeenten

  87.750

  6.635

  199

  6.436

  219

  Groningen Airport Eelde

  2.760

  3.246

  p.m.

  3.246

  1.242

  Nederlandse Waterschapsbank

  40

  1.016

  4

  1.012

  5

  Enexis Holding NV

  3.549.845

  87.844

  4.323

  83.520

  3.550

  Vordering op Enexis BV

  47.433

  1

  1

  Verkoop Vennootschap BV

  45.621

  28

  28

  CBL Vennootschap BV

  45.621

  18

  18

  CSV Amsterdam BV

  45.621

  73

  73

  Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

  3.414.335

  37

  37

  34.143

  Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

  19.062

  21.481

  8.650

  Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)*

  973

  21.044

  18

  21.025

  49

  Drentse Holding BV (MKB Fonds Drenthe)

  100

  11.420

  100

  11.320

  100

  Totaal

  131.362

  26.126

  126.716

  47.958

  De dividendopbrengsten moeten worden verantwoord in het jaar waarin het recht op het ontvangen
  van dividend ontstaat. Omdat de algemene vergadering van aandeelhouders pas in het jaar t+1 beslist over het dividend, moet het dividend worden verantwoord in de jaarrekening van het jaar t+1. Op basis hiervan is het dividend opgenomen, dat in 2017 is ontvangen. De aandelen zijn op de balans
  opgenomen tegen de verkrijgingsprijs. Bij Vordering op Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV, CBL Vennootschap BV en CSV Amsterdam BV is geen boekwaarde vermeld omdat de verkrijgingsprijs van het aandelenpakket één euro was. Om inzicht te geven in een reëlere waarde is tevens de stille
  reserve die in de waarde van de aandelen verscholen zit, aangegeven. Deze waarde is berekend door
  rekening te houden met de intrinsieke waarde van de deelnemingen en de verhouding van het
  aandelenbezit van de provincie t.o.v. de andere aandeelhouders. De aandelen van Groningen Airport
  Eelde NV zijn p.m. gepresenteerd, aangezien de waarde van deze aandelen lager is dan de nominale
  waarde.

  Bij de waardering van de aandelen van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) is rekening gehouden met de in het addendum d.d. 16 november 2016 overeengekomen afspraken met het Rijk, zoals dat bij de aankoop van de aandelen in de NOM van het Rijk in 2016 is vastgelegd. In dit addendum is met het Rijk overeengekomen dat een daling van de benaderde marktwaarde van een deel van de participaties van de NOM na de overnamedatum (zijnde 1 januari 2016) bij verkoop van de betreffende participatie(s) door de NOM wordt verrekend met het Rijk als correctie op de koopsom van het in 2016 verworven aandelenbelang. Daarnaast is met het Rijk overeengekomen dat een stijging van de benaderde marktwaarde van een deel van de participaties van de NOM na de overnamedatum (zijnde 30 juni 2016) bij verkoop van de betreffende participatie(s) door de NOM voor een deel toekomt aan het Rijk. Deze afspraken zijn in aanmerking genomen bij de analyse of de marktwaarde van de aandelen in de NOM ultimo 2017 lager is dan de verkrijgingsprijs van de aandelen. Uit deze analyse is gebleken dat de marktwaarde van de aandelen in de NOM ultimo 2017 niet lager is dan de verantwoorde verkrijgingsprijs van € 21,5 miljoen.

  Leningen aan openbare lichamen (artikel 1 van de wet fido)

  De door de provincie verstrekte leningen aan openbare lichamen, als bedoeld in artikel 1, onderdeel a,
  van de Wet financiering decentrale overheden, zijn als volgt te specificeren.

  Specificatie leningen aan gemeenten

  (x € 1.000,--)

  Stand 1 januari 2017

  Verstrekte leningen

  Aflossing

  Stand 31 december 2017

  Rente

  Gemeente Smallingerland

  5.000

  5.000

  38

  Gemeente Velsen

  10.000

  10.000

  158

  Gemeente Amsterdam

  10.000

  10.000

  113

  Gemeente Maassluis

  7.000

  7.000

  33

  Gemeente Oosterhout

  5.000

  5.000

  19

  Gemeente Etten-Leur

  10.000

  10.000

  41

  47.000

  47.000

  402

  Overige langlopende leningen en uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

  De door de provincie verstrekte langlopende geldleningen zijn als volgt te specificeren.

  Specificatie verstrekte leningen

  (x € 1.000,--)

  Stand 1 januari 2017

  Verstrekte leningen

  Aflossing

  Af-waardering

  Conversie

  Stand 31 december 2017

  Rente

  Hypotheken ambtenaren

  11.715

  2.224

  9.491

  386

  RTV Drenthe

  2.371

  216

  2.155

  18

  Leningen via NRF

  1.667

  1999

  329

  3.337

  22

  Gemeente Emmen (DPE Next)

  5.700

  5.700

  171

  Zonneleningen SVN

  7.692

  1.378

  6.314

  59

  Prolander ICT-investeringen

  1.400

  467

  933

  Pro rata aandeelhouderslening Tranche D op Enexis BV

  317

  317

  Stichting Energy Challenges

  373

  373

  7

  Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (Provincie Fryslan)

  150

  150

  -7

  Breedband Eco-Oostermoer

  200

  10

  190

  5

  Coöperatie De Kop Breed Roderwolde

  2.100

  2.100

  20

  Coöperatie Het Drents Collectief UA

  338

  300

  638

  Bio Energy Hartlief_Lammers BV

  171

  29

  143

  1

  Landbouwbedrijf De Jong

  95

  11

  84

  Maatschappij van Weldadigheid

  903

  48

  855

  18

  Coöperatie Breedband Noordenveld Zuidwest (t.b.v. wit gebied)

  308

  2.816

  3.124

  14

  Coöperatie Breedband Noordenveld Zuidwest (t.b.v. grijs gebied)

  42

  384

  426

  10

  Coöperatie Sterk Midden-Drenthe UA (t.b.v. wit gebied)

  115

  5.308

  5.424

  15

  Coöperatie Sterk Midden-Drenthe UA (t.b.v. grijs gebied)

  42

  1.946

  1.988

  32

  Glasvezel De Wolden

  1.268

  3.345

  4.613

  21

  Verstrekte geldleningen (deposito's)

  38.801

  12.300

  26.501

  1.005

  75.767

  16.098

  17.010

  74.855

  1.798

  Vlottende activa

  Voorraden

  De post voorraden wordt onderscheiden in:

  Boekwaarde

  Boekwaarde

  31-12-2017

  31-12-2016

  Onderhanden werk voor derden

  -61

  -61

  Voorraad VVV bonnen

  4

  5

  Totaal voorraden

  -58

  -56

  Onderhanden werk voor derden
  De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met eventuele opbrengsten.

  Voorraad VVV-bonnen
  Deze voorraad is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.

  Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

  De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

  De post uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar wordt onderscheiden in:

  (x € 1.000,--)

  Stand 31 december 2017

  Voorziening oninbaarheid

  Boekwaarde 31 December 2017

  Boekwaarde 31 december 2016

  Vorderingen op openbare lichamen

  9.447

  9.447

  9.818

  Rekening-courantverhoudingen met het Rijk

  201.501

  201.501

  185.111

  Overige vorderingen

  7.070

  4.889

  2.180

  7.724

  Totaal

  218.017

  4.889

  213.128

  202.653

  Op de overige vorderingen is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht van
  € 4.889.000,--. Van het saldo van alle vorderingen op 31 december 2017 resteert per 2 februari 2018
  € 7.443.000,-- .

  Schatkistbankieren
  Drempelbedrag

  In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor provincie Drenthe is dat voor 2017 € 1.836.000,--.

  Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

  Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 2017 hebben geenoverschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2017 is geweest.

  Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

  (x € 1.000,--)

  Verslagjaar

  (1)

  Drempelbedrag

  1.836

  1.836

  1.836

  1.836

  Kwartaal 1

  Kwartaal 2

  Kwartaal 3

  Kwartaal 4

  (2)

  Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen

  69

  1

  1

  49

  (3a)=(1)>(2)

  Ruimte onder het drempelbedrag

  1.767

  1.835

  1.835

  1.787

  (3b)=(2)<(1)

  Overschrijving van het drempelbedrag

  (1) Berekening drempelbedrag

  (x € 1.000,--)

  Verslagjaar

  (4a)

  Begrotingstotaal verslagjaar

  244.819

  (4b)

  Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan 500 miljoen

  244.819

  (4c)

  Het deel van het begrotingstotaal dat de 500 miljoen te boven gaat

  0

  (1)=(4b)*0.0075+(4c)*0,002 met een maximum van €250.000,-

  Drempelbedrag

  1.836

  (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen

  (x € 1.000,--)

  Verslagjaar

  Kwartaal 1

  Kwartaal 2

  Kwartaal 3

  Kwartaal 4

  (5a)

  Som van de per dag buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

  6.237

  92

  81

  1.814

  (5b)

  Dagen in het kwartaal

  90

  91

  92

  92

  (2a)-(5a)/(5b)

  Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen

  69

  1

  1

  20

  Liquide middelen

  De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

  De post liquide middelen wordt onderscheiden in:

  (x € 1.000,--)

  Boekwaarde 31 december 2017

  Boekwaarde 31 december 2016

  Kassaldo

  Kas

  Banksaldi

  ABN-Amro

  907

  Groenfonds op Drentse Maat

  1.218

  1.303

  Groenfonds Eerste bebossing landbouwgrond

  945

  1.006

  Groenfonds Klimaatbos Drenthe

  367

  378

  Nationaal Restauratiefonds Hypotheken

  2.178

  1.326

  Nationaal Restauratiefonds Subsidies

  5

  384

  ING

  1

  4

  ING Beleggingsrekening

  1

  -3

  Nationaal Restauratiefonds Uitvoeringsprogramma Koloniën van Weldadigheid

  802

  835

  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Energiebesparing Provincie Drenthe

  237

  192

  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Duurzaamheidsrekening Provincie Drenthe/Assen

  29

  26

  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Energiebesparing Gemeente Meppel

  51

  33

  Totaal liquide middelen

  6.739

  5.483

  Overlopende activa

  De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

  De post overlopende activa wordt onderscheiden in:

  (x € 1.000,--)

  Saldo
  31 december 2016

  Saldo
  31 december 2017

  De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

  Europese overheidslichamen

  Het Rijk

  Overige Nederlandse overheidslichamen

  2.616

  Overige nog te ontvangen bedragen

  19.547

  20.550

  Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

  2.419

  6.229

  Totaal overlopende activa

  21.966

  29.395

  De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

  (x € 1.000,--)

  Saldo
  1 januari 2017

  Toevoegingen

  Ontvangen bedragen

  Saldo
  31 december 2017

  Europese overheidslichamen

  Het Rijk

  Overige Nederlandse overheidslichamen

  Open Bedrijven Dag Drenthe 2017

  6

  6

  Energiepotentie opperlvaktewater

  14

  14

  Provinciaal Werkgelegenhidsregister 2017

  24

  24

  Bodemsaneringen

  865

  865

  POP3

  1.708

  1.708

  Totaal van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

  2.616

  2.616

  Vaste passiva

  Algemeen

  Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste passiva een toelichting gegeven.

  De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat vermeld. Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000,--.

  Eigen vermogen

  De post eigen vermogen wordt onderscheiden in:

  Boekwaarde

  Boekwaarde

  31 december 2017

  31 december 2016

  Reserves, gespecificeerd naar:

  – algemene reserve

  36.485

  40.467

  – bestemmingsreserve

  313.233

  321.837

  Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

  21.644

  -131

  Totaal eigen vermogen

  371.362

  362.173

  In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van provinciale staten. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra provinciale staten aan een reserve een bepaalde bestemming hebben gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd. Zowel reserves als voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Een gedetailleerd overzicht van alle reserves is opgenomen aan het eind van deze paragraaf.

  Vlottende passiva

  Algemeen

  Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vlottende passiva een toelichting gegeven.

  De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat vermeld. Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000.

  Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

  De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

  De post netto-vlottende schulden wordt onderscheiden in:

  31 december 2017

  31 december 2016

  Ontwikkeling

  Overige schulden

  10.063

  8.181

  1.882

  Rekening-courantsaldi

  27.339

  26.409

  929

  Totaal

  37.402

  34.591

  2.811

  Het openstaande bedrag aan crediteuren, dat onder overige schulden is gerangschikt, is per
  31 december 2017 € 10.060.000,--. In dit bedrag is het crediteurensaldo van Prolander (bedrijf 3
  Drenthe) ad. 458.000,-- opgenomen. Van het totale saldo crediteuren op 31 december 2017 resteert
  per 2 februari 2018 nog € 466.000,--.

  De saldi van diverse rekening-courantrekeningen hebben voornamelijk betrekking op Europese of
  regionale projecten, waarvoor de provincie de administratie voert. De posten met het grootste saldo betreffen de rekening-courantrekeningen Aandeelhouders NOM. Daar staat een bedrag van € 19.402.000,-- beschikbaar. Dit betreft een saldo de zgn. “terugploegkorting” dat bedongen is bij de aankoop van de aandelen van de NOM. Dat bedrag zal door de aandeelhouders van de NOM worden besteed ter stimulering van het (innovatieve) MKB in Noord-Nederland en staat bij de provincie tijdelijk op de rekening.

  31 december 2017

  31 december 2016

  Ontwikkeling

  Aandeelhouders NOM

  3.409

  21.402

  -17.992

  Aandeelhouders NOM (terugploegkorting gezamenlijk)

  4.850

  4.850

  Aandeelhouders NOM (terugploegkorting Groningen)

  4.850

  4.850

  Aandeelhouders NOM (terugploegkorting Friesland)

  4.850

  4.850

  Aandeelhouders NOM (terugploegkorting Drenthe

  4.850

  4.850

  Totaal

  22.811

  21.402

  1.409

  Overlopende passiva

  De post overlopende passiva wordt onderscheiden in:

  (x € 1.000,--)

  Saldo
  31 december 2016

  Saldo
  31 december 2017

  Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend
  begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende
  arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

  70.231

  74.634

  De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

  Europese overheidslichamen

  Het Rijk

  2.206

  2.973

  Overige Nederlandse overheidslichamen

  13.585

  31.985

  Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

  2.804

  11.380

  Totaal overlopende passiva

  88.825

  120.973

  De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

  (x € 1.000,--)

  Saldo
  1 januari 2017

  Ontvangen bedragen

  Vrijgevallen bedragen

  Terug betalingen

  Saldo
  31 december 2017

  Europese overheidslichamen

  Het Rijk

  Bodemsaneringen

  2.205

  2.205

  ISV 3 Geluid

  1

  1

  Regionaal Sectorplan Vrijetijdssector Drenthe

  768

  768

  Overige Nederlandse overheidslichamen

  Regionaal Mobiliteitsfonds RSP

  12.435

  17.133

  29.568

  Bereikbaarheid Emmen Atalanta

  1150

  1150

  Prolander

  120

  776

  896

  Bodemsaneringen

  755

  755

  Grondig boeren met mais 3

  24

  24

  Energiepotentie oppervlaktewater

  8

  8

  Gemaal Eelde

  50

  50

  Verkeers- en vervoersberaad

  685

  685

  Totaal van de van EU en NL overheidslichamen ontvangen voorschot-bedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

  16.666

  19.444

  1

  1.150

  34.958

  Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen
  Recht op verliescompensatie in het kader van de vennootschapsbelasting

  Op dit moment is bij provincie Drenthe geen sprake van belastbare activiteiten in het kader van de vennootschapsbelasting.

  Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen

  Voor zover leningen door de provincie gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag
  van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

  (x € 1.000,--)

  Aard

  Oorspronkelijk bedrag

  Restant 1 januari 2017

  Saldo Restant 31 december 2017

  Betalingen gedurende 2017

  St. Provinciale Bibliotheek te Assen

  Borg

  454

  85

  58

  St. Provinciale Bibliotheek te Assen

  Borg

  839

  215

  165

  Lentes Groningen (St.GGZ Groningen)

  Borg

  4.112

  709

  567

  Hendrik van Boeijenoord (St.GGZ Drenthe)

  Borg

  3.950

  1129

  988

  St Interzorg Noord Nederland

  Borg

  998

  91

  45

  Totaal borgstellingen

  10.353

  2.229

  1.823

  0

  De garantstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  (x € 1.000,--)

  Aard

  Oorspronkelijk bedrag

  Restant 1 januari 2017

  Saldo Restant 31 december 2017

  Betalingen gedurende 2017

  Regionaal Sectorplan Vrijetijdssector Drenthe,

  Garantie

  640

  640

  640

  Interprovinciaal Sectorplan Grenzenloos werken

  Garantie

  1045

  1045

  Stichting Nationaal Energiebespaarfonds
  (NEF) garantie ‘Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe’.

  Garantie

  100

  100

  Triodosbank

  1200

  1200

  Totaal garantstellingen

  2.985

  1.685

  1.940

  0

  Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de provincie voor toekomstige jaren is verbonden

  Op grond van artikel 53 van het BBV worden in de toelichting bij de balans opgenomen de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de provincie voor toekomstige jaren is gebonden.  

  Overeenkomsten

  Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden

  Catering

  113

  Beveiliging, receptie en telefonie

  252

  Drukwerkmachines

  150

  Schoonmaak

  200

  Autohuur

  50

  Autolease

  120

  Verzekeringen

  242

  Accountantskosten

  54

  Gas, water en elektriciteit

  187

  Onderhoud hard- en software

  1.593

  Totaal

  2.961

  Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

  Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en (spaar)verlofaanspraken.

  Bestuursakkoord Natuur

  Functiewijziging

  31.583.529

  Inrichting

  1.351.982

  Agrarisch natuurbeheer

  12.296.348

  Natuurbeheer

  40.066.724

  Landschapsbeheer

  3.179.103

  Totaal

  88.477.686

  In de periode voorafgaand aan de ILG-periode 2007 – 2013 zijn de door de Dienst Regelingen (thans RVO; Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, verplichtingen aangegaan naar particulieren en terrein beherende organisaties voor de inrichting en beheer van nieuwe natuur. Daarnaast zijn verplichtingen voor functieverandering aangegaan zodat agrarische grond kon worden omgezet naar natuur. Als gevolg van de afronding van het Investeringsbudget Landelijk Gebied en het aangaan van het bestuursakkoord Natuur zijn deze verplichtingen overgegaan de provincies. Dit betekent dat de provincie verantwoordelijk is voor de uitfinanciering van de door RVO aangegane verplichtingen, in plaats van het Rijk. Door de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording is besloten dat de verantwoordingswijze van subsidies die zijn verstrekt voor 1-1-2014 ongewijzigd blijft. Dit betekent dat de jaarlijks uitbetaalde jaarschijf wordt verantwoord als last en de resterende verplichting wordt toegelicht onder de niet in de balans opgenomen verplichtingen. Verder zijn van de nieuwe 6-jarige beheer contracten, de verplichtingen voor toekomstige beheerjaren meegenomen in het bovenstaande overzicht van niet uit de balans blijkende verplichtingen.

  Hierna volgt een gedetailleerd overzicht van alle reserves en voorzieningen, zie ook paragraaf Reserves en voorzieningen.

  Totaaloverzicht bij paragraaf reserves en voorzieningen

  Saldo

  2017

  2017

  2017

  Saldo

  2017

  Saldo

  2018

  2018

  2018

  Omschrijving

  31 dec. 2016

  Begrote

  Begrote

  Begrote

  31 dec. 2017

  Resultaat

  31 dec. 2017

  Begrote

  Begrote

  Begrote

  Nummer

  Algemene Reserves

  Na bestemming resultaat reserves

  Rente

  Vermeerderingen

  Verminderingen

  Voor bestemming resultaat reserves

  Op reserves

  Na bestemming resultaat reserves

  Rente

  Vermeerderingen

  Verminderingen

  050001

  Reserve voor algemene doeleinden

  2.973.151

  523.820

  -

  3.496.971

  3.496.971

  050002

  Saldireserve

  9.862.913

  6.003.452

  10.378.587

  5.487.778

  5.487.778

  1.000.000

  6.317.778

  050005

  Risicoreserve

  27.500.000

  27.500.000

  27.500.000

  Totaal algemene reserves

  40.336.064

  -

  6.527.272

  10.378.587

  36.484.749

  -

  36.484.749

  -

  1.000.000

  6.317.778

  Saldo

  2017

  2017

  2017

  Saldo

  2017

  Saldo

  2018

  2018

  2018

  Nummer

  Omschrijving

  31 dec. 2016

  Begrote

  Begrote

  Begrote

  31 dec. 2017

  Resultaat

  31 dec. 2017

  Begrote

  Begrote

  Begrote

  Bestemmingsreserves

  Na bestemming resultaat reserves

  Rente

  Vermeerderingen

  Verminderingen

  Voor bestemming resultaat reserves

  Op reserves

  Na bestemming resultaat reserves

  Rente

  Vermeerde-ringen

  Verminde-ringen

  060124

  Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt

  2.622.469

  996.870

  477.600

  3.141.739

  35.101

  3.176.840

  248.465

  634.500

  060150

  Reserve versterking economische structuur

  6.623.943

  2.400.000

  3.900.000

  5.123.943

  1.757.018

  6.880.961

  400.000

  700.000

  060199

  Reserve Investeringen verkeer en vervoer

  31.746.141

  6.291.055

  -

  38.037.196

  3.775.000

  41.812.196

  750.837

  060211

  Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel

  933.293

  933.293

  0

  0

  060214

  Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

  5.873.076

  3.500.000

  9.373.076

  0

  -

  0

  060215

  Reserve provinciaal aandeel ILG

  7.772.328

  3.222.714

  1.253.722

  9.741.320

  22.542

  9.763.862

  1.020.363

  2.377.367

  060218

  Reserve Regio Specifiek Pakket

  24.536.463

  282.169

  20.359.396

  20.539.032

  24.638.997

  489.845

  25.128.842

  288.982

  3.730.805

  15.680.607

  060221

  Financieringsreserve

  60.737.169

  933.293

  5.100.000

  56.570.462

  56.570.462

  6.000.000

  9.100.000

  060222

  Reserve Vitaal Platteland

  4.470.839

  2.989.750

  1.481.089

  1.614.171

  3.095.260

  1.926.731

  060223

  Cofinancieringsreserve Europa

  23.679.511

  2.321.196

  21.358.315

  2.225.470-

  19.132.844

  3.533.750

  060225

  Reserve opvang revolverend financieren

  8.448.879

  6.150.000

  14.598.879

  14.598.879

  2.000.000

  060227

  Reserve natuurbeleid

  71.174.038

  25.664.680

  8.302.698

  88.536.020

  4.238.260

  92.774.280

  6.910.007

  060228

  Reserve investeringsagenda

  63.900.000

  5.100.000

  44.855.000

  24.145.000

  24.145.000

  5.100.000

  19.610.000

  060229

  Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

  841.997

  983.858

  1.825.855

  405.978

  2.231.833

  659.251

  1.631.849

  060230

  Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

  8.477.413

  4.546.790

  2.940.017

  10.084.186

  2.482.272

  12.566.458

  1.296.510

  2.158.000

  060231

  Reserve investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

  -

  16.650.000

  3.000.000

  13.650.000

  -

  13.650.000

  2.785.000

  060232

  Reserve uitvoering generatiepact

  -

  300.000

  300.000

  300.000

  1.500.000

  Totaal bestemmingsreserves

  321.837.559

  282.169

  97.098.656

  105.985.384

  313.233.001

  12.594.717

  325.827.717

  288.982

  21.955.394

  67.798.648

  Totalen algemene en bestemmingsreserves

  362.173.624

  282.169

  103.625.928

  116.363.971

  349.717.750

  12.594.717

  362.312.467

  288.982

  22.955.394

  74.116.426

  2018

  Saldo

  2019

  2019

  2019

  Saldo

  2020

  2020

  2020

  Saldo

  Begrote

  31 dec. 2018

  Begrote

  Begrote

  Begrote

  31 dec. 2019

  Begrote

  Begrote

  Begrote

  31 dec. 2020

  Verminderingen

  Voor bestemming resultaat reserves

  Rente

  Vermeerderingen

  Verminderingen

  Voor bestemming resultaat reserves

  Rente

  Vermeerderingen

  Verminderingen

  Voor bestemming resultaat reserves

  3.496.971

  3.496.971

  3.496.971

  6.317.778

  170.000

  1.350.000

  1.400.000

  120.000

  120.000

  -

  27.500.000

  27.500.000

  27.500.000

  6.317.778

  31.166.971

  -

  1.350.000

  1.400.000

  31.116.971

  -

  -

  120.000

  30.996.971

  2018

  Saldo

  2019

  2019

  2019

  Saldo

  2020

  2020

  2020

  Saldo

  Begrote

  31 dec. 2018

  Begrote

  Begrote

  Begrote

  31 dec. 2019

  Begrote

  Begrote

  Begrote

  31 dec. 2020

  Verminde-ringen

  Voor bestemming resultaat reserves

  Rente

  Vermeerde-ringen

  Verminde-ringen

  Voor bestemming resultaat reserves

  Rente

  Vermeerde-ringen

  Verminde-ringen

  Voor bestemming resultaat reserves

  634.500

  2.790.805

  248.465

  340.000

  2.699.270

  248.465

  2.947.735

  700.000

  6.580.961

  400.000

  6.980.961

  400.000

  7.380.961

  750.837

  41.061.359

  1.885.013

  39.176.346

  2.171.619

  37.004.727

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2.377.367

  8.406.858

  2.371.782

  2.531.718

  8.246.922

  119.790

  8.127.132

  15.680.607

  13.468.022

  154.882

  5.788.200

  23.519.980

  4.108.876-

  47.252-

  911.120

  5.826.594

  9.071.602-

  9.100.000

  53.470.462

  12.000.000

  9.100.000

  56.370.462

  13.000.000

  5.100.000

  64.270.462

  1.926.731

  1.168.529

  193.750

  974.779

  974.779

  3.533.750

  15.599.094

  3.533.750

  12.065.344

  3.340.000

  8.725.344

  16.598.879

  1.000.000

  17.598.879

  17.598.879

  6.910.007

  85.864.273

  8.865.843

  76.998.430

  1.437.394

  632.038

  77.803.786

  19.610.000

  9.635.000

  5.100.000

  14.335.000

  400.000

  5.100.000

  410.000

  5.090.000

  1.631.849

  1.259.235

  -

  1.259.235

  2.659.251

  3.918.486

  2.158.000

  11.704.968

  1.295.939

  2.158.000

  10.842.907

  1.854.926

  2.158.000

  10.539.833

  2.785.000

  10.865.000

  1.585.000

  9.280.000

  1.585.000

  7.695.000

  1.800.000

  1.200.000

  3.000.000

  3.000.000

  67.798.648

  280.273.445

  154.882

  29.404.386

  68.048.054

  241.784.659

  47.252-

  25.611.156

  21.343.041

  246.005.522

  74.116.426

  311.440.416

  154.882

  30.754.386

  69.448.054

  272.901.631

  -47.252

  25.611.156

  21.463.041

  277.002.494

  Saldo

  2017

  2017

  2017

  2017

  Saldo

  2018

  2018

  31 dec. 2016

  Vrijgevallen

  Toevoegingen

  Aanwendingen

  31 dec. 2017

  Resultaat

  31 dec. 2017

  Vrijgevallen

  Toevoegingen

  Nummer

  Omschrijving

  bedragen

  Begroot

  ten opzichte begroting

  bedragen

  Voorzieningen middelen derden

  072110

  Voorziening spaarhypotheken

  2.509.904

  100.000

  2.609.904

  462.811-

  2.147.093

  100.000

  083185

  Voorziening monitoring voormalige stortplaatsen

  1.113.583

  15.000

  1.098.583

  10.341

  1.108.924

  083186

  Voorziening Grondwaterheffing

  653.650

  700.000

  700.000

  653.650

  466.742

  1.120.392

  700.000

  Totaal voorzieningen middelen derden

  4.277.137

  -

  800.000

  715.000

  4.362.137

  14.272

  4.376.409

  -

  800.000

  Voorzieningen ter egalisering van kosten

  083173

  Voorziening groot onderhoud provinciehuis

  1.425.656

  398.750

  695.191

  1.129.215

  299.881

  1.429.096

  339.317

  083177

  Voorziening groot onderhoud Drents Museum

  342.013

  165.000

  357.565

  149.448

  215.457

  364.905

  165.000

  083182

  Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum

  73.477

  14.043

  1.160

  86.360

  1.160

  87.520

  14.043

  Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten

  1.841.146

  -

  577.793

  1.053.916

  1.365.023

  516.498

  1.881.521

  -

  518.360

  Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

  083181

  Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

  9.069.692

  290.000

  350.000

  9.009.692

  1.104.101-

  7.905.591

  290.000

  Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

  9.069.692

  -

  290.000

  350.000

  9.009.692

  1.104.101-

  7.905.591

  -

  290.000

  Totalen alle voorzieningen

  15.187.976

  -

  1.667.793

  2.118.916

  14.736.853

  573.331-

  14.163.522

  -

  1.608.360

  Saldo reserves en voorzieningen

  377.361.599

  282.169

  105.293.721

  118.482.887

  364.454.603

  12.021.386

  376.475.989

  288.982

  24.563.754

  2018

  2019

  2019

  2019

  2020

  2020

  2020

  Aanwendingen

  31 dec. 2018

  Vrijgevallen

  Toevoegingen

  Aanwendingen

  31 dec. 2019

  Vrijgevallen

  Toevoegingen

  Aanwendingen

  31 dec. 2020

  Begroot

  bedragen

  Begroot

  bedragen

  Begroot

  250.000

  1.997.093

  100.000

  250.000

  1.847.093

  100.000

  250.000

  1.697.093

  1.108.924

  1.108.924

  1.108.924

  700.000

  1.120.392

  700.000

  700.000

  1.120.392

  700.000

  700.000

  1.120.392

  950.000

  4.226.409

  -

  800.000

  950.000

  4.076.409

  -

  800.000

  950.000

  3.926.409

  591.981

  1.176.432

  339.317

  26.500

  1.489.249

  339.317

  429.490

  1.399.076

  492.448

  37.457

  165.000

  138.544

  63.913

  165.000

  178.089

  50.824

  1.189

  100.374

  14.043

  3.015

  111.402

  14.043

  20.489

  104.956

  1.085.618

  1.314.263

  -

  518.360

  168.059

  1.664.564

  -

  518.360

  628.068

  1.554.856

  350.000

  7.845.591

  290.000

  350.000

  7.785.591

  290.000

  350.000

  7.725.591

  350.000

  7.845.591

  -

  290.000

  350.000

  7.785.591

  -

  290.000

  350.000

  7.725.591

  2.385.618

  13.386.264

  -

  1.608.360

  1.468.059

  13.526.565

  -

  1.608.360

  1.928.068

  13.206.857

  76.502.044

  324.826.680

  154.882

  32.362.746

  70.916.113

  286.428.196

  47.252-

  27.219.516

  23.391.109

  290.209.351

  Voor een nadere toelichting op de aard en reden van elke reserve verwijzen wij naar paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen.

  Gebeurtenissen na balansdatum

  Bij het opmaken van de jaarrekening is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die op grond van het BBV moeten worden verwerkt en/of toegelicht in de jaarrekening.