Inleiding

  Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel belang bestaat uit het door ons ter beschikking gestelde bedrag dat we niet kunnen verhalen indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor we aansprakelijk zijn indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij door stemrecht.

  Het provinciale beleid ten aanzien van verbonden partijen is uitgewerkt in de nota Verbonden Partijen. Het PS Protocol Verbonden Partijen en de op 21 juni 2016 gemaakte afspraken over de informatievoorziening betreffende de negen belangrijkste verbonden partijen gelden als nadere invulling op de wijze hoe GS PS informeert over de verbonden partijen. Het proces verbonden partijen heeft een groen risicoprofiel gekregen hetgeen inhoudt dar er geen of beperkte bevindingen zijn met een laag risicoprofiel.

  Ontwikkeling
  Om als provincie meer strategisch te kunnen sturen op verbonden partijen en te kunnen voldoen aan de gewenste informatievoorziening aan PS is in 2016 een beheersproces geïmplementeerd waarin relevante sturings- en verantwoordingsinformatie over de verbonden partij wordt bijgehouden. In 2017 zal het beleid ten aanzien van verbonden partijen verder worden ontwikkeld. De aansturing zal meer integraal en eenduidiger worden geregeld. De accenten in de ontwikkeling liggen daarbij op: verzakelijking van de opdrachtverlening, beter inzicht in organisatie performance en naleving van good governance.  In 2017 heeft de accountant als gevolg van de ontwikkelingen rondom de beheersing en verantwoording over de verbonden partijen het proces verbonden partijen hoger gewaardeerd en aangemerkt als een proces met een laag risicoprofiel .

  Met ingang van 1 januari 2016 is de N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe juridisch gesplitst in een overkoepelende holding, te weten N.V. Waterbedrijf Drenthe en het wettelijk drinkwaterbedrijf WMD Drinkwater B.V. als dochterbedrijf. Hierna wordt informatie verstrekt over de nieuwe rechtspersonen.

  Overzicht verbonden partijen en risico's
  Verbonden partijen brengen de onderstaande financiële risico’s met zich mee:

  Gestort aandelenkapitaal bij deelnemingen
  Een aandeelhouder in een vennootschap (deelneming) heeft een bedrag betaald voor de aandelen. In het geval dat de vennootschap slechte resultaten behaalt, kan sprake zijn van (gedeeltelijk) verlies van dit bedrag. Dit dient dan op de provinciale balans te worden gecorrigeerd.

  Dividendopbrengsten van deelnemingen
  Als een deelneming winsten behaalt, kan een deel van die winst als dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Deze mogelijke inkomsten zijn een risicopost doordat pas na afloop van een boekjaar blijkt of het verwachte resultaat is behaald.

  Verstrekte leningen en verstrekte garanties aan verbonden partijen
  Zowel aan een aantal deelnemingen als aan enkele overige verbonden partijen zijn leningen verstrekt. Er bestaat een risico van niet-terugbetaling. Zowel ten behoeve van deelnemingen als van overige verbonden partijen zijn garanties/borgstellingen afgegeven.

  Risico’s binnen Gemeenschappelijke Regelingen
  Elke deelnemer aan een Gemeenschappelijke Regeling is in principe voor zijn aandeel verantwoordelijk voor mogelijke tekorten binnen de GR.

  Onderstaand een overzicht van alle verbonden partijen van de provincie Drenthe met de kerngegevens. De opgenomen informatie over het eigen- en vreemd vermogen en het resultaat, betreffen de meest recente gegevens waar wij thans over beschikken.

  Verbonden partij

  Rechtsvorm

  Eigenaars-/ deelnemers belang

  Gemeenschappelijke regelingen

  De Noordelijke rekenkamer

  Gemeenschappelijke regeling

  33,33%

  Openbaar vervoersbureau Groningen Drenthe

  Gemeenschappelijke regeling

  35,00%

  Gemeenschappelijke regeling Prolander

  Gemeenschappelijke regeling

  68,00%

  Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

  Gemeenschappelijke regeling

  22,80%

  Samenwerkingsverband Noord-Nederland

  Gemeenschappelijke regeling

  33,33%

  Regiovisie Groningen-Assen

  Gemeenschappelijke regeling zonder meer

  12,50%

  Vennootschappen

  Cross Border Leases Vennootschap B.V.

  Besloten Vennootschap

  2,28%

  CSV Amsterdam BV

  Besloten Vennootschap

  2,28%

  MKB Fonds Drenthe

  Besloten Vennootschap

  100,00%

  Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV

  Besloten Vennootschap

  2,28%

  Verkoop Vennootschap B.V.

  Besloten Vennootschap

  2,28%

  Vordering op Enexis BV

  Besloten Vennootschap

  2,28%

  WMD Drinkwater B.V.

  Besloten Vennootschap

  50,00%

  Bank Nederlandse Gemeenten

  Naamloze Vennootschap

  0,16%

  Enexis Holding NV

  Naamloze Vennootschap

  2,28%

  Groningen Airport Eelde

  Naamloze Vennootschap

  30,00%

  N.V. Waterbedrijf Drenthe

  Naamloze Vennootschap

  50,00%

  Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

  Naamloze Vennootschap

  16,67%

  Nederlandse Waterschapsbank

  Naamloze Vennootschap

  0,13%

  Stichtingen en verenigingen

  Stichting Drentse Energie Organisatie

  Stichting

  100,00%

  Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging

  Stichting

  8,50%

  Stichting Bodembeheer Schoonebeek

  Stichting

  6,00%

  Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

  Vereniging

  8,33%

  Overige

  Beheerorganisatie Vechtdallijnen (Provincie Overijssel)

  Gemeenschappelijke regeling zonder meer

  36,00%

  Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

  Reglement

  100,00%

  Belangrijkste verbonden partijen

  Medio 2016 is door de Commissie van Onderzoek in samenspraak met GS gekomen tot een selectie van negen belangrijkste verbonden partijen. Deze selectie is gemaakt om twee redenen. De eerste is om zo bij de belangrijkste verbonden partijen de betrokkenheid van PS te vergroten. De tweede reden is om te voorkomen dat onnodige bureaucratie ontstaat, doordat bij elk van de vierentwintig verbonden partijen een even uitvoerige toelichting gegeven wordt.

  Over negen verbonden partijen worden PS met regelmaat en uitvoeriger geïnformeerd dan ten aanzien van de overige verbonden partijen. De negen verbonden partijen waarover uitvoerig wordt geïnformeerd zijn:
  1. OV-bureau Groningen Drenthe;
  2. Drentse Energie Organisatie (DEO);
  3. N.V. Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM);
  4. Groningen Airport Eelde (GAE);
  5. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD);
  6. Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN);
  7. Regiovisie Groningen-Assen (RGA);
  8. Prolander;
  9. N.V. Waterbedrijf Drenthe/WMD Drinkwater B.V.

  Hieronder is per verbonden partij de verantwoordingsinformatie opgenomen. De opgenomen informatie betreft de meest actuele voor publicatie beschikbare verkregen informatie van de verbonden partij. In sommige gevallen betreft dit informatie uit de begroting 2018 van de verbonden partij. In andere gevallen betreft dit informatie uit hun jaarrekening 2016. Voor alle verbonden partijen geldt onverlet dat PS zal worden geïnformeerd mochten zich politiek bestuurlijk relevante ontwikkelingen bij deze verbonden partij voordoen.