Toelichting

  De provincie Drenthe heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken door de Drentse gemeenten op die domeinen waarvoor de provincie als toezichthoudend orgaan is aangewezen. Het gaat hier om interbestuurlijk toezicht, kortweg IBT. Bijgaand een integraal overzicht van het door de provincie Drenthe uitgevoerde IBT op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten in het jaar 2015, voor zover het generiek IBT betreft. Dit overzicht geeft het oordeel aan van de sectorale provinciale toezichthouders, zoals dat is afgestemd met de gemeenten.

  Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2017 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2016

  Gemeente

  Aa en Hunze

  Assen

  Borger-Odoorn

  Coevorden

  De Wolden

  Emmen

  Hoogeveen

  Meppel

  Midden-Drenthe

  Noordenveld

  Tynaarlo

  Westerveld

  Ruimtelijke ordening

  Omgevingsrecht

  Monumenten

  Huisvesting statushouders

  Archief

  Toelichting bij integraal overzicht IBT

  Interbestuurlijk toezicht (IBT)
  De provincie Drenthe heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van wettelijke medebewindstaken door de Drentse gemeenten op die domeinen waarvoor de provincie als toezichthoudend orgaan is aangewezen. Het gaat hier om interbestuurlijk toezicht, kortweg IBT. Dit is een integraal overzicht van het door de provincie Drenthe uitgevoerde IBT op de uitvoering van medebewindstaken door de gemeenten in het jaar 2016, voor zover het generiek IBT betreft *.

  Uitgaan van oordeel provincie

  Dit overzicht geeft het oordeel aan van de sectorale provinciale toezichthouders, zoals dat is afgestemd met de gemeenten.  

  Eventueel binnengekomen klachten en signalen bij de provincie zijn meegewogen

  Bij het oordeel van de provinciale toezichthouders zijn eventueel binnengekomen klachten en signalen bij de provincie, bijvoorbeeld van inwoners, over de uitvoering van de wet- en regelgeving door de gemeenten waar nodig meegewogen.  

  Symbolen met kleuren staan voor mate waarin is voldaan aan eisen wet- en regelgeving en voor vereiste intensiteit van toezicht

  De symbolen met de kleuren groen, oranje en rood in het integraal overzicht IBT staan voor de mate waarin de betreffende gemeente op het toezichtdomein heeft voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving en voor de vereiste intensiteit van toezicht.

   
  Groen   : goed; de gemeente heeft voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving op het betreffende toezichtdomein; lage intensiteit van toezicht.


  Oranje   : voldoende; de gemeente heeft nog niet of onvoldoende voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving op het betreffende    

                 toezichtdomein, maar er wordt wel aan gewerkt door de gemeente; gemiddelde intensiteit van toezicht.


  Rood   : onvoldoende; de gemeente heeft niet voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving op het betreffende toezichtdomein; hoge intensiteit van
                 toezicht.

  Als een cel in het overzicht blanco is gelaten, betekent dit dat de provinciale toezichthouder geen afgewogen oordeel heeft kunnen vellen omdat de betreffende gemeente de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, niet tijdig en/of niet volledig heeft aangeleverd bij de provincie. Zie hiervoor ook de bijgevoegde tabel over de mate van het tijdig en/of volledig aanleveren van de informatie.

  Toelichting bij oordeel ‘oranje’, ‘rood’ of bij blanco cel

  Als de provinciale toezichthouder het oordeel ‘oranje’ of ‘rood’ geeft aan een gemeente op een bepaald toezichtdomein volgt hierna een korte toelichting daarop. Daarbij wordt waar nodig ook aangegeven welke sectorale interventie heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. Ook vindt een korte toelichting plaats als een cel blanco is.

  * Wat betreft het toezichtdomein Financiën geldt, gezien het specifiek toezicht, een eigenstandig traject. Bovendien richt het financieel toezicht zich op andere beoordelingsperiodes dan de overige toezichtdomeinen. Dit toezichtdomein is daarom niet opgenomen in dit integraal overzicht IBT.

  Gemeente

  Toezichtdomein waarop
  gemeente het oordeel ‘oranje’ of ‘rood’ krijgt of waarbij een cel blanco is
  (Met tussen haakjes O (= oranje) of R (= rood) voor beoordelingskleur of B (=blanco) voor blanco cel)

  Toelichting

  Aa en Hunze

  Archief (O)

  Conform eigen oordeel gemeente, gelegd naast de afgesproken criteria.

  Assen

  Archief (O)

  Conform eigen oordeel gemeente, gelegd naast de afgesproken criteria.

  Borger-Odoorn

  Ruimtelijke ordening (O)

  Conform de eigen beoordeling van de gemeente. Het bestemmingsplan Buitengebied is niet geactualiseerd. Echter, momenteel wordt er met een zeer ambitieuze planning gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan Buitengebied.

  Borger-Odoorn

  Omgevingsrecht (O)

  Tijdigheid aanleveren documenten (programma). Wel volledig.

  Borger-Odoorn

  Archief (O)

  Conform eigen oordeel gemeente, gelegd naast de afgesproken criteria.

  Coevorden

  Ruimtelijke ordening (O)

  Minder dan de eigen beoordeling van de gemeente, omdat in het geval van een composteerinrichting in het buitengebied naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in onze ogen nog niet voldoende wordt opgetreden. Wij hebben geconstateerd dat er stappen zijn gezet in de handhaving en trachten in overleg met de gemeente te zorgen dat er adequaat wordt opgetreden. Wij willen met dit signaal de gemeente ondersteunen in het zetten van stappen richting een spoedige beëindiging van de overtreding.

  Coevorden

  Archief (O)

  Conform eigen oordeel gemeente, gelegd naast de afgesproken criteria.

  De Wolden

  Omgevingsrecht (O)

  Tijdigheid aanleveren documenten is aandachtspunt. Wel volledig. (Oranje in verband met verbeterplan.)

  De Wolden

  Monumenten (B)

  Door personele wisselingen bij de gemeente geen gegevens ontvangen.

  De Wolden

  Archief (O)

  Conform eigen oordeel gemeente, gelegd naast de afgesproken criteria.

  Emmen

  Omgevingsrecht (B)

  Geen documenten, zoals programma/verslag. Wel beleidsplan en conceptketenplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), updates over voortgang en zelfevaluatie. Voornemen: in 2018 audit.

  Emmen

  Monumenten (B)

  Gegevens wel ontvangen, maar niet tijdig voor een oordeel.

  Emmen

  Archief (O)

  Conform eigen oordeel gemeente, gelegd naast de afgesproken criteria.

  Hoogeveen

  Archief (O)

  Conform eigen oordeel gemeente, gelegd naast de afgesproken criteria.

  Meppel

  Archief (O)

  Conform eigen oordeel gemeente, gelegd naast de afgesproken criteria.

  Midden-Drenthe

  Omgevingsrecht (B)

  Geen gegevens over verslag en zelfevaluatie.

  Midden-Drenthe

  Archief (O)

  Conform eigen oordeel gemeente, gelegd naast de afgesproken criteria.

  Noordenveld

  Ruimtelijke ordening (O)

  Conform de eigen beoordeling van de gemeente.

  Noordenveld

  Archief (O)

  Conform eigen oordeel gemeente, gelegd naast de afgesproken criteria.

  Tynaarlo

  Ruimtelijke ordening (O)

  Conform de eigen beoordeling van de gemeente.

  Tynaarlo

  Omgevingsrecht (B)

  Geen gegevens over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) (milieuverslag), VTH Bouw- en Woningtoezicht (BWT) programmadeel en zelfevaluatie (in 2017 wordt een externe audit uitgevoerd).

  Tynaarlo

  Archief (O)

  Conform eigen oordeel gemeente, gelegd naast de afgesproken criteria.

  Westerveld

  Omgevingsrecht (B)

  Geen gegevens over Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) verslag en zelfevaluatie.

  Westerveld

  Archief (O)

  Conform eigen oordeel gemeente, gelegd naast de afgesproken criteria.

  Tabel mate van tijdig en/of volledig aanleveren vereiste informatie conform informatiearrangement

  Gemeente

  Aa en Hunze

  Assen

  Borger-Odoorn

  Coevorden

  De Wolden

  Emmen

  Hoogeveen

  Meppel

  Midden-Drenthe

  Noordenveld

  Tynaarlo

  Westerveld

  Ruimtelijke ordening

  Omgevingsrecht

  Monumenten

  Huisvesting statushouders

  Archief

  Toelichting bij tabel mate van tijdig en/of volledig aanleveren vereiste informatie conform informatiearrangement

  Symbolen met kleuren staan voor mate waarin de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, tijdig en/of volledig is aangeleverd door de betreffende gemeente.

  De symbolen met de kleuren groen, oranje en rood in de tabel staan voor de mate waarin de betreffende gemeente op het toezichtdomein de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, tijdig en/of volledig heeft aangeleverd bij de provincie.

   
  Groen   : goed; de gemeente heeft de vereiste informatie tijdig en volledig aangeleverd.


  Oranje   : voldoende; de gemeente heeft de vereiste informatie niet tijdig of niet volledig aangeleverd.


  Rood   : onvoldoende; de gemeente heeft de vereiste informatie niet aangeleverd vóór de beoordeling.