I.2.4 Financiering

  Inleiding

  Wat wordt er besproken in de paragraaf ?

  In deze paragraaf wordt het treasurybeleid (financieringsbeleid) beschreven. Er wordt een korte terugblik gegeven, maar ook worden de verwachtingen en inschattingen van toekomstige ontwikkelingen en het risicobeheer op de financieringsportefeuille geschetst.

  Wat is treasury
  Treasury omvat alle werkzaamheden gericht op zowel het formuleren van beleid als het daadwerkelijk aantrekken van eventueel noodzakelijke financiering en het uitzetten van:
  · Tijdelijk overtollige middelen die niet direct nodig zijn voor het uitoefenen van de publieke taak.

  · Middelen in het kader van de uitoefening van de publieke taak onder het kader revolverend financieren (voornamelijk kredietsubisidies).

  Tijdelijk overtollige middelen

  De tijdelijke overtollige middelen bestaan uit verstrekte langlopende uitzettingen in de vorm van uitzettingen aangegaan voor 12 juni 2012.Daarnaast bestaat de treasuryportefeuille uit leningen die uitstaan bij medeoverheden waarmee er geen sprake is van een toezichtsrelatie, het zgn. schatkistbankieren of onderling uitlenen.

  In 2017 zijn twee deposito’s afgelopen met een totaalwaarde van € 12.3 miljoen, hierdoor bedraagt de huidige portefeuille – van de uitzettingen gedaan voor juni 2012 -  € 27 miljoen (op de balans is dit opgenomen voor een bedrag van  € 26.501.140,--).

  Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar

  Langlopende uitzetting

  Bedragen x 1.000,-

  Einddatum

  Rente

  Lening 31-12-2017

  Rabobank 3,5% 99,27%

  17-10-2018

  3,5%

  7.000

  Rabobank coupon 4,125% 99,43

  12-1-2021

  4,12%

  10.000

  NWB coupon 3,5% 95,59

  14-1-2021

  3,5%

  10.000

  Totaal

  27.000

  In 2017 hebben geen mutaties plaatsgevonden in het onderling uitlenen.

   Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

  Bedragen x € 1.000,-

  Einddatum

  Rente

  Lening 31-12-2017

  Gemeente Smallingerland

  02-sep-19

  0,750

  5.000

  Gemeente Maassluis

  01-dec-19

  0,510

  7.000

  Gemeente Oosterhout

  06-feb-20

  0,380

  5.000

  Gemeente Etten-leur

  26-jun-20

  0,410

  10.000

  Gemeente Velsen

  16-sep-24

  1,580

  10.000

  Gemeente Amsterdam

  11-dec-24

  1,200

  10.000

  Totaal:

  47.000

  Drempelbedrag

  Het drempelbedrag is het bedrag dat we jaarlijks mogen aan houden buiten de verplichte schatkistrekening om. Voor de berekening van het drempelbedrag en de benutting van dit bedrag verwijzen wij u naar  Hoofdstuk II.5 Toelichting op de balans.

  Treasury activiteiten en ontwikkelingen

  In onderstaande tabel is de treasuryportefeuille per 31 december 2017 opgenomen. De kortlopende uitzettingen worden gevormd door de rekening courant die we bij het rijk aanhouden vermeerderd met het saldo op onze lopende rekening. Door o.a de vrijval van twee deposito's met een waarde van € 12,3 miljoen - die conform de wettelijke regelgeving niet opnieuw herbelegd mogen worden bij financiële instellingen - zijn de kortlopende uitzettingen gestegen.  

  Bedragen in €

  31-12-2017

  31-12-2016

  Kortlopende uitzettingen

  Rijk Schatkistpapier

  200.416.211

  178.883.276

  Langlopende uitzettingen

  Obligaties/Deposito's aangegaan voor 4 juni 2012

  26.501.140

  38.801.140

  Langlopende uitzettingen

  Decentrale overheden (onderling schatkistbankieren)

  47.000.000

  47.000.000

  Totaal

  273.917.351

  264.684.416

  Verloop rente 2017

  Onze begrote lange rente is gebaseerd op de rente opbrengst van reeds verstrekte leningen. In 2017 hebben we geen nieuwe meerjarige uitzettingen gedaan. De criteria (zoals verhouding Eigen vermogen/vreemd vermogen), die wij stellen aan een partij met wie we zouden willen schatkistbankieren maakt dat  slechts een enkele partij aan deze criteria voldoet. We hebben slechts 2 maal een bod uitgebracht, maar een andere partij wilde de lening verstrekken tegen een lager tarief.

  De markt
  In het afgelopen jaar hebben zicht geen noemenswaardige wijzigingen in de rente voorgedaan. Ze bleef dan ook onverminderd laag.
  Uitlenen aan de staat voor 3 maanden (3 maands schatkistpapier) gaf gedurende het gehele jaar geen rente. De Euribor (het rente tarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken) is vanaf mei 2015 al negatief en schommelde in 2017 rond de -0.3%. De Euribor is een belangrijke graadmeter voor de korte rente. De lange termijn rente (10 jaar Nederlandse staat) schommelde tussen de 0.4 en 0.6%.  
  Analisten verwachten dat de ECB haar stimuleringsbeleid in de loop van 2018 door de verbeterde economische situatie zal afbouwen. Dan zou het kunnen zijn dat zowel de lange als de korte rente op termijn stijgt.
  In de wet Financiering decentrale overheden is overigens bepaald dat de rente op de rekening courant bij het Rijk niet lager dan nul kan zijn.

  Risico's
  Het wettelijk kader bepaalt dat in de voorgeschreven Financieringsparagraaf aandacht geschonken moet worden aan de Kasgeldlimiet, Rente risiconorm, Valutarisico's , Kredietrisico's, Liquiditeitsrisico's en Koersrisico's. In de volgende tabel zijn deze risico's beschreven, een toelichting opgenomen gevolgd door het resultaat in 2017.

  Risico

  Toelichting

  Resultaat 2017

  Kasgeldlimiet kortlopende schulden

  De kasgeldlimiet bepaalt het bedrag dat de provincie maximaal als gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal mag hebben. Voor provincies is dat 7% van het begrotingstotaal.

  We hebben in 2017 voldaan aan deze limiet, omdat we gedurende het gehele jaar geen kasgeldleningen hadden.

  Koersrisico's

  Het risico dat de koers van een vastrentende waarde zoals een obligatie zich negatief ontwikkelt.

  De beleggingsportefeuille kent een "buy en hold' strategie waardoor vroegtijdige verkoop in principe niet aan de orde is. Afhankelijk van de marktwaarde wordt een koerswinst of koersverlies gerealiseerd.

  Kredietrisico's

  Risico op terugbetaling van beleggingen en/of rentebetalingen, door alleen te beleggen in vastrentende waarden van financiële ondernemingen en landen met minimaal AAA-rating.

  In de afgelopen jaren is de rating van de Rabobank gedaald waardoor ze in 2017 niet meer aan de minimale rating voldeed. Op het moment van aankoop was de rating wel voldoende.De kredietwaardigheid van de financiële ondernemingen wordt nauwgezet gevolgd. Alle nieuwe uitzettingen en alle toekomstige vrij te vallen middelen zullen worden geplaatst bij de staat dan wel uitgeleend worden aan decentrale overheden. De Nederlandse staat en haar decentrale overheden worden als zeer kredietwaardig beschouwd,

  Liquiditeitsrisico's

  Het kunnen betalen van facturen en overige financiële verplichtingen

  In 2017 waren we voldoende liquide waardoor we aan onze betalingsverplichting konden voldoen.

  Renterisiconorm - langlopende schulden

  Het renterisico op langlopende schulden mag de wettelijke renterisiconorm niet overschrijden. De grondslag is 20% van het begrotingstotaal.

  We hebben geen langlopende schulden hierdoor is de rente risiconorm niet aan de orde.

  Valuta risico's

  Ontstaan door schommelingen in wisselkoersen

  Alle beleggingen zijn gedaan in Euro's zodat van schommelingen in wisselkoersen geen sprake is.

  In onderstaande tabellen is de verplichte Toets kasgeldlimiet opgenomen. De tabel met betrekking tot de renterisiconorm is niet aan de orde omdat we geen opgenomen geldleningen hebben.

  Toets kasgeldlimiet

  Bedragen x € 1.000

  Omvang begroting per 1 januari

  € 244.819

  € 244.819

  € 244.819

  € 244.819

  1e kw

  2e kw

  3e kw

  4e kw

  1. Toegestane kasgeldlimiet

  in procenten van de grondslag

  7%

  7%

  7%

  7%

  in bedrag

  € 17.137

  € 17.137

  € 17.137

  € 17.137

  2. Omvang Vlottende korte schuld

  € 41.285

  € 58.974

  € 55.179

  € 39.935

  3. Vlottende middelen

  € 236.012

  € 235.955

  € 222.990

  € 213.728

  4. Totale netto vlottende schuld (2)-(3)

  € -194.727

  € -176.981

  € -167.811

  € -173.794

  Toegestane kasgeldlimiet (1)

  € 17.137

  € 17.137

  € 17.137

  € 17.137

  Ruimte (+) /Overschrijding (-)

  € 211.864

  € 194.118

  € 184.948

  € 190.931

  Leningen en garanties uitgegeven in het kader van de publieke taak

  Onderstaande tabel geeft de verstrekte langlopende uitzettingen per 31 december 2017 weer:

   Overige verstrekte langlopende leningen

   Hypotheken

  Bedragen x € 1.000,-

  Rente

  Lening 31-12-2017

  Medewerkers provincie Drenthe

  0

  9.491

  Totaal:

  9.491

   Verstrekte leningen (kredietsubsidies)

  Bedragen x € 1.000,-

  Rente

  Lening 31-12-2017

  Stichting Energy Challenges

  2%

  373

  Coöperatie De Kop Breed*

  1,09%

  2.100

  Coöperatie  Eco-Oostermoer verbindt U.A. Breedband *

  1,56%

  190

  Coöperatie Het Drents Collectief UA

  0%

  638

  Bio Energy Hartlief-Lammerts BV

  0,60%

  143

  Landbouwbedrijf De Jong

  0,96%

  84

  Maatschappij van Weldadigheid

  2%

  855

  Glasvezel De Wolden B.V. Breedband *

  0,79%

  4.613

   Noordenveld Zuid-West (wit) Breedband*

  0.81%

  3.124

  Noordenveld Zuid-West (grijs) Breedband*

  3,99%

  426

  Sterk Midden Drenthe (wit) Breedband*

  0,7 %

  5.424

   Sterk Midden Drenthe (grijs) Breedband*

  3,97%

  1.988

  Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD)

  6,5%

  150

  Totaal:

  20.108

   Verstrekte overige geldleningen

  Bedragen x € 1.000,-

  Rente

  Lening 31-12-2017

  RTV Drenthe

  4%

  2.155

  Via Nationaal Restauratiefonds

  Variabel

  3.337

  Gemeente Emmen (DPE Next)

  3%

  5.700

  Zonneleningen SVN

  1 maands deposito

  6.314

  Prolander

  0%

  933

  Pro rata aandeelhoudersvergadering Tranche D Enexis en aanvulling

  0

  317

  Totaal:

  18.756

   Leningen aan (Deelnemingen)

  Bedragen x € 1.000,-

  Rente

  Lening 31-12-2017

  Bruglening Enexis tranche D

  7,2%

  7.984

  Totaal:

  7.984

  Verstrekte leningen (kredietsubsidies)

  Stichting Energy Challenges

  In 2015 is de lening aan Energy Challenges om meerjarige structurele energiebesparing te realiseren op scholen verhoogd van € 200.000,-- naar € 372.500,--. In het afgelopen jaar heeft de stichting aangegeven niet aan haar aflossingsverplichting in 2017 te kunnen voldoen. Op 14 november 2017 is GS akkoord gegaan met verlenging van de looptijd van de lening van 4 naar15 jaar. De eerste aflossing is gepland voor 2018.

  Coöperatie De Kop Breed*

   Op 20 december 2016 is er een nieuwe overeenkomst met de Coöperatie De Kop Breed U.A. afgesloten. Met het ondertekenen van deze overeenkomst is de eerder op 17 augustus 2015 afgesloten overeenkomst voor een leningsbedrag van € 2.118.000,-- tegen een rente van 1,44% vervallen. Volgens de nieuwe overeenkomst mag maximaal € 2.300.000,-- uitgeleend worden tegen    1,092%. Inmiddels is € 2.100.000,-- van het maximale leningsbedrag uitbetaald.

  Coöperatie  Eco-Oostermoer verbindt U.A. Breedband *

  Aan de Coöperatie Eco-Oostermoer is voor de aanleg van breedband € 200.000,-- toegekend. Er zijn 66 aansluitingen gerealiseerd, echter voor een gezonde financiële basis zijn circa 1.000 aansluitingen nodig. Met het bestuur van de coöperatie vindt overleg plaats.

  Coöperatie Het Drents Collectief UA

  In het afgelopen jaar is het Drents Collectief een nieuwe organisatie geworden namelijk Agrarische Natuur Drenthe. De formele overzetting van de lening, oorspronkelijk € 338.000,-- verhoogd naar € 638.000,-- zal plaatsvinden in 2018.  Uiterlijk in  2022 zal het gehele aflossingsbedrag ineens verrekend worden met de laatste uitbetaling van de SVNL subsidie.

  Bio Energy Hartlief-Lammerts BV

  Ter uitvoering van een Green Deal is een lening verstrekt van  € 200.000,--. Inmiddels is er afgelost tot € 142.856,--.

  Landbouwbedrijf De Jong

  Voor een proef waarbij de terugverdientijd van zonneprojecten tot minder dan 10 jaar kan worden teruggebracht is een lening verstrekt van € 105.075,--. Inmiddels is de lening afgelost tot een bedrag van € 84.059,--.

  Glasvezel De Wolden B.V. Breedband *

  Voor de aanleg van een NGA-netwerk is aan Glasvezel de Wolden een  lening verstrekt van maximaal € 9 miljoen; hierop is door ons  inmiddels € 4.613.000,-- uitbetaald. Het aantal abonnees dat gebruik maakt van de glasvezel groeit naar wens.

   Noordenveld Zuid-West (wit) Breedband*

  Aan de coöperatieve vereniging Breedband Noordenveld Zuid-West U.A. is voor de witte gebieden een 20-jarige lening toegekend van maximaal € 3.511.557,--. Inmiddels is hier € 3.124.000,-- door ons op uitbetaald. Het aantal aansluitingen loopt naar wens.

  Noordenveld Zuid-West (grijs) Breedband*

  Aan de coöperatieve vereniging Breedband Noordenveld Zuid West U.A. is voor grijze gebieden een 20 jarige lening toegekend van maximaal € 479.000,--. Hierop is inmiddels door ons uitbetaald € 426.000,--.

  Sterk Midden Drenthe (wit) Breedband*

  Aan de coöperatie Sterk Midden Drenthe is voor de realisering van Breedband een lening verstrekt voor de witte gebieden van € 7.500.000,--. Op 31 december 2017 was op deze lening € 5.423.800.-- uitbetaald. Inmiddels is een deel van de infrastructuur aangelegd en in 2018 zullen abonnnees gebruik kunnen maken van het netwerk.

   Sterk Midden Drenthe (grijs) Breedband*

  Aan de coöperatie Sterk Midden Drenthe is ook een lening verstrekt van € 2.750.000,-- voor de aanleg van breedband in grijze gebieden. Op 31 december was op deze lening € 1.988.100,-- uitbetaald.

  Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD)

  Aan de NLD is een lening verstrekt van € 150.000,--. De NLD kon niet tijdig aan haar aflossingsverplichting voldoen daarom zijn er afspraken gemaakt om de looptijd te verlengen van 4 naar 7 jaar.

  Verstrekte overige geldleningen

  RTV Drenthe

  RTV Drenthe heeft een herfinancieringsverzoek ingediend. Er is een voorlopige overeenkomst opgesteld, waarin is overeengekomen dat de restant lening met ingang van 2017 tegen 0,751% rente wordt verstrekt.

  Via Nationaal Restauratiefonds

  Wegens succes van dit fonds heeft GS besloten een extra krediet beschikbaar te stellen van € 2.5 miljoen.

  Zonneleningen SVN

  Het bedrag van € 6.314.000,-- is verstrekt aan SVN voor verstrekken van zonneleningen.

  Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Gewaarborgde geldleningen
  De gewaarborgde geldleningen betreffen geldleningen verstrekt ten behoeve van instellingen in de gezondheidszorg. Het gaat veelal om borgstellingen uit de jaren zeventig en tachtig. Omdat het leningsbedrag door aflossingen daalt, daalt onze borgstelling ook mee.

  Bedragen x € 1.000,- Door wie is de lening aangegaan

  Gewaarborgd tot

  Oorspronkelijk bedrag

  Waarvan door de provincie gewaarborgd per 31-12-2017

  St. Provinciale Bibliotheek te Assen

  15-Nov-19

  454

  58

  St. Provinciale Bibliotheek te Assen

  15-Apr-20

  839

  165

  Lentes Groningen (St.GGZ Groningen)

  1-Nov-21

  4.112

  567

  Hendrik van Boeijenoord (St.GGZ Drenthe)

  3-Dec-24

  3.950

  988

  St Interzorg Noord Nederland

  20-Jun-18

  998

  45

  Totaal

  10.353

  1.823

  Niet uit de balans blijkende verplichtingen: Overige garantstellingen
  In het kader van revolverend financieren zijn tevens garantstellingen afgegeven. In 2017 is de garantstelling voor het sectorplan Grenzeloos werken vervallen omdat aan de verplichting is voldaan. Aan de Triodosbank is op 6 oktober 2017 een garantstelling afgegeven van maximaal € 1,2 miljoen. Deze garantstelling start in 2018 en is afgegeven, omdat dit een vereiste is van de Triodosbank om de een groter deel van project de Lariks (renovatie c.q. transformeren van woningen zonder energierekening) te financieren.

  Overige Garantstellingen

  Ingangsdatum

  Garantstellingx € 1.000,- per 31 december 2017

  Sectorplan vrijetijdseconomie

  tot 31 oktober 2018

  640

  Triodosbank

  31-12-2047

  max. 1.200

  St. Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) garantie "Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe"

  tot 1 januari 2034

  100

  Totaal

  Max. 1.940

  Reserveringen t.b.v. leningen en garanties
  Hieronder in de tabel is opgenomen welke bedragen zijn gereserveerd voor welke leningen. Daarnaast is te zien welke ruimte er voor nog te verstrekken leningen is, om bij het verstrekken van leningen het risico op insolventie af te dekken. Dat wordt met de volgende kleuren aangegeven.

  Legenda
  Is de kleur donkergroen, dan is het bedrag nog niet (geheel) gestort.
  Is de kleur lichtgroen, dan is het bedrag wel gestort maar zijn daarvoor nog geen leningen toegezegd/afgesloten.

  Leningen

  Status

  Bedrag

  Opgenomen

  Nog niet opgenomen

  Storting in reserve

  Percentage afdekking/ jaar storten

  Verstrekte lening INCAS3

  onzeker en voorzien

  1.550.000,00

  1.550.000,00

  0,00

  155.000,00

  10,00%

  Aanvullende Verstrekte lening INCAS3

  onzeker en voorzien

  60.000,00

  60.000,00

  0,00

  60.000,00

  100,00%

  Verstrekte lening Sensor Univers

  onzeker en voorzien

  620.000,00

  620.000,00

  0,00

  110.800,00

  17,87%

  RTV Drenthe; herfinanciering

  2.371.007,00

  2.371.007,00

  0,00

  237.100,00

  10,00%

  Totaal verstrekte Zonneleningen SVn

  7.691.890,19

  7.691.890,19

  0,00

  1.153.783,53

  15,00%

  Saldo t.b.v. diverse te verstrekken zonneleningen dat gestort is bedraagt

  411.461,47

  Saldo t.b.v. diverse te verstrekken leningen inzake Actieplan Energieneutraal Wonen dat gestort is bedraagt

  2.250.000,00

  Verstrekte lening Stichting Energy Challenges

  372.500,00

  372.500,00

  0,00

  372.500,00

  100,00%

  Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD)

  150.000,00

  150.000,00

  0,00

  150.000,00

  100,00%

  Verstrekte lening Coöperatie Het Drents Collectief UA

  638.000,00

  638.000,00

  0,00

  63.800,00

  10,00%

  Verstrekte lening Bio Energy Hartlief-Lammers BV

  200.000,00

  200.000,00

  0,00

  50.000,00

  25,00%

  Verstrekte lening Landbouwbedrijf De Jong

  105.075,00

  105.075,00

  0,00

  10.507,50

  10,00%

  Maatschappij voor Weldadigheid

  950.000,00

  950.000,00

  0,00

  95.000,00

  10,00%

  Verstrekte lening Coöperatie De kop breed Roderwolde (breedband)

  2.300.000,00

  2.100.000,00

  200.000,00

  460.000,00

  20,00%

  Verstrekte lening Eco-Oostermoer

  200.000,00

  200.000,00

  0,00

  100.000,00

  50,00%

  Leningsovereenkomst Glasvezel De Wolden, wit

  9.000.000,00

  4.613.000,00

  4.387.000,00

  900.000,00

  10,00%

  Leningsovereenkomst Glasvezel Sterk Midden-Drenthe,wit

  7.500.000,00

  5.423.800,00

  2.076.200,00

  750.000,00

  10,00%

  Leningsovereenkomst Glasvezel Sterk Midden-Drenthe. grijs

  2.750.000,00

  1.988.100,00

  761.900,00

  900.000,00

  32,73%

  Leningsovereenkomst Noordenveld Zuid-West, tbv Wit

  3.511.557,00

  3.124.000,00

  387.557,00

  508.400,00

  14,48%

  Leningsovereenkomst Noordenveld Zuid-West, tbv grijs

  479.000,00

  426.000,00

  53.000,00

  191.600,00

  40,00%

  Saldo t.b.v. diverse te verstekken leningen aan corperaties t.b.v. breedband dat gestort is bedraagt

  0,00

  Saldo 2e grote storting t.b.v. diverse te verstekken leningen aan corperaties t.b.v. breedband dat gestort is bedraagt

  590.000,00

  2016

  Saldo 2e grote storting t.b.v. diverse te verstekken leningen aan corperaties t.b.v. breedband dat gestort is bedraagt

  3.000.000,00

  2017

  Saldo 2e grote storting t.b.v. diverse te verstekken leningen aan corperaties t.b.v. breedband dat gestort is bedraagt

  2.000.000,00

  2018

  Saldo 2e grote storting t.b.v. diverse te verstekken leningen aan corperaties t.b.v. breedband dat gestort is bedraagt

  1.000.000,00

  2019

  Saldo storting t.b.v. diverse te verstrekken leningen t.b.v. Versnelling aanpak asbestdaken

  2.750.000,00

  2017

  Saldo t.b.v. Extra leningsfaciliteit Drents Monumentenfonds

  250.000,00

  2017

  Verstrekte lening INCAS3

  onzeker en voorzien

  2.800.000,00

  2.800.000,00

  0,00

  280.000,00

  10,00%

  Totaal leningen

  43.249.029,19

  35.383.372,19

  7.865.657,00

  18.799.952,50

  43,47%

  Garanties

  Regionaal Sectorplan Vrijetijdssector Drenthe,

  640.000,00

  100.000,00

  15,63%

  Bentheimer Eisenbahn AG

  Vervallen

  125.000,00

  125.000,00

  100,00%

  Interprovinciaal Sectorplan Grenzenloos werken

  1.045.307,00

  104.530,00

  10,00%

  Pilot Nul op de Rekening-renovatie appartementencomplex 'Ellen' in Asser wijk De Lariks.

  1.200.000,00

  1.200.000,00

  120.000,00

  10,00%

  Stichting Nationaal Energiebespaarfonds
  (NEF) garantie ‘Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe’.

  100.000,00

  100.000,00

  100.000,00

  100,00%

  Totaal garanties

  3.110.307,00

  1.300.000,00

  549.530,00

  17,67%

  Totaal aan openstaande leningen en garanties

  46.359.336,19

  9.165.657,00

  19.349.482,50

  41,74%

  Onttrekkingen aan de reserve

  lening/garantie

  bedrag dat ervoor afgedragen is

  verrekend met de reservee

  Afrekening garantstelling Bentheimer Eisenbahn AG

  125.000,00

  125.000,00

  118.702,00

  Sensor Universe: ondergebracht als kortlopende vordering onder Debiteuren

  620.000,00

  110.800,00

  380.000,00

  Corr Sensor Universe omdat er toch meer terugbetaald is dan eerder voorzien was

  -243.098,00

  Verstrekte lening INCAS3

  1.550.000,00

  155.000,00

  1.155.000,00

  Aanvullende Verstrekte lening INCAS3

  60.000,00

  60.000,00

  60.000,00

  Verstrekte lening INCAS3

  2.800.000,00

  280.000,00

  280.000,00

  Saldo onttrekkingen aan de reserve

  5.155.000,00

  730.800,00

  1.750.604,00

  Op termijn per saldo in de reserve

  17.598.878,50