AB algemeen bestuur
  ASV Algemene subsidieverordening
  AvA Algemene vergadering van aandeelhouders
  Awb Algemene wet bestuursrecht
  BBV Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten
  BKV beeldende kunst en vormgeving
  BNG Bank Nederlandse Gemeenten
  BOAG brede overleg- en adviesgroep
  BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van
  CAB Change Advisory Board
  CBM Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting
  CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
  CHW cultuurhistorische waardenkaart
  CIV Centrum voor Innovatief Vakmanschap
  CoE Centre of Expertise
  CROW
  Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de
  verkeerstechniek
  CvdK Commissaris van de Koning
  CBB collectief vraagafhankelijk vervoer
  CPO collectief particulier opdrachtgeverschap
  DB dagelijks bestuur
  DLG Dienst Landelijk Gebied
  DU Decentralisatie Uitkering
  DURP digitale uitwisseling ruimtelijke plannen
  ECB Europese Centrale Bank
  EGF European Globalisation Fund
  EHK essentiële herkenbaarheidskenmerken
  EHS ecologische hoofdstructuur
  EL&I Economie, Landbouw en Innovatie, Ministerie van
  FBE faunabeheereenheid
  FFW Flora- en Faunawet
  GAE Groningen Airport Eelde
  GGOR gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem
  GS Gedeputeerde Staten
  HR human resource
  HTSM High Tech Systemen en Materialen
  IBT Interbestuurlijk toezicht
  IenM Infrastructuur en Milieu, ministerie van
  IGGD Integraal groen gebiedsplan Drenthe
  ILG Investeringsbudget landelijk gebied
  IPPC Integrated Pollution Prevention and Control
  IPO Interprovinciaal Overleg
  IPR InvesteringsPremieRegeling
  ISP Integraal structuurplan
  ISV Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
  iWSR instrumentarium Watersysteemrapportage
  IWV Interprovinciaal Werkgeversverband
  KO Koninklijke onderscheidingen
  KRW Kaderrichtlijn Water
  LGR landelijk grondwaterregister
  LMA Landelijk Meldpunt Afvalstoffen
  LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van
  LZV Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie
  MEP Meerjarenexploitatieprogramma
  m.e.r. milieu-effectrapportage
  MFD Milieufederatie Drenthe
  MFD multifunctioneel dienstencentrum
  MIT MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren
  MIRT Meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport
  MOP Meerjarenontwikkelingsprogramma
  MOP meerjarenonderhoudsplan
  MRB motorrijtuigenbelasting
  MUP-VV Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer
  NaVoS nazorg voormalige stortplaatsen
  NBW Nationaal Bestuursakkoord Water
  NBW Natuurbeschermingswet
  NME natuur- en milieueducatie
  NMP Nationaal Milieubeleidsplan
  NNGB Nederlandse norm gezond bewegen
  NOA Noordelijke ontwikkelingsas
  NOM Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
  NRK Noordelijke Rekenkamer
  NSW Natuurschoonwet
  NUP Nationaal uitvoeringsprogramma
  NVD netwerk veilig Drenthe
  NWW niet-werkende werkzoekenden
  OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van
  OKI onderwijs en kennisinfrastructuur
  OOV openbare orde en veiligheid
  ov openbaar vervoer
  PCC Provinciaal Coördinatiecentrum
  pMJP provinciaal Meerjarenprogramma
  POP Provinciaal omgevingsplan
  POV Provinciale omgevingsverordening
  PPM Programma- en Projectmanagement
  PS Provinciale Staten
  PUP Provinciaal uitvoeringsprogramma
  PUVV Provinciaal uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer
  PvA plan van aanpak
  PvE programma van eisen
  PVVP Provinciaal verkeers- en vervoersplan
  RAO Regionaal ambtelijk overleg
  RBO Regionaal bestuurlijk overleg
  Regis Regionaal geohydrologisch informatiesysteem
  ROT Regionaal Operationeel Team
  RPC Rijksplanologische Commissie
  RSP Regiospecifiek Pakket
  RUD Regionale Uitvoeringsdienst
  Ruddo Regeling uitzettingen en deriviaten decentrale overheden
  RvC Raad van Commissarissen
  RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  RVT Raad van Toezicht
  SAN Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer
  SDE Stimulering-duurzame-energieproductie
  SHN Samenwerking Handhaving Drenthe
  SISA Sisa Single information single audit
  SLB Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging
  smb strategische milieubeoordeling
  SN Subsidieregeling natuurbeheer
  SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland
  SOL Subsidieverordening onderhoud landschapselementen
  SOM stedelijke ontwikkeling en mobiliteit
  SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van
  TJS Tienjarenscenario
  UILN-N Uitvoeringsprogramma Innovatieve Landbouw Noord-Nederland
  UvW Unie van Waterschappen
  VDG Vereniging Drentse Gemeenten
  VES versterking economische structuur
  VHR Vogel- en Habitatrichtlijn
  VIA Versneller Innovatieve Ambities
  Vigep verbindingsoefening gemeenten en provincies
  VINEX Vierde nota op de ruimtelijke ordening extra
  VRD Veiligheidsregio Drenthe
  VTB vliegende teambrigade
  VVBD Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe
  VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van
  WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Wav Wet ammoniak en veehouderij
  WBB Wet bodembescherming
  Wet fido Wet financiering decentrale overheden
  WGR Wet gemeenschappelijke regelingen
  WiDD Welkom in Digitaal Drenthe
  WILG Wet inrichting landelijk gebied
  WKO warmte-/koudeopslag
  Wm Wet milieubeheer
  WMD Waterleidingmaatschappij Drenthe
  WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
  WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
  WOK werk, onderwijs en kennisinfrastructuur
  Wro Wet op de ruimtelijke ordening
  WVO Wet verontreiniging oppervlaktewateren
  WWI Wet werk en inkomen
  WWZ wonen, welzijn en zorg
  ZVW Ziekte Verzekering Wet