Programma

  Realisatie 2016

  Primitieve begroting 2017

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil

  Voordeel / Nadeel

  1. Kwaliteit openbaar bestuur

  2.877.788

  6.567.332

  7.087.115

  8.605.238

  -1.518.123

  N

  2: Regionale economie

  15.791.336

  11.377.823

  27.187.802

  21.102.352

  6.085.450

  V

  3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  72.541.552

  67.732.745

  48.504.246

  53.914.362

  -5.410.116

  N

  4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  2.962.358

  3.178.663

  11.305.713

  10.631.504

  674.209

  V

  5: Milieu, Energie & Bodem

  7.733.341

  11.396.108

  11.742.781

  11.031.544

  711.237

  V

  6: Cultuur

  16.364.901

  17.574.357

  16.389.667

  16.747.781

  -358.114

  N

  7: Dynamiek in leefomgeving

  34.605.748

  50.318.663

  58.210.108

  52.307.442

  5.902.666

  V

  8: Middelen

  -156.415.285

  -155.810.703

  -167.971.557

  -183.528.224

  15.556.667

  V

  Totaal

  -3.538.261

  12.334.988

  12.455.875

  -9.188.001

  21.643.876

  V

  Het voordelig rekeningsaldo over het boekjaar 2017 bedraagt € 21.644.000,--. Dit rekeningsaldo is samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hierin is bepaald dat het saldo van baten en lasten, ten opzichte van de begroting, na verrekening met begrote mutaties met bestemmingsreserves gepresenteerd dient te worden. Het betreft dan het saldo waarin de begroting inclusief begrotingswijzigingen heeft voorzien. Vorig jaar bedroeg het rekeningsaldo op zelfde wijze berekend € 5.140.000,-- negatief.
  Het saldo van verrekeningen van budgetten die relaties hebben met bestemmingsreserves bedraagt vanuit 2017 € 12.595.000,-- positief, dit bedrag wordt aan de reserves toegevoegd. Vorig jaar werd per saldo nog bedrag van € 5.010.000,-- aan de reserves onttrokken en werden in de jaren 2015 en 2014 ook bedragen toegevoegd ( respectievelijk € 22.119.000,-- en € 3.174.000,--).

  Het rekeningsaldo wordt na de verrekening met bestemmingsreserves per saldo € 9.049.000,-- positief tegen een nadelig bedrag van € 131.000,-- in 2016. De jaren daarvoor waren deze saldi altijd voordelig. Het saldo in 2015 was 25.649.000,--, € 4.762.000,-- in 2014, € 4.762.000,-- in 2013, en € 8.684.000,-- in 2012.
  De totale lasten waren € 15.961.667,-- hoger dan begroot en de baten waren € 37.605.543,-- hoger dan begroot. Het resultaat voor verrekening met reserves bedroeg daardoor, zoals eerder aangegeven, per saldo € 21.643.876,-- positief. De begrote stortingen in reserves bedragen € 103.908.096,-- en de begrote onttrekkingen zijn € 116.363.971,--. De beoogde stortingen zijn € 22.713.342,-- hoger dan begroot en de onttrekkingen zijn € 10.118.625,-- hoger dan begroot. Samen een bedrag van € 12.594.717,--. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd (waarbij na- en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn weergegeven, een extra storting in een reserve wordt hier dan ook als nadeel gezien):

  Mutaties reserves

  Begroting

  Realisatie

  Voordeel/Nadeel

  Verschil

  Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

  996.870

  1.031.971

  N

  -35.101

  Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

  2.400.000

  4.157.018

  V

  -1.757.018

  Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

  3.222.714

  3.245.256

  N

  -22.542

  Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

  6.291.054

  10.066.054

  N

  -3.775.000

  Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

  4.546.790

  7.029.062

  N

  -2.482.272

  Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

  20.359.396

  28.742.396

  N

  -8.383.000

  Bijdrage aan reserve vitaal platteland

  0

  1.614.171

  N

  -1.614.171

  Bijdrage aan reserve natuurbeleid

  25.664.680

  29.902.940

  N

  -4.238.260

  Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

  983.858

  1.389.836

  N

  -405.978

  Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

  -20.539.032

  -28.432.187

  V

  7.893.155

  Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

  -2.321.196

  -4.546.666

  V

  2.225.470

  41.605.134

  54.199.851

  -12.594.717

  Het resultaat na verrekening met de reserves bedraagt € 9.049.159,-- positief. Wij willen echter ook een aantal budgetten die in 2017 niet zijn gebruikt overhevelen naar 2018. Dat bedrag is € 7.636.524,- -. Dit bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

  Omschrijving

  Breedband

  187.412

  Bedrijvenregeling Drenthe

  2.000.000

  Vierkant voor Werk

  513.066

  Herstructurering bedrijventerreinen

  242.243

  Gebiedsontwikkeling luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde

  717.597

  Kaderrichtlijn Water

  249.829

  Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk

  247.812

  Het verbeteren van het Drents imago

  58.059

  Voorzieningen toeristisch aanbod

  105.087

  Bodemsanering

  494.425

  Aanpak asbestdaken

  14.180

  Cultuurhistorie en energielandschappen

  30.000

  Investeringsagenda culturele investeringen

  41.235

  Cultuurhistorie archeologie

  28.247

  Uitvoeringsregeling Herstructurering Ruimtelijke kwaliteit

  500.000

  Uitvoering Natuurbeschermingswet

  125.000

  Programma Klimaat en Energie

  104.128

  Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda melkveehouderij

  1.097.630

  Budget frictiekosten

  73.709

  Decentralisatie-uitkering Hydrologische maatregelen

  806.865

  7.636.524

  Naast overhevelingen van niet bestede budgetten die volgend jaar nodig zijn om beleidsdoelen te realiseren, zijn er in 2017 vier budgetten overschreden waarvan wij voorstellen deze overschrijdingen te verrekenen met de beschikbare budgetten in 2018. Wanneer deze overschrijdingen er niet waren geweest, dan was het rekeningresultaat positiever geweest. Wij stellen dan ook voor om de budgetten in 2018 te verlagen en het saldo daarvan mee te nemen in het te verrekenen Jaarrekeningresultaat. Met deze verrekening wordt dan voorkomen dat er naast de verschuiving over de verantwoordingsperiode, door de overheveling er ook extra middelen beschikbaar komen dan bij de initiële besluitvorming is toegekend.

  Omschrijving

  Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

  376.694

  Middelen Deltafonds

  135.000

  Versterking van de landbouw & agribusiness

  1.356.685

  Actieplan Energieneutraal wonen

  17.471

  1.885.850

  Van het positieve resultaat ad € 3.298.000,-- dat dan ontstaat, stellen wij voor dit toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden.
  In de recapitulatie die u hierna aantreft worden per programma verschillen gespecificeerd. Het betreft verschillen groter dan € 50.000,-- tussen de begrote saldi (na verwerking begrotingswijzigingen) versus de gerealiseerde saldi van diverse kostensoort binnen de programma’s en producten. Verschillende saldi worden verrekend met reserves. In de meest rechtse kolom treft u de saldi aan per programma na de voorgestelde verrekening met reserves. Conform gemaakte afspraken worden afwijkingen ten opzichte van de begroting nog beperkt toegelicht aan het eind van de verantwoording per programma.Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting zoals opgenomen in het jaarverslag.

  Specificatie van verschillen (groter dan € 50.000,--) tussen begrote (na wijziging) en gerealiseerde saldi per programma en product

  Programma- Beleidsopgaveomschrijving

  V/N

  Saldi programma's

  Verrekening specifieke reserves

  Saldo programma's na verrekening

  Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

  CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld.

  Overige

  V

  21.774

  Totaal CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld.

  V

  21.774

  PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

  Overige

  V

  31.211

  Totaal PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

  V

  31.211

  GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur

  Wachtgeld oud GS

  V

  81.241

  Overige

  V

  88.210

  Totaal GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur

  V

  169.451

  De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

  Overige

  V

  88.654

  Totaal De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

  V

  88.654

  Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

  Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)

  V

  361.215

  Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa

  N

  -2.225.470

  Overige

  V

  35.042

  Totaal Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

  N

  -1.829.213

  Totaal programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

  N

  -1.518.123

  Verrekening reserves

  Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa

  2.225.470

  Totaal verrekening met reserves

  2.225.470

  Saldo programma na verrekening met reserves

  V

  707.348

  Programma 2: Regionale economie

  Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

  Gebiedsontwikkeling (GAE)

  V

  717.597

  Vierkant voor het werk

  V

  512.354

  Bedrijvenregeling Drenthe

  V

  2.000.000

  Bijdragen in projecten versterking economische structuur

  V

  1.757.018

  Herstructureringbedrijventerreinen

  V

  242.243

  Zorgen voor een goed vestigings- en leefklimaat ook op (sub)regional niveau, afwikkeling voorgaand jaar

  V

  183.021

  Overige

  N

  -19.782

  Totaal Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

  V

  5.392.450

  Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

  Overige

  N

  -785

  Totaal Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

  N

  -785

  Breedband in Drenthe

  Breedband

  V

  187.142

  Totaal Breedband in Drenthe

  V

  187.142

  Versterken van de vrijetijdseconomie

  Intensiveren marketing, Het verbeteren van het Drents imago

  V

  58.059

  Intensiveren marketing, Voorzieningen toeristisch aanbod

  V

  105.087

  Overige opbrengsten

  V

  100.000

  Overige

  N

  -4.315

  Totaal Versterken van de vrijetijdseconomie

  V

  258.831

  Drenthe, dé fietsprovincie 

  Intensivering uitvoering fietsnota

  V

  247.812

  Totaal Drenthe, dé fietsprovincie 

  V

  247.812

  Totaal programma 2: Regionale economie

  V

  6.085.450

  Verrekening reserves

  Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur

  -1.757.018

  Totaal verrekening met reserves

  -1.757.018

  Saldo programma na verrekening met reserves

  V

  4.328.432

  Programma 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  Bereikbaar Drenthe

  Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU)

  V

  2.312.112

  Overige

  V

  0

  Totaal Bereikbaar Drenthe

  V

  2.312.112

  Mobiliteit op maat

  Exploitatie openbaar vervoer

  N

  -49.781

  Overige

  N

  -20.043

  Totaal Mobiliteit op maat

  N

  -69.825

  Verkeersveilig Drenthe

  Programmakosten VVBD (BDU)

  V

  169.941

  Overige

  N

  -52.893

  Totaal Verkeersveilig Drenthe

  V

  117.049

  Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

  Het beheren en onderhouden van erftoegangswegen, fietspaden, gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen

  N

  -320.235

  Opbrengst voor schades

  V

  75.451

  Overige opbrengsten

  V

  45.114

  Overige

  N

  -0

  Totaal Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

  N

  -199.669

  Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

  Vaarweg Meppel de Punt

  N

  -105.276

  Vaarweg Meppel de Punt projecten

  V

  119.051

  Zuid-Oost Drentse vaarwegen extra werkzaamheden

  N

  -50.801

  werkzaamheden op de Zuid-oost Drentse vaarwegen aan de Kerkbrug en de Zwinderschebrug

  V

  285.000

  Overige

  V

  75.399

  Totaal Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

  V

  323.372

  Regio Specifiek Pakket

  Bereikbaarheid Emmen Atalanta

  N

  -685.977

  Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden, Subsidies RSP

  V

  750.000

  Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden, Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

  V

  465.478

  Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP

  N

  -7.730.786

  Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP

  N

  -4.008.600

  Ruimtelijk Economisch Programma, Subsidies RSP

  V

  2.247.000

  Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen, Subsidies RSP

  V

  1.000.000

  Overige

  V

  69.730

  Totaal Regio Specifiek Pakket

  N

  -7.893.155

  Totaal Programma 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  N

  -5.410.116

  Verrekening reserves

  Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

  -35.101

  Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

  -405.978

  Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

  7.893.155

  Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

  -2.432.272

  Totaal verrekening met reserves

  5.019.804

  Saldo programma na verrekening met reserves

  N

  -390.312

  Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

  Bijdragen herstructureringsfonds

  V

  500.000

  Overige

  V

  50.570

  Totaal Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

  V

  550.570

  Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

  Deltafonds bijdrage POP3, Overige goederen en diensten

  N

  -135.000

  Overige

  N

  -10.000

  Totaal Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

  N

  -145.000

  Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

  Kaderrichtlijn Water

  V

  249.829

  Overige

  V

  18.809

  Totaal Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

  V

  268.638

  Totaal Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  V

  674.209

  Verrekening reserves

  Totaal verrekening met reserves

  0

  Saldo programma na verrekening met reserves

  V

  674.209

  Programma 5: Milieu, Energie & Bodem

  In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

  Programma Klimaat en energie

  V

  104.128

  Overige

  N

  -10.955

  Totaal In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

  V

  93.173

  In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

  Kosten onderzoeken

  V

  53.523

  Verstrekt duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe

  V

  51.545

  Overige

  V

  44.150

  Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

  V

  149.218

  De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

  Sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma

  V

  1.512.794

  Bijdragen bodemsanering

  N

  -984.007

  Overige

  N

  -59.941

  Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

  V

  468.846

  Totaal Programma 5: Milieu, Energie & Bodem

  V

  711.237

  Verrekening reserves

  Totaal verrekening met reserves

  0

  Saldo programma na verrekening met reserves

  V

  711.237

  Programma 6: Cultuur

  Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

  Cultuurhistorie en ruimte

  V

  75.501

  Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

  N

  -376.693

  Overige

  V

  63.413

  Totaal Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

  N

  -237.779

  Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen

  Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

  V

  85.000

  Overige

  N

  -40.607

  Totaal Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen

  V

  44.393

  Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

  Noordelijke Cultuuragenda

  N

  -51.517

  Overige

  N

  -113.211

  Totaal Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

  N

  -164.727

  Totaal Programma 6: Cultuur

  N

  -358.114

  Verrekening reserves

  Totaal verrekening met reserves

  0

  Saldo programma na verrekening met reserves

  N

  -358.114

  Programma 7: Dynamiek in leefomgeving

  Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness

  Versterking van de landbouw agribusiness

  N

  -10.999.690

  Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur verbetering

  V

  1.097.631

  Verbetering van de landbouwstructuur

  N

  -371.220

  Overige opbrengsten o.a. EU bijdragen

  V

  10.048.082

  Overige

  V

  5.400

  Totaal Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness

  N

  -219.797

  Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

  Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)

  V

  196.788

  Uitfinanciering Natuur-overig

  N

  -174.245

  EU bijdrage in het agrarisch natuurbeheer

  V

  437.730

  Beheer binnen EHS (incl. beheer buiten EHS)

  N

  -970.831

  Tijdelijke beheer grondbezit

  V

  829.275

  Kosten monitoring gebiedenbeleid

  V

  104.191

  Aanpak stikstof(PAS) DU

  N

  -1.454.032

  Overige opbrengsten en EU bijdrage aanpak stikstof(PAS)

  V

  1.179.154

  Ontwikkelopgave verwerving en inrichting

  V

  114.167

  bijdragen derden in inrichting nieuwe Natuur

  V

  917.708

  Aankoop grond

  V

  3.144.864

  Verkoop grond

  N

  -332.145

  Uitvoeringskosten PnP

  N

  -248.647

  GWO (Bij12)

  V

  209.054

  Overige opbrengsten en EU cofinanciering POP3 Natuur algemeen

  V

  203.045

  Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet

  V

  148.395

  Overige

  V

  139.167

  Totaal Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

  V

  4.443.639

  Dynamisch Drenthe

  Leader projecten ZO en ZW, het programma Drenthe ZO

  N

  -1.833.436

  Opbrengsten Project Leader Zuid Oost

  V

  1.909.427

  Opbrengsten Project Leader Zuid West

  V

  1.538.707

  Subsidies sociaal econ. ontwikk. en onderst.

  V

  67.638

  Overige

  N

  -3.512

  Totaal Dynamisch Drenthe

  V

  1.678.825

  Totaal Programma 7: Dynamiek in leefomgeving

  V

  5.902.666

  Verrekening reserves

  Bijdrage aan reserve vitaal platteland

  -1.614.171

  Bijdrage aan reserve natuurbeleid

  -4.238.260

  Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

  -22.542

  Totaal verrekening met reserves

  -5.874.973

  Saldo programma na verrekening met reserves

  V

  27.693

  Programma 8: Middelen

  Een duurzaam sluitende provinciale begroting

  Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)

  V

  192.322

  Disagio obligaties

  V

  375.758

  Doorberekende kosten

  V

  3.775.000

  Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

  V

  745.997

  Uitkering uit het Provinciefonds

  N

  -187.315

  Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)

  V

  8.383.000

  DU Beter benutten

  V

  50.000

  DU Hydrologische maatregelen

  V

  806.865

  Vrije bestedingsruimte

  N

  -491.811

  Overige

  V

  116.010

  Totaal Een duurzaam sluitende provinciale begroting

  V

  13.765.826

  Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

  Arbeidsvoorwaarden

  V

  73.940

  Organisatieontwikkeling

  V

  116.412

  Concernopleidingen

  V

  96.492

  Loonkosten, Directe personele inzet

  N

  -348.023

  Bijdrage derden in salariskosten, Directe personele inzet

  V

  311.868

  Afwikkeling voorgaand jaar

  V

  97.239

  Aanpassingen in het provinciehuis

  V

  55.900

  Gas, water, elektra etc.

  V

  66.287

  Bewaking en beveiliging

  V

  53.110

  Documentreproductie

  V

  70.511

  Postverwerking

  V

  52.446

  Werkplek (technische infrastructuur)

  V

  53.301

  Server (technische infrastructuur)

  V

  67.080

  Loonkosten, Inzet ondersteunend personeel

  N

  -95.872

  Overige opbrengsten, Inzet ondersteunend personeel

  V

  959.454

  Overige

  V

  160.696

  Totaal Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

  V

  1.790.840

  Totaal Programma 8. Middelen exclusief reserve mataties

  V

  15.556.667

  Verrekening reserves

  Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

  -8.383.000

  Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

  -3.775.000

  Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

  -50.000

  Totaal verrekening met reserves

  -12.208.000

  Saldo programma na verrekening met reserves

  V

  3.348.667

  Totale saldo jaarrekening, resultaat voor mutaties in reserves

  V

  21.643.876

  Mutaties reserves

  Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

  N

  -35.101

  Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer

  N

  -3.775.000

  Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

  N

  -22.542

  Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

  N

  -8.383.000

  Bijdrage aan reserve vitaal platteland

  N

  -1.614.171

  Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

  N

  -2.482.272

  Bijdrage aan reserve natuurbeleid

  N

  -4.238.260

  Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

  N

  -405.978

  Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur

  N

  -1.757.018

  Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

  V

  7.893.155

  Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

  V

  2.225.470

  Totaal Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen

  N

  -12.594.717

  Totaal saldo jaarrekening, resultaat na verrekening met reserves

  V

  9.049.159

  Overzicht algemene dekkingsmiddelen

  Omschrijving

  Begroting voor wijziging

  Begroting na wijziging

  Realisatie 2017

  Algemene dekkingsmiddelen:

  Baten

  Baten

  Baten

  Verschil

  Opcenten motorrijtuigenbelasting

  -55.600.000

  -55.600.000

  -56.345.997

  745.997

  Uitkering Provinciefonds

  -144.444.314

  -155.774.883

  -164.827.433

  9.052.550

  Dividend

  -3.103.633

  -2.731.122

  -2.953.522

  222.400

  Saldo van de financieringsfunctie

  -203.147.947

  -214.106.005

  -224.126.952

  10.020.947

  Totaal algemene dekkingsmiddelen

  -203.147.947

  -214.106.005

  -224.126.952

  10.020.947

  Kosten van de overhead
  Overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze kosten zijn verantwoord in programma 8 Middelen. Deze kosten zijn niet toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en/of dotaties aan voorzieningen ter dekking van groot-onderhoud.

  Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

  Het totaal aan verantwoorde opbrengsten voor motorrijtuigenbelasting bedraagt € 56.345.997,--. Volledigheidshalve vermelden we dat er een onzekerheid bestaat op de volledige inning van de opcenten motorrijtuigenbelasting, net als dat in andere jaren ook het geval was. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van de opcenten motorrijtuigenbelasting wordt uitgevoerd door de Belastingdienst. De informatie van de Belastingdienst is ontoereikend om als provincie de juistheid en volledigheid van de opbrengsten op voertuigniveau te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van de berekening, oplegging en incasso door de Belastingdienst, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de opcenten motorrijtuigenbelasting geen provinciale verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de provincies geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting kan worden verkregen.

  Hierna wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht baten en lasten. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van wat omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de jaarstukken en het tijdstip van vaststelling daarvan. Dit voor zover deze aanvullende informatie onontbeerlijk is voor het bedoelde inzicht.

  Algemene uitkeringen
  Van alle gemeenten en provincies wordt verwacht dat in de jaarrekening over het verslagjaar t de gemeentefonds- respectievelijk provinciefondsuitkering wordt opgenomen conform de in jaar t laatst gepubliceerde accresmededeling. Doorgaans is deze accresmededeling opgenomen in de septembercirculaire. De gevolgen van het bijgestelde accres zoals opgenomen in de meicirculaire van het verslagjaar t+1 worden verantwoord in de jaarrekening van het op het verslagjaar volgende
  boekjaar.
  In de Jaarrekening 2017 wordt de uitkering uit het provinciefonds verantwoord naar de stand van de decembercirculaire provinciefonds 2017.
  Deze houdt in dat voor 2017 uitgegaan wordt van:
  Een algemene uitkering uit het provinciefonds van € 138.516.136,--
  Decentralisatie-uitkeringen ter hoogte van in totaal € 26.455.013,--
  Een afrekening over 2016 van in totaal - € 143.716,--
  Totaal: € 164.827.433,--

  Dividend

  Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene vergadering van de vennootschap is genomen. In de praktijk betekent dit dat in de Jaarrekening 2017 de dividenden over 2016 zijn verantwoord, waarover in 2017 het besluit tot vaststelling en uitkering is genomen. Hieronder staat een specificatie van de ontvangen dividenden.

  Omschrijving

  Begroting voor wijziging

  Begroting na wijziging

  Realisatie 2017

  Algemene dekkingsmiddelen:

  Baten

  Lasten

  Saldo

  Baten

  Lasten

  Saldo

  Baten

  Lasten

  Saldo

  ‒ uit hoofde van kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

  - NV Waterleidingmij Drenthe

  2.721

  0

  2.721

  2.721

  0

  2.721

  0

  0

  0

  - Enexis

  3.000.000

  0

  3.000.000

  2.584.491

  2.584.491

  2.776.813

  2.776.813

  - BNG

  100.912

  100.912

  143.910

  143.910

  176.710

  176.710

  Totaal dividend

  3.103.633

  0

  3.103.633

  2.731.122

  0

  2.731.122

  2.953.522

  0

  2.953.522

  Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelastingheffing
  Op 1 januari 2016 is de Wet Vpb-plicht overheidsondernemingen ingevoerd, waardoor een groot aantal directe en indirecte overheidsondernemingen onder voorwaarden belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb) zijn geworden. Provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen met rechtspersoonlijkheid worden belastingplichtig, voor zover zij een fiscale onderneming drijven. Hetzelfde geldt voor door provincies/gemeenten beheerste stichtingen en verenigingen. Veel kapitaaldeelnemingen, waaronder bv’s, nv’s en coöperaties, worden zelfs belastingplichtig voor ál hun activiteiten. De regeling kent een aantal algemene en specifieke vrijstellingen op basis waarvan de Vpb-plicht mogelijk (deels) beperkt kan worden. De jaarrekening 2017 van de provincie Drenthe is de tweede jaarrekening waarin de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven dienen te worden verwerkt. In het eerste jaar heeft de provincie Drenthe de gevolgen voor de invoering van de vennootschapsbelastingplicht in kaart gebracht en zal dit voor 2017 opnieuw uitwerken. Op basis van een uitgevoerde inventarisatie alsmede een nadere analyse stelt de provincie Drenthe zich op het standpunt dat deze niet belasting- en aangifteplichtig is. Voornaamste reden hiervoor is dat naar mening van de provincie Drenthe geen sprake is van belastbare activiteiten. De Belastingdienst geeft niet in algemene zin een bevestiging van het achterwege blijven van de belastingplicht, omdat zij het recht wil behouden om een en ander inhoudelijk te toetsen. Dit zal gebeuren op basis van een concrete, nog uit te werken casus. Vooralsnog betekent dit dat in het overzicht van baten en lasten onder het "bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting" een bedrag van € nihil is verantwoord.

  Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien
  De post onvoorzien, primitief begroot op € 500.000,--, is bij de 3e Bestuursrapportage met € 475.000,-- teruggebracht tot € 25.000,-- en niet ingezet voor onvoorziene uitgaven.