Commissaris van de Koning

  Portefeuille

  Jetta Klijnsma

  Openbare orde en veiligheid

  Kabinetszaken

  Gedeputeerde

  Portefeuille

  Henk Brink (VVD)

  Economie

  Verkeer en vervoer

  Wegen en vaarwegen

  Recreatie en toerisme

  RSP Coevorden

  Dagelijks Bestuur SNN

  Aandeelhouderschap NOM

  Coördinatie belangenbehartiging, lobby en externe betrekkingen

  1e loco Cdk

  Cees Bijl (PvdA)

  Financiën

  Cultuur, Koloniën van Weldadigheid, Geopark

  Duitslandagenda

  IPO

  Water en waterschappen

  Aandeelhouderschap GAE en WMD

  Gebiedsontwikkeling en ontwikkelen luchthaven GAE

  Onderwijs (m.u.v. de sector HBO) en arbeidsmarkt

  Archiefinspectie

  Wonen

  Vergunningverlening/RUD

  Eigenaarsrol Prolander

  Facilitaire zaken

  Communicatie

  2e loco CdK

  Henk Jumelet (CDA)

  Landbouw en agribusiness

  Vitaal platteland

  Agenda voor de Veenkoloniën

  Breedband

  Natuur en landschap

  Sport en welzijn

  Bestuurlijke verhoudingen en toezicht gemeentefinanciën

  Handhaving

  Opdrachtgeversrol Prolander

  Onderwijs (v.w.b. de sector HBO)

  Informatisering

  Automatisering

  3e loco CdK

  Tjisse Stelpstra (ChristenUnie)

  Ruimtelijke ordening

  Klimaat en energie

  Milieu, lucht en bodem

  RSP Emmen en Assen

  Dagelijks Bestuur SNN

  Europa en internationalisering

  Personeel & Organisatie

  4e loco CdK

  Directeur-secretaris

  Annet van Schreven

  Algemeen directeur

  Provinciesecretaris