Investeringsprojecten

  In 2017 waren er in totaal 94 lopende investeringsprojecten. Het merendeel van deze projecten (56) wordt uitgevoerd voor de bereikbaarheid volgens het provinciaal Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer.
  De overige projecten hebben betrekking op ICT (23), wegen en vaarwegen (12), gebouwen (2) en ruilgronden (1). De ruilgronden zijn tijdelijke grondverwervingen door Prolander en zijn nieuw in het overzicht. Er is een maximum gesteld van € 38 miljoen voor grondaankopen natuurbeheer. Tot nu toe is een netto bedrag van € 22,1 miljoen aan grondaankopen gerealiseerd (€1,3 miljoen in 2015, € 8,0 miljoen in 2016 en € 12,8 miljoen in 2017). Dit betreft de boekwaarde van de aan- en verkopen van de ruilgrond. Omdat de ruilgronden weer verkocht zullen worden, is de netto investering van de aan- en verkopen uiteindelijk nihil.

  Van de 94 lopende projecten, zijn er 20 in financieel en technisch opzicht in 2017 afgerond. Van de afgesloten investeringsprojecten zijn 6 projecten van verkeer en vervoer, 6 van wegen/vaarwegen en 8 van ICT. De begrote totale netto investering van de af te sluiten projecten is € 11.483.000,--.
  Omdat een BDU bijdrage van € 600.000,- door gewijzigde regelgeving vanaf 2017 niet meer op de investeringen verantwoord mag worden, is het resultaat van deze afgesloten investeringen € 480.000,--negatief geworden. Deze bijdrage is nu via de exploitatie in de Reserve investeringen verkeer en vervoer gestort. De extra kapitaallasten zullen de komende jaren uit deze reserve worden gedekt.  De afgesloten verkeer- en vervoerprojecten laten per saldo een nadeel zien van € 557.000,--, de projecten wegen/vaarwegen een nadeel van € 96.000,-- en de ICT projecten een voordeel van € 173.000,-- (waarvan 1 project van  € 162.000,- vanwege het niet doorgaan van de investering). Het nadeel op de investeringskredieten vertaalt zich vanaf 2018 in hogere kapitaallasten, waarbij het nadeel van de lagere kapitaallasten op de afgesloten verkeer- en vervoerprojecten weer ten laste komt van de Reserve investeringen verkeer en vervoer.

  (x € 1.000,--)

  Verstrekte kredieten

  realisatie

  kredietruimte

  94 lopende investeringsprojecten

  uitgaven 1 januari 2017

  23.461

  investeringen 2017

  23.411

  totale uitgaven

  179.529

  46.872

  132.657

  Bijdragen derden en reserves 1 januari 2017

  3.370

  ontvangen bijdragen 2017

  -1.220

  totale bijdragen 2017

  62.200

  2.150

  60.050

  totaal netto

  117.329

  44.722

  72.607

  De dit jaar afgesloten 20 projecten

  uitgaven 1 januari 2017

  9.356

  investeringen 2017

  4.937

  totale uitgaven

  12.683

  14.293

  -1.610

  Bijdragen derden en reserves 1 januari 2017

  1.459

  ontvangen bijdragen 2017

  871

  totale bijdragen 2017

  1.200

  2.330

  -1.130

  Totaal netto

  11.483

  11.963

  -480

  Totaal generaal

  128.812

  56.685

  72.127

  Netto investering in 2017 (x € 1.000,--)

  Totale uitgaven 2017

  28.348

  Totale inkomsten 2017

  -349

  Netto investering

  28.697

  Kapitaallasten

  De kapitaallasten zijn op de volgende wijze aan programma's doorberekend:

  Programma

  Budget

  Realisatie

  Verschil

  V/N

  Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  5.874.219

  5.874.220

  -1

  V

  Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  38.245

  38.245

  0

  -

  Programma 6. Cultuur

  564.201

  564.201

  0

  -

  Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

  158.165

  158.165

  0

  -

  Programma 8. Middelen

  2.488.290

  2.488.290

  0

  V

  Totaal

  9.123.120

  9.123.121

  -1

  V

  Nummer

  Omschrijving

  Budgetbedrag

  Kosten

  Opbrengsten

  restant/
  tekort

  Af te
  sluiten

  Opmerkingen

  Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionale openbaar vervoer

  Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2006

  6300607

  UCSC6 Herinri stationsomg Coevorden

  500.000

  0

  0

  500.000

  Nee

  Betreft reservering, bestuurlijke afspraken in RSP-verband

  500.000

  0

  0

  500.000

  Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007

  6300716

  OV-vriendelijke ontsluiting

  250.000

  150.468

  0

  99.532

  Nee

  Dit project is omgezet in 2 andere projecten: uitbreiding P&R-terrein (130.000) en fietsbrug Berggierslanden (120.000. Beide projecten zijn uitgevoerd., Fiestbrug Berggierslanden is al afgerekend. Het restant krediet wordt ingezet voor de carpoolplaatsen

  250.000

  150.468

  0

  99.532

  Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009

  6300909

  N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde

  750.000

  487

  0

  749.513

  Nee

  Project is afgerond, maar met RWS nog geen overeenstemming bereikt over de financiële afwikkeling.

  6300924

  Maatregelen spoor Zwolle-Emmen.

  1.300.000

  739.611

  -19.200

  579.589

  Nee

  In 2018 wordt gewerkt aan uitbreiding van de opstelcapaciteit in Emmen

  6300925

  Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden

  700.000

  842.095

  -341.287

  199.192

  Nee

  Afrekening met het ministerie van I&M is afgerond. De verwachting is dat bijdrage voor Kornwerderzand nodig is.

  2.750.000

  1.582.192

  -360.487

  1.528.294

  Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010

  6301007

  Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri)

  415.695

  436.708

  -155.290

  134.277

  Nee

  In 2018 vinden nog aanpassingen aan haltes plaats.

  6301012

  N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve

  425.000

  1.415.682

  -269.942

  -720.740

  Nee

  project moet financieel nog worden afgewikkeld

  6301014

  (Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten

  125.000

  33.899

  0

  91.102

  Nee

  Project is in uitvoering. In 2018 wordt extra telapparatuur aangeschaft.

  965.695

  1.886.288

  -425.231

  -495.362

  Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011

  6311007

  PR en Communicatie

  100.000

  65.500

  0

  34.500

  Ja

  Project is afgerond

  6311012

  N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen

  1.400.000

  2.469.751

  -495.868

  -573.883

  Ja

  Project is afgerond. Nadeel is veroorzaakt door 'grondtegenvaller. Aannemer heeft aanzienlijk meer grondverzet moeten verrichten. Het krediet is tussentijds al hierop aangepast. Daarnaast was er een BDU bijdrage van € 600.000,- bij het investeringsbudget

  6311013

  Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart

  350.000

  467.402

  -110.347

  -7.055

  Ja

  Project is afgerond

  6311015

  N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld

  500.000

  357.526

  11.098

  131.376

  Nee

  Project is uitgevoerd en opgeleverd. Afrekening in 1e helft 2018.

  2.350.000

  3.360.179

  -595.117

  -415.062

  Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012

  6312003

  Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat

  375.000

  510.000

  0

  -135.000

  Nee

  Project is in uitvoering.

  6312004

  Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 't Haagje (fase 1 en 2)

  1.400.000

  550.000

  0

  850.000

  Nee

  Project is in uitvoering.

  6312005

  Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus aanpassen infrastrc.)

  2.115.000

  1.094.686

  -124.370

  1.144.684

  Nee

  Project is in uitvoering.

  6312006

  Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg fietstunnel

  1.000.000

  7.508

  0

  992.493

  Nee

  Is onderdeel en afhankelijk van bestuurlijk proces

  6312007

  N34 aansluiting Exloo "aanleg ongelijkvloerse kruising"

  2.500.000

  3.658.533

  0

  -1.158.533

  Nee

  Project is uitgevoerd. Wordt in 2018 afgerekend.

  7.390.000

  5.820.726

  -124.370

  1.693.644

  Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013

  6313001

  N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden

  7.105.095

  319.134

  0

  6.785.961

  Nee

  De uitvoering start in 2018

  6313002

  N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen

  500.000

  313.379

  0

  186.621

  Nee

  Bestemmingsplan is in procedure.

  6313003

  N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis van studie

  1.800.000

  2.870.969

  -1.060.615

  -10.353

  Ja

  Project is afgerond.

  6313005

  N371 Reconstructie Pijlebrug

  1.500.000

  891.614

  -266.263

  874.649

  Nee

  Het project voorzag in een Ovonde. Door slechte grondkwaliteit moest compacter worden gewerkt en is gekozen voor een rotonde waardoor de kosten lager zijn uitgevallen. De BDU afrekening moet nog in 2018 uitgevoerd worden.

  6313006

  Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW

  930.000

  0

  0

  930.000

  Nee

  Project is in voorbereiding.

  6313007

  Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk

  500.000

  0

  0

  500.000

  Nee

  Project is in voorbereiding.

  6313008

  Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum Meppel

  250.000

  0

  0

  250.000

  Nee

  Project is in voorbereiding.

  6313010

  Eerste fase Transferium De Punt

  2.100.000

  242.617

  -20.000

  1.877.383

  Nee

  Project is in uitvoering.

  6313011

  Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen

  200.000

  72.176

  0

  127.824

  Nee

  Project is in uitvoering.

  6313012

  Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen

  1.500.000

  1.118.944

  -32.492

  413.548

  Nee

  Project is in uitvoering.

  6313013

  Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug)

  5.617.112

  174.323

  -333.437

  5.776.226

  Nee

  Project is oriëntatiefase bij de vier betrokken overheden

  22.002.207

  6.003.155

  -1.712.807

  17.711.858

  Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014

  6314001

  Fietstunnel N 372 - Brunlaan

  1.500.000

  41.580

  -5.722

  1.464.142

  Nee

  Bezwaarschrift is in procedure bij de Raad van State

  6314003

  N34 - Aansluiting Klijndijk

  8.523.076

  451.629

  -34.761

  8.106.207

  Nee

  Project is in voorbereiding.

  6314004

  Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren

  75.000

  92.316

  -134.280

  116.964

  Nee

  Het oorspronkelijke project is uitgevoerd. Verdere uitbreiding in combinatie met meer carpoolplaatsen is in voorbereiding.

  6314005

  N375 Duurzaam Veilig inrichten

  750.000

  67.065

  0

  682.935

  Nee

  Project is in uitvoering.

  10.848.076

  652.591

  -174.763

  10.370.248

  Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015

  6315001

  N386, rotonde Tynaarlo

  300.000

  67.923

  0

  232.078

  Nee

  Uitspraak in onteigeningsprocedure in december 2018

  6315002

  N391, aansluiting Roswinkel

  4.700.000

  3.426.628

  0

  1.273.372

  Nee

  Project is uitgevoerd. Wordt in 2018 afgerekend. De kosten zijn lager dan begroot.

  5.000.000

  3.494.550

  0

  1.505.450

  Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2016

  6316001

  Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid

  750.000

  507.936

  -81.493

  323.557

  Nee

  Project is in uitvoering.

  6316002

  Fietssnelweg Assen-Groningen, westelijke kanaaldijk

  1.000.000

  215.771

  -125.851

  910.080

  Project is in voorbereiding.

  6316003

  N373 Wegvak Norgerbrug0Huis ter Heide, incl. Domeinenweg en Koelenweg.

  1.650.000

  44.589

  0

  1.605.411

  Nee

  Provinciaal inpassingsplan in februari in procedure. Verwachting start uitvoering in 2e helft 2018.

  6316004

  N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden

  14.700.000

  905.477

  0

  13.794.523

  Nee

  Project is in voorbereiding.

  6316005

  N34 verdubbeling Emmen-West aansluiting N381

  7.235.000

  212.574

  0

  7.022.426

  Nee

  Project is in voorbereiding.

  6316007

  Duurzaam Veilig, inrichten provinciale fietspaden

  750.000

  328.609

  0

  421.391

  Nee

  Project is in uitvoering.

  6316008

  N363 oversteek Klinkenvlier

  750.000

  633.597

  0

  116.403

  Nee

  Project is in uitvoering.

  6316009

  N391 aansluiting met N366 (Ter Apel)

  600.000

  2.299.909

  -216.841

  -1.483.069

  Nee

  Project is in uitvoering. Er komen nog veel bijdragen binnen bij de afrekening

  6316010

  N391 aansluiting Emmerschans

  4.500.000

  156.024

  0

  4.343.976

  Nee

  Project is in voorbereiding.

  6316011

  N381 Schietbaanweg, opheffen oversteek

  125.000

  212.150

  0

  -87.150

  Nee

  Project is uitgevoerd. Wordt in 2018 afgerekend.

  6316012

  N34 Verkeersplein Gieten (korte termijn)

  150.000

  189.110

  0

  -39.110

  Nee

  Project is in uitvoering.

  32.210.000

  5.705.746

  -424.185

  26.928.439

  Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2017

  6317001

  N371 - Hoogersmilde, herinrichting Rijksweg

  850.000

  0

  0

  850.000

  Nee

  Project is in voorbereiding.

  6317002

  N375 - Aanleg tunnel (Maatregel Visie N375 - oversteek nog onbekend)

  1.000.000

  0

  0

  1.000.000

  Nee

  Project is in voorbereiding.

  6317003

  N855 - Aanleg rotonde Valderseweg

  500.000

  13.460

  0

  486.540

  Nee

  Project is in uitvoering.

  6317005

  N391 - N862, Uitruil i.c.m maatregelen op de N391

  11.500.000

  0

  0

  11.500.000

  Nee

  Project is in voorbereiding.

  6317006

  N34, Verkeersplein Gieten (lange termijn)

  10.000.000

  15.499

  0

  9.984.501

  Nee

  Is mede afhankelijk van besluit over de partiële verdubbeling

  6317007

  N34 - Annen, 2 rotondes onderliggend wegennet

  300.000

  0

  0

  300.000

  Nee

  Is afhankelijk van besluit over de partiële verdubbeling

  6317008

  Transferium De Punt, incl. Hrlmmrmr-aansluiting

  3.750.000

  0

  0

  3.750.000

  Nee

  Planologische procedure start in februari 2018

  6317010

  Afstandsbediening Meppelerdiepsluis en bruggen Meppel

  165.000

  165.000

  0

  0

  Ja

  Project is afgerond. Bijdrage aan derden voldaan.

  6317012

  Verbetering spoor Zwolle-Herfte

  3.700.000

  3.700.000

  0

  0

  Ja

  Project is afgerond. Bijdrage aan derden voldaan.

  31.765.000

  3.893.958

  0

  27.871.042

  Algemeen beheer en onderhoud wegen en vaarwegen

  6331107

  Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922

  1.320.000

  2.023.725

  -663.000

  -40.725

  Ja

  Project is afgerond.

  6331112

  Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956

  695.000

  688.522

  0

  6.478

  Ja

  Project is afgerond.

  6331115

  Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912

  100.000

  114.406

  0

  -14.406

  Ja

  Project is afgerond.

  6331117

  Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920

  362.000

  362.019

  0

  -19

  Nee

  Project is bijna afgerond en zal in 2018 gereed zijn

  6331118

  Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914

  597.000

  596.276

  0

  724

  Ja

  Project is afgerond.

  6331119

  Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920

  291.000

  299.308

  0

  -8.308

  Nee

  Project is bijna afgerond en zal in 2018 gereed zijn

  6331601

  NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren)

  705.000

  300.198

  0

  404.802

  Nee

  Project is in uitvoering en loopt volgens plan.

  6331602

  NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren)

  705.000

  239.070

  0

  465.930

  Nee

  Project is in uitvoering en loopt volgens plan.

  6331603

  Vervanging DHV-36100 Haveltersluis sluisdeuren

  170.000

  191.075

  0

  -21.075

  Ja

  Project is afgerond.

  6331604

  Vervanging NWK-04380 Peelo sluisdeuren

  1.110.000

  0

  0

  1.110.000

  Nee

  Het project bevindt zich in de ontwerpfase

  6331605

  Vervanging DHV-19860 Veenesluis sluisdeuren

  160.000

  187.173

  0

  -27.173

  Ja

  Project is afgerond.

  6331607

  Aanleg zonnepark bij het wegensteunpunt Rogat

  240.000

  7.450

  0

  232.550

  Nee

  Project is in uitvoering en loopt volgens plan.

  6.455.000

  5.009.222

  -663.000

  2.108.778

  Totaal programma 3. Regionele bereikbaarheid en openbaar vervoer

  122.485.978

  37.559.077

  -4.479.960

  89.406.860

  Programma 7. Dynamiek in Leefomgeving

  grondaankopen

  6621801

  Grondaankopen (voorraad) natuurbeheer

  0

  22.083.208

  0

  -22.083.208

  Nee

  Er is een maximum gesteld van € 38 miljoen voor grondaankopen natuurbeheer. Tot nu toe is een netto bedrag van € 22 miljoen aan grondaankopen gerealiseerd. Dit betreft de boekwaarde van de aan- en verkopen van de ruilgrond. Omdat de ruilgronden weer verkocht zullen worden, is de netto investering van de aan- en verkopen uiteindelijk nihil.

  0

  22.083.208

  0

  -22.083.208

  Totaal programma 7. Dynamiek in Leefomgeving

  0

  22.083.208

  0

  -22.083.208

  Programma 8. Middelen

  Middelen Gebouwen

  5281201

  Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering)

  65.000

  25.159

  0

  39.841

  Nee

  De investering is enigszins uitgesteld i.v.m. nieuwe technische ontwikkelingen met camerasystemen.

  5281701

  Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering provinciehuis

  325.000

  0

  0

  325.000

  Nee

  Een nader te bepalen gedeelte van dit bedrag zal nodig zijn voor de AV-voorzieningen in de vergaderkamers. Vervanging gaat in fasen en zal in 2018/2019 worden uitgevoerd.

  390.000

  25.159

  0

  364.841

  Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn excellente dienstverlening

  5271102

  ICT VJN 2011 basisregistratie

  1.000.000

  638.432

  0

  361.568

  Nee

  project loopt nog door. NHR aansluiting met financieel moet nog worden afgerond in 2018

  5271104

   ICT VJN 2011 ZGW 1e fase

  209.000

  198.617

  0

  10.383

  Ja

  project is afgerond

  5271402

  Modernisering GIS (verv. invest. vanuit 2010)

  50.000

  33.501

  0

  16.499

  Ja

  ArcGIS Software is vervangen in 2017

  5271606

  Vervangingsinvestering E-architectuu

  20.000

  12.800

  0

  7.200

  Ja

  Ontwerp proeftuin is opgeleverd.

  5271610

  Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem

  50.000

  0

  0

  50.000

  Nee

  project start in 2018

  1.329.000

  883.351

  0

  445.649

  Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn flexibiliteit in techniek

  5270809

  Vervanging SAN (opslag)

  162.000

  0

  0

  162.000

  Ja

  Het krediet is bij de begroting 2018 verlaagd, maar blijft volledig over omdat er uiteindelijk gekozen is voor een leaseconstructie. De kosten van € 71.000,- die al waren geweest om SAN tijdelijk in stand te houden, zijn daarom direct als last genomen in

  5271603

  Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen

  331.000

  0

  0

  331.000

  Nee

  Migratie naar office 365 loopt door in 2018/2019

  5271609

  Vervangingsinvestering mobiele devices managemnet (MDM) en data encryptie

  60.000

  0

  0

  60.000

  Nee

  Uitvoering Intune in 2018

  5271704

  Vervanging lokaal netwerk 2017 (verv. Investering)

  157.000

  0

  0

  157.000

  Nee

  project start in 2018

  5271706

  Vervangingsaanschaf mobiele telefoons provincie

  200.000

  227.783

  0

  -27.783

  Ja

  Project is afgerond

  5271710

  Vervangen mobiele devices (tablets) lichting 1

  250.000

  0

  0

  250.000

  Nee

  Eerste fase wordt vervangen in 2018

  1.160.000

  227.783

  0

  932.217

  Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn het nieuwe samenwerken

  5271401

  Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2006)

  280.000

  81.845

  0

  198.155

  Nee

  Voorbereidingen zijn gedaan voor vervanging in 2018

  5271616

  Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering)

  60.000

  0

  0

  60.000

  Nee

  project start in 2018

  5271708

  Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (5270705)

  186.600

  0

  0

  186.600

  Nee

  Migratie naar office loopt door in 2018

  5271804

  Vernieuwing generieke digitale omgeving  (VJN 2017)

  2.000.000

  0

  0

  2.000.000

  Nee

  Gestart in 2017. Doorlooptijd is 4 jaar.

  2.526.600

  81.845

  0

  2.444.755

  Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn organisatie in control

  5271106

   ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur

  75.000

  24.030

  0

  50.970

  Nee

  Beleid cloud doorontwikken in 2018

  5271604

  Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. E-herkenning (ontsluiten digitale informatie)

  175.000

  0

  0

  175.000

  Nee

  project verbeteren E-Formulieren en landelijke koppelingen is in uitvoering

  5271702

  Verbetering informatie bedrijfsvoering 2017 (verv. Invest. vanuit 2012)

  320.000

  0

  0

  320.000

  Nee

  project start in 2018

  570.000

  24.030

  0

  545.970

  Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Niet informatieplan

  5271701

  Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2013)

  65.000

  0

  0

  65.000

  Nee

  project start in 2018

  5271707

  Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering (5271113)

  225.000

  220.212

  0

  4.788

  Ja

  Project is afgerond

  5271709

  Vervangingsinvestering mobiele telefoons Drents Museum (onderdeel van 5271113)

  25.000

  25.000

  0

  0

  Ja

  Project is afgerond

  5271711

  vervanging mobiele telefoons Prolander

  35.000

  35.000

  0

  0

  Ja

  Project is afgerond

  350.000

  280.212

  0

  69.788

  Totaal programma 8. Middelen

  6.325.600

  1.522.380

  0

  4.803.220

  Totaal generaal

  128.811.578

  61.164.665

  -4.479.960

  72.126.872