Wij stellen voor een bedrag van € 3.298.484,-- te verrekenen met de Reserve voor algemene doeleinden. Dat bedrag is als volgt opgebouwd:

  · Het resultaat over 2017, bedraagt:                     € 21.643.876,--
  · Wij voegen toe aan diverse reserves per saldo een bedrag van:         -€ 12.594.717,--
  · Dan komen we uit op een bedrag van:                   + € 9.049.159,--

  · Wij stellen overhevelingen van budgetten naar 2018 voor van in totaal:      - € 7.636.524,--
  · Wij corrigeren overschreden budgetten die eerder zijn overgeheveld met:   +  € 1.885.850,--
  Totaal te verrekenen met de Reserve voor algemene doeleinden:      + € 3.298.485,--

  De hierboven genoemde bedragen worden hierna verder toegelicht.
  Hieronder staan de grotere gesaldeerde afwijkingen vermeld. Een detailoverzicht van afwijkingen groter dan € 50.000,-- is binnen paragraaf II.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening 2017 opgenomen. Conform Statenstuk 2012-526 Advies uitgangspunten programmaplan begroting 2013 volgt hieronder een overzicht van de grotere afwijkingen. De norm voor de rapportage over afwijkingen ten opzichte van de door Provinciale Staten vastgestelde begroting is vastgesteld op € 250.000,-- op programmaniveau. Binnen de programma's worden de belangrijkste afwijkingen van meer dan € 50.000,-- op productniveau toegelicht. Aangegeven is of de doelen die zijn gerelateerd aan de budgetten wel of niet zijn gerealiseerd, of de voornaamste oorzaak van de afwijking van interne of externe aard was en of het bedrag door ons beïnvloedbaar was (had aangepast kunnen worden bij de 3e Bestuursrapportage 2017). De toelichting is bij elk programma te vinden bij het onderdeel: Wat heeft het gekost?

  Omschrijving

  Saldo programma

  Toelichting nodig?

  Bedrag

  Voordeel / nadeel

  Resultaat behaald (ja/nee)

  Oorzaak overwegend (intern/extern

  Hoogte bedrag beïnvloedbaar (ja/nee)

  Saldo na verrekening reserves

  Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

  -1.518.123

  ja

  707.348

  Wachtgeld oud GS

  81.241

  V

  ja

  extern

  nee

  Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)

  361.215

  V

  ja

  extern

  nee

  Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa

  -2.225.470

  N

  ja

  intern

  ja

  Totaal kleinere verschillen binnen programma

  264.891

  V

  Programma 2: Regionale economie

  6.085.450

  ja

  4.328.432

  Gebiedsontwikkeling (GAE)

  717.597

  V

  nee

  extern

  nee

  Vierkant voor het werk

  512.354

  V

  ja

  extern

  nee

  Bedrijvenregeling Drenthe

  2.000.000

  V

  nee

  intern

  nee

  Bijdragen in projecten versterking economische structuur

  1.757.018

  V

  ja

  intern

  nee

  Herstructureringbedrijventerreinen

  242.243

  V

  nee

  extern

  nee

  Zorgen voor een goed vestigings- en leefklimaat ook op (sub)regional niveau, afwikkeling voorgaand jaar

  183.021

  V

  ja

  extern

  nee

  Breedband

  187.142

  V

  nee

  extern

  nee

  Intensiveren marketing, Het verbeteren van het Drents imago

  58.059

  V

  nee

  extern

  nee

  Intensiveren marketing, Voorzieningen toeristisch aanbod

  105.087

  V

  nee

  extern

  nee

  Overige opbrengsten

  100.000

  V

  ja

  extern

  nee

  Intensivering uitvoering fietsnota

  247.812

  V

  nee

  extern

  nee

  Intensiveren marketing

  -165.542

  N

  ja

  extern

  ja

  Totaal kleinere verschillen binnen programma

  140.660

  V

  Programma 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  -5.410.116

  ja

  -390.312

  Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU)

  2.312.112

  V

  ja

  extern

  nee

  Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU)

  169.941

  V

  ja

  extern

  nee

  Het beheren en onderhouden van erftoegangswegen, fietspaden, gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen

  -320.235

  N

  ja

  extern

  nee

  Opbrengst voor schades

  75.451

  V

  ja

  extern

  nee

  Vaarweg Meppel de Punt

  -105.276

  N

  ja

  intern

  nee

  Vaarweg Meppel de Punt projecten

  119.051

  V

  nee

  intern

  nee

  Zuid-Oost Drentse vaarwegen extra werkzaamheden

  -50.801

  N

  ja

  intern

  nee

  werkzaamheden op de Zuid-oost Drentse vaarwegen aan de Kerkbrug en de Zwinderschebrug

  285.000

  V

  nee

  intern

  nee

  Bereikbaarheid Emmen Atalanta

  -685.977

  N

  ja

  extern

  nee

  Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden, Subsidies RSP

  750.000

  V

  ja

  extern

  nee

  Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden, Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

  465.478

  V

  ja

  extern

  nee

  Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP

  -7.730.786

  N

  ja

  intern

  ja

  Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP

  -4.008.600

  N

  ja

  intern

  ja

  Ruimtelijk Economisch Programma, Subsidies RSP

  2.247.000

  V

  ja

  extern

  nee

  Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen, Subsidies RSP

  1.000.000

  V

  nee

  extern

  nee

  Totaal kleinere verschillen binnen programma

  67.526

  V

  Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  674.209

  ja

  674.209

  Bijdragen herstructureringsfonds

  500.000

  V

  nee

  extern

  nee

  Deltafonds bijdrage POP3, Overige goederen en diensten

  -135.000

  N

  ja

  intern

  ja

  Kaderrichtlijn Water

  249.829

  V

  ja

  intern

  ja

  Totaal kleinere verschillen binnen programma

  59.380

  V

  Programma 5: Milieu, Energie & Bodem

  711.237

  ja

  711.237

  Programma Klimaat en energie

  104.128

  V

  ja

  extern

  nee

  Kosten onderzoeken

  53.523

  V

  ja

  intern

  ja

  Verstrekt duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe

  51.545

  V

  ja

  intern

  ja

  Sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma

  528.787

  V

  nee

  extern

  nee

  Totaal kleinere verschillen binnen programma

  -26.746

  N

  Programma 6: Cultuur

  -358.114

  ja

  -358.114

  Cultuurhistorie en ruimte

  75.501

  V

  nee

  intern

  ja

  Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

  -376.693

  N

  ja

  extern

  nee

  Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

  85.000

  V

  ja

  intern

  ja

  Noordelijke Cultuuragenda

  -51.517

  N

  ja

  intern

  ja

  Totaal kleinere verschillen binnen programma

  -90.405

  N

  Programma 7: Dynamiek in leefomgeving

  5.902.666

  ja

  27.693

  Versterking van de landbouw agribusiness

  -951.608

  N

  ja

  intern

  ja

  Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur verbetering

  1.097.631

  V

  ja

  intern

  ja

  Verbetering van de landbouwstructuur

  -371.220

  N

  ja

  extern

  nee

  Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)

  196.788

  V

  ja

  extern

  nee

  Uitfinanciering Natuur-overig

  -174.245

  N

  ja

  extern

  nee

  EU bijdrage in het agrarisch natuurbeheer

  437.730

  V

  ja

  extern

  nee

  Beheer binnen EHS (incl. beheer buiten EHS)

  -970.831

  N

  ja

  extern

  nee

  Tijdelijke beheer grondbezit

  829.275

  V

  ja

  extern

  nee

  Kosten monitoring gebiedenbeleid

  104.191

  V

  nee

  extern

  nee

  Aanpak stikstof(PAS) DU

  -1.454.032

  N

  ja

  extern

  nee

  Overige opbrengsten en EU bijdrage aanpak stikstof(PAS)

  1.179.154

  V

  ja

  extern

  nee

  Ontwikkelopgave verwerving en inrichting

  114.167

  V

  nee

  extern

  nee

  bijdragen derden in inrichting nieuwe Natuur

  917.708

  V

  ja

  extern

  nee

  Aankoop grond

  3.144.864

  V

  nee

  extern

  nee

  Verkoop grond

  -332.145

  N

  ja

  extern

  nee

  Uitvoeringskosten PnP

  -248.647

  N

  ja

  extern

  nee

  GWO (Bij12)

  209.054

  V

  ja

  extern

  nee

  Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet

  148.395

  V

  ja

  extern

  nee

  Leader projecten ZO en ZW, het programma Drenthe ZO

  1.614.698

  V

  nee

  extern

  nee

  Subsidies sociaal econ. ontwikk. en onderst.

  67.638

  V

  nee

  extern

  nee

  Totaal kleinere verschillen binnen programma

  344.100

  V

  Programma 8: Middelen

  15.556.667

  ja

  0

  3.348.667

  Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)

  192.322

  V

  ja

  extern

  nee

  Disagio obligaties

  375.758

  V

  ja

  intern

  nee

  Doorberekende kosten

  3.775.000

  V

  ja

  intern

  nee

  Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

  745.997

  V

  ja

  extern

  nee

  Uitkering uit het Provinciefonds

  -187.315

  N

  ja

  extern

  nee

  Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)

  8.383.000

  V

  nee

  extern

  nee

  DU Beter benutten

  50.000

  V

  nee

  extern

  nee

  DU Hydrologische maatregelen

  806.865

  V

  nee

  extern

  nee

  Vrije bestedingsruimte

  -491.811

  N

  ja

  intern

  ja

  Arbeidsvoorwaarden

  73.940

  V

  ja

  intern

  nee

  Organisatieontwikkeling

  116.412

  V

  ja

  intern

  nee

  Concernopleidingen

  96.492

  V

  ja

  intern

  nee

  Loonkosten, Directe personele inzet

  -348.023

  N

  ja

  intern

  nee

  Bijdrage derden in salariskosten, Directe personele inzet

  311.868

  V

  ja

  intern

  nee

  Afwikkeling voorgaand jaar

  97.239

  V

  ja

  extern

  nee

  Aanpassingen in het provinciehuis

  55.900

  V

  ja

  intern

  ja

  Gas, water, elektra etc.

  66.287

  V

  ja

  intern

  nee

  Bewaking en beveiliging

  53.110

  V

  ja

  intern

  ja

  Documentreproductie

  70.511

  V

  ja

  intern

  ja

  Postverwerking

  52.446

  V

  ja

  intern

  ja

  Werkplek (technische infrastructuur)

  53.301

  V

  ja

  intern

  ja

  Server (technische infrastructuur)

  67.080

  V

  ja

  intern

  ja

  Loonkosten, Inzet ondersteunend personeel

  -95.872

  N

  ja

  intern

  ja

  Overige opbrengsten, Inzet ondersteunend personeel

  959.454

  V

  ja

  intern

  ja

  Totaal kleinere verschillen binnen programma

  276.706

  V

  Totaal rekeningsaldo voor verrekeningen met reserves

  21.643.876

  9.049.159

  Ten laste van het resultaat stellen wij u voor aan de reserves een bedrag van per saldo € 12.594.717,-- toe te voegen. Het betreft hier een saldo van toevoegingen en onttrekkingen die afwijken van de begrote toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door lagere kosten en of hogere opbrengsten van budgetten die aan deze reserves zijn gekoppeld. Het totaalbedrag dat voorgesteld wordt aan de reserves toe te voegen kan als volgt worden gespecificeerd (waarbij nadelen en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn weergegeven):

  Mutaties reserves

  Begroting

  Realisatie

  Voordeel/Nadeel

  Verschil

  Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

  996.870

  1.031.971

  N

  -35.101

  Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

  2.400.000

  4.157.018

  V

  -1.757.018

  Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

  3.222.714

  3.245.256

  N

  -22.542

  Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

  6.291.054

  10.066.054

  N

  -3.775.000

  Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

  4.546.790

  7.029.062

  N

  -2.482.272

  Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

  20.359.396

  28.742.396

  N

  -8.383.000

  Bijdrage aan reserve vitaal platteland

  0

  1.614.171

  N

  -1.614.171

  Bijdrage aan reserve natuurbeleid

  25.664.680

  29.902.940

  N

  -4.238.260

  Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

  983.858

  1.389.836

  N

  -405.978

  Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

  -20.539.032

  -28.432.187

  V

  7.893.155

  Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

  -2.321.196

  -4.546.666

  V

  2.225.470

  41.605.134

  54.199.851

  -12.594.717

  Na verwerking van de voorgestelde mutaties die niet begroot zijn resteert een voordeel van € 9.049.159,--. Op verschillende budgetten zijn onderschrijdingen gerealiseerd en om de lopende (concrete) uitvoeringsafspraken te kunnen nakomen stellen wij voor die ruimte die hiervoor was in 2017 te gebruiken door overheveling van budgetten. Wij stellen daarom voor een bedrag van € 7.636.524,-- in te zetten voor de hieronder genoemde zaken voor uitvoering in 2018.

  Omschrijving

  Breedband

  187.412

  Bedrijvenregeling Drenthe

  2.000.000

  Vierkant voor Werk

  513.066

  Herstructurering bedrijventerreinen

  242.243

  Gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde

  717.597

  Kaderrichtlijn Water

  249.829

  Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk

  247.812

  Het verbeteren van het Drents imago

  58.059

  Voorzieningen toeristisch aanbod

  105.087

  Bodemsanering

  494.425

  Aanpak asbestdaken

  14.180

  Cultuurhistorie en energielandschappen

  30.000

  Investeringsagenda culturele investeringen

  41.235

  Cultuurhistorie archeologie

  28.247

  Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit

  500.000

  Uitvoering Natuurbeschermingswet

  125.000

  Programma Klimaat en Energie

  104.128

  Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij

  1.097.630

  Budget frictiekosten

  73.709

  Decentralisatie-uitkering Hydrologische maatregelen

  806.865

  7.636.524

  Het komt voor dat budgetten die eerder zijn overgeheveld, nu aan het eind van het jaar toch aanzienlijk zijn overschreden. Door de eerdere overheveling niet te corrigeren komt er meer budget beschikbaar voor dat onderdeel dan bij de besluitvorming eerder de bedoeling was. Ook kan het voorkomen dat ‘’programmabudgetten’’ worden overschreden en ook hier willen wij voorkomen dat er meer budget beschikbaar komt voor dat onderdeel dan bij de besluitvorming eerder de bedoeling was. Daarom stellen wij de overschrijdingen van die budgetten te verrekenen met toekomstige budgetten ten gunste van het te bestemmen rekeningresultaat. Het betreft de hieronder genoemde budgetten.

  Omschrijving

  Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

  376.694

  Middelen Deltafonds

  135.000

  Versterking van de landbouw & agribusiness

  1.356.685

  Actieplan Energieneutraal wonen

  17.471

  1.885.850

  Het saldo van de Jaarrekening 2017, na verrekeningen met bestemmingsreserves, na de verrekeningen van de overhevelingen en de voorgestelde correcties op eerdere overhevelingen, bedraagt een positief bedrag van € 3.298.485,--. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden.

  Resumerend stellen wij u voor:
  • een bedrag van € 12.594.717,-- per saldo toe te voegen aan diverse reserves;
  • een bedrag van in totaal € 7.636.524,-- te bestemmen voor overheveling van budgetten naar 2018;
  • een bedrag van € 1.885.850,-- te korten op budgetten in 2018;
  • een bedrag van per saldo € 3.298.485,-- als rekeningsaldo toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden.