Inleiding

  In deze paragraaf wordt aangegeven wat in 2017 is bereikt van de beleidslijnen voor de uitvoering van het onderhoud van de kapitaalgoederen die in de begroting staan beschreven. Onder kapitaalgoederen verstaan we alle goederen die in eigendom van de provincie zijn en een meerjarig nut hebben. Deze kapitaalgoederen hebben we als volgt gerubriceerd:

  • Wegen
  • Vaarwegen
  • Gebouwen

  Wegen

  Wegen
  Wat hebben we bereikt in 2017?
  De provincie Drenthe beschikt over 513 km weg dit is inclusief parallelwegen, kruispunten/T-aansluitingen, rotondes, verkeersregelinstallaties, bruggen, viaducten en overige weginrichtingen.
  Het onderhoud van de wegen is conform het beleidsplan wegen uitgevoerd. het huidige
  kwaliteitsniveau is gehandhaafd en er is geen achterstallig onderhoud ontstaan. In 2017 is het vastleggen van al onze assets in het beheersysteem op hoofdlijnen afgerond. Daarnaast zijn er op onderdelen
  conditiemetingen verricht en gestandaardiseerde inspecties uitgevoerd. Op deze wijze wordt het
  onderhoud steeds planmatiger en zo efficiënt mogelijk gerealiseerd.
  Het dagelijks onderhoud is in 2017 door de aannemers onder regie van onze medewerkers
  uitgevoerd, en heeft niet tot problemen geleid. De gladheidsbestrijding heeft goed gefunctioneerd.
  19 Kilometer hoofdrijbaan is voorzien van een nieuwe deklaag. Op het gedeelte N34 tussen Zuidlaren en de A28 is de middenas voorzien van ribbelmarkering.

  Vaarwegen

  Wat hebben we bereikt in 2017?
  De provincie beschikt over 176 km vaarwegen, te verdelen in 64 km Vaarweg Meppel de Punt en 112
  km Zuid-Oost Drentse vaarwegen. Dit alles is inclusief bruggen, sluizen, gemalen, en overige
  vaarweginrichting.
  Het onderhoud van de vaarwegen is conform het beleidsplan vaarwegen uitgevoerd, het huidige
  kwaliteitsniveau is gehandhaafd en er is geen achterstallig onderhoud ontstaan.In 2017 is
  het vastleggen van al onze assets in het beheersysteem op hoofdlijnen afgerond. Daarnaast zijn er op onderdelen conditiemetingen verricht en gestandaardiseerde inspecties uitgevoerd. Op deze wijze wordt het onderhoud steeds planmatiger en zo efficiënt mogelijk uitgevoerd.
  Het dagelijks onderhoud is in 2017 door de aannemers onder regie van onze medewerkers
  uitgevoerd, en heeft niet tot problemen geleid.
  De sluisdeuren van de Veenesluis en de Haarsluis zijn vervangen. Op de Verlengde Hoogeveensche Vaart is de oeverconstructie over een lengte van 250 meter vervangen ook is een bijdrage geleverd aan de herinrichting van de kade in Nieuw Amsterdam

  Gebouwen

  Wat hebben we bereikt in 2017?
  De provincie Drenthe heeft de volgende gebouwen in beheer en onderhoud:
  · Het provinciehuis;
  · Het Drents Museum (inclusief Huize Tetrode);
  · Het Depot Drents Museum;
  · Drie actieve (vaar)wegen steunpunten;
  · Zes voormalige brug- en sluiswoningen;
  · Voormalige gebouwen van de Rijksluchtvaartschool op Groningen Airport Eelde (aangekocht in 2016).

  Voor het provinciehuis, het Drents Museum en het Depot zijn beheerplannen voor het onderhoud aanwezig (MJOP's). Voor de steunpunten (vaar)wegen en de woningen nog niet allemaal (alleen voor steunpunt Kloosterveen). Het gebouw van de voormalige Rijksluchtvaartschool is een tijdelijk in bezit van de provincie en zal op niet te lange termijn weer worden verkocht. Hiervoor zal geen beheerplan gemaakt gaan worden.

  Provinciehuis
  De belangrijkste onderhoudswerkzaamheden die in 2017 zijn uitgevoerd, zijn: groot onderhoud zonwering, buitenschilderwerk, onderhoud installaties, onderhoud terrein en vervanging valbeveiliging trajecten 3, 6 en 8.
  Het uitgestelde onderhoud (€ 245.000,--) dat niet is uitgevoerd in 2017 betrof: dakbedekking opbouw en galerijen, dakoverstek, vervangen deuren in de kelder en overige onderdelen valbeveiliging. Deze werkzaamheden zijn nu opgenomen in het nieuwe beheerplan 2018-2042.

  Naast de jaarlijkse normale controle op uitvoering en verschuiving, is er in 2017 een herijking
  (actualisatie) van het beheerplan 2012-2036 uitgevoerd om het beheerplan actueel te houden. Daarbij zijn alle technische en bouwkundige installaties en de werkzaamheden hiervoor opnieuw ingepland, kritisch bekeken en is het prijspeil geactualiseerd. De scope van het plan is weer 25 jaar geworden (2018-2042), waarbij de termijn met bijbehorende groot onderhoudskosten nu dus langer doorloopt. Ook is nu een systeem ontwikkeld door de beleidsmedewerkers onderhoud gebouwen zelf, waarbij beter kan worden bijgehouden hoe de werkzaamheden verlopen en kunnen aanpassingen sneller worden verwerkt. Dit moet het inzicht in het beheerplan verbeteren. Al het onderhoud staat nu bij elkaar (planmatig onderhoud, dagelijks onderhoud en de investeringen), zodat er een totaaloverzicht is. Omdat de termijn van het onderhoudsplan naar achteren is verschoven en er ook werkzaamheden verschoven zijn naar het dagelijks onderhoud, zal alleen voor de voorziening groot onderhoud de komende 25 jaar minder dotatie nodig zijn. Dit zal conform de BBV-voorschriften via een wijziging in de begroting van 2018 meerjarig worden aangepast. Het dagelijks onderhoud zal wel meer budget gaan vergen. We zullen de actualisatie nu om de 5 jaren gaan uitvoeren, zoals ook de BBV-commissie in de Nota materiële vaste activa (december 2017) heeft aangegeven.

  Drents Museum
  De belangrijkste onderhoudswerkzaamheden die in 2017 zijn uitgevoerd, zijn: dakrenovatie, groot onderhoud ontvangershuis en voormalige abdijkerk, gevelrestauratie, buitenverlichting, installaties, schilderwerk en tuinonderhoud. Verder hebben we een BRIM-subsidie ontvangen voor instandhouding rijksmonument Kloosterstraat 6.
  Het uitgesteld onderhoud Drents Museum bedraagt t/m 2017 circa € 388.000,--. Een grote post uitgesteld onderhoud betreft het schilderwerk 2017, daarnaast een grote onderhoudsbeurt voor de vloer van de nieuwbouw en nog te vervangen luchtbehandelingskasten. We houden verder rekening  met de BRIM-subsidies ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan met name de daken. Deze dakrenovatie werkzaamheden stonden niet heel specifiek in het MJOP, maar zijn inmiddels wel grotendeels uitgevoerd. De verwachting is dat met behulp van het budget voor schilderwerk deze niet specifiek geplande werkzaamheden kunnen worden gedekt.
  De uitgestelde onderhoudswerkzaamheden blijven staan en worden later uitgevoerd. De voorziening is op peil en is berekend tot en met 2022. In 2018 zullen we in navolging van het provinciehuis en via dezelfde systematiek ook voor het Drents Museum het beheerplan gaan actualiseren. We willen ook hierbij de termijn op 25 jaren gaan zetten voor de onderbouwing van de voorziening. Nu hebben we in 2012 wel een plan gemaakt voor 25 jaar, maar de voorziening is in bestuurlijke afstemming maar voor 10 jaar bepaald. De verwachting is dat hierdoor de dotatie zal gaan toenemen. Hoewel het beheerplan ouder is dan de in de notitie “Materiële vaste activa” van de Commissie BBV gestelde richttermijn van vijf jaar, is de verwachting dat de kosteninschattingen in het nieuwe beheerplan voor het Drents Museum niet significant zullen afwijken van het huidige beheerplan. Om deze reden wordt Provinciale Staten in overeenstemming met de notitie “Materiële vaste activa” van de Commissie BBV verzocht deze afwijking van de richttermijn van vijf jaar te autoriseren.

  Depot Drents Museum
  In 2017 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd voor het planmatig onderhoud. Omdat het depot nog betrekkelijk nieuw is, is ook in de komende jaren veelal alleen dagelijks onderhoud van toepassing. Pas vanaf 2020 zijn er grotere pieken in het groot onderhoud zichtbaar, waardoor de voorziening eerst jaarlijks wordt opgebouwd. De bedoeling is dat we in 2018 in navolging van het provinciehuis en via dezelfde systematiek ook voor het Drents Museum het beheerplan zullen gaan actualiseren. Het Drents Museum zal echter eerst opgepakt worden. Hoewel het beheerplan ouder is dan de in de notitie “Materiële vaste activa” van de Commissie BBV gestelde richttermijn van vijf jaar, is de verwachting dat de kosteninschattingen in het nieuwe beheerplan voor het Depot Drents Museum niet significant zullen afwijken van het huidige beheerplan. Om deze reden wordt Provinciale Staten in overeenstemming met de notitie “Materiële vaste activa” van de Commissie BBV verzocht deze afwijking van de richttermijn van vijf jaar te autoriseren.

  Voormalige Rijksluchtvaartschool
  De provincie Drenthe is sinds 2016 eigenaar van de gebouwen waarin de
  Rijksluchtvaartschool op Groningen Airport Eelde was gevestigd. Het gebouwencomplex is een
  beschermd Provinciaal Monument en is door ons gerestaureerd. Gebouw B is sinds maart 2017 in de verhuur aan bedrijven en voor evenementen. Gebouw A wordt in 2018 opgeleverd en zal dan ook geschikt zijn voor de verhuur. Met de huurinkomsten wordt het jaarlijks onderhoud uitgevoerd en het kwaliteitsniveau van de verhuurbare gebouwdelen elk jaar verbeterd. De bedoeling is dat het gebouwencomplex bij een renderende exploitatie, over een aantal jaren weer verkocht gaat worden tegen marktwaarde.

  Steunpunten (vaar)wegen en voormalige brug- en sluiswoningen
  Wij hebben enkele provinciale panden in beheer en onderhoud. Het gaat om (voormalige) steunpunten voor weg-en vaarwegonderhoud en (voormalige) brug- en sluiswoningen.
  Voor het steunpunt Kloosterveen is recentelijk een 25-jarigonderhoudsplan gemaakt. Het steunpunt wordt voor een deel gebruikt door Rijkswaterstaat. De bedoeling is dat de provincie het beheer en onderhoud ook voor dat deel over gaat nemen en Rijkswaterstaat ons hiervoor een vergoeding betaalt. Hierover wordt nog steeds onderhandeld.
  Voor de overige steunpunten en de dienstwoningen zijn (nog) geen meerjarenonderhoudsplannen aanwezig, wat tot gevolg heeft dat er ook nog geen onderhoudsvoorziening is ingesteld. De onderhoudskosten komen vooralsnog ten laste van de onderhoudsbudgetten van de (vaar)wegen.

  Samenvatting

  Als samenvatting presenteren we hieronder een financiële overzichtstabel.

  Realisatie 2016

  Realisatie 2016

  Primitieve begroting

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil

  WEGEN

  Onderhoud wegen (incl. steunpunten)

  Lasten

  10.722.375

  10.722.375

  8.871.536

  8.164.247

  8.607.550

  -443.303

  VAARWEGEN

  Onderhoud vaarwegen (incl. steunpunten en woningen)

  Lasten

  4.264.947

  4.264.947

  4.343.309

  4.282.509

  4.004.996

  277.513

  GEBOUWEN

  Onderhoud Provinciehuis

  Lasten, storting in de voorziening

  398.750

  398.750

  398.750

  398.750

  398.750

  0

  Lasten dagelijks onderhoud

  201.329

  201.329

  192.395

  192.395

  149.382

  43.013

  Onderhoud Drents Museum (incl. Huize Tetrode)

  Lasten, storting in de vooziening

  165.000

  165.000

  165.000

  165.000

  165.000

  0

  Lasten, dagelijks onderhoud

  97.893

  97.893

  136.500

  136.500

  158.588

  -22.088

  Onderhoud Depot Drents Museum

  Lasten, storting in de voorziening

  14.043

  14.043

  14.043

  14.043

  14.043

  0

  Lasten, dagelijks onderhoud

  7.596

  7.596

  47.352

  47.352

  42.536

  4.816

  TOTAAL Lasten

  15.871.933

  15.871.933

  14.168.885

  13.400.796

  13.540.845

  -140.049