Doel van deze paragraaf is inzicht te geven in de beoogde stand en de inzet van de reserves en voorzieningen van de provincie. Bij zowel de voorjaarsnota, begroting, bestuursrapportages als de jaarrekening monitoren wij de standen en bestedingen van de reserves en voorzieningen en beoordelen daarbij of bijstellingen nodig zijn. Dat is nu ook bij deze jaarrekening gedaan.

In 2016 is als integraal onderdeel van de begroting 2017 de Nota reserves en voorzieningen 2016 opgesteld. Dit omdat de laatste jaren alle reserves en voorzieningen al individueel uitgebreid zijn toegelicht in de begroting en jaarrekening. Deze nota wordt om de vier jaar ter vaststelling aan Provinciale Staten aangeboden en zal dan ook op termijn weer gemaakt worden.