De Jaarstukken 2017 bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de balans). Voor de indeling is de opzet van de Begroting 2017 gevolgd waarin 8 programma’s zijn opgenomen. In 2017 resteert na het verrekenen van budgetten met achterliggende reserves een vrij besteedbaar resultaat van € 3.298.000,--. Dit is het resultaat na verwerking van niet begrote mutaties in reserves en het saldo van voorstellen met betrekking tot overheveling van budgetten naar 2018 en verrekeningen van overschrijdingen van budgetten met de budgetten van 2018. Wij stellen voor om dit rekeningsaldo toe te voegen aan de Reserve voor algemene doeleinden. Een nadere specificatie van de verschillen tussen begrote en gerealiseerde saldi groter dan € 50.000,-- is te vinden in paragraaf II.2.

Het rekeningsaldo 2017, vóór verwerking van niet-begrote mutaties in reserves, bedraagt
€ 21.644.000,-- positief. In de hierna opgenomen tabel wordt dit bedrag per programma uitgesplitst.
Een aantal forse afwijkingen, zowel positieve als negatieve vallen daarbij op en die zijn over vrijwel dezelfde programma's verdeeld als waar in voorgaande jaren afwijkingen werden gerealiseerd. Het blijft mede door externe factoren lastig in te schatten wat uiteindelijk gerealiseerd gaat worden. Dit ondanks het feit dat de begroting 2017 diverse keren is aangepast via de drie bestuursrapportages die zijn verschenen. De grotere afwijkingen, zonder dat daar directe inkomsten tegenover staan, die hebben geleid tot het rekeningresultaat betreffen posten binnen Programma 1 Kwaliteit openbaar bestuur, Programma 2. Regionale economie, Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer, en dan het onderdeel Regio Specifiek pakket (RSP), Programma 7. Dynamiek in leefomgeving en Programma 8. Middelen.
De voornaamste afwijkingen groter dan 1 miljoen betreffen:

- Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa (nadeel € 2.225.000,-- programma 1)
- Bedrijvenregeling Drenthe (voordeel € 2.000.000,-- programma 2)
- Bijdragen in projecten versterking economische structuur (voordeel € 1.757.000,-- programma 2)
- Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (voordeel € 2.312.000,-- programma 3)
- Bijdrage aan/van regionaal mobiliteitsfonds RSP (nadeel € 11.739.000,-- programma 3)
- Ruimtelijk Economisch Programma, Subsidies RSP (voordeel € 2.247.000,-- programma 3)
- Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen, Subsidies RSP (voordeel € 1.000.000,-- programma 3)
- Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur verbetering (voordeel € 1.098.000,-- programma 7)
- Doorschuiven aankoop grond en subsidies functiewijziging t.b.v. natuurontwikkeling (voordeel € 3.145.000,-- programma 7)
- Saldo Vitaal platteland op de onderdelen leader projecten ZO en ZW en het programma Drenthe ZO (voordeel € 1.615.000,-- programma 7)
- In december ontvangen Decentralisatie-uitkeringen (voordeel € 9.240.000,-- programma 8)
- Niet begrote bijdragen vanuit de provinciale BDU verkeer en vervoer regeling aan de eigen provinciale investeringsprojecten te storten in de Reserve verkeer en vervoer (voordeel € 3.775.000,-- programma 8)

De meeste voor- en nadelen worden verrekend met achterliggende reserves. Per saldo wordt voorgesteld € 12.594.000-- aan bestemmingsreserves toe te voegen (zie voor de specificatie III.3 Bestemming van het resultaat). De stand van zaken wordt in de desbetreffende programma’s toegelicht. In de programmaverantwoording is per programma opgenomen welke bedragen worden toegevoegd aan de achterliggende reserves. Hierdoor is beter inzichtelijk gemaakt welke bedragen binnen de programma’s met reserves worden verrekend en welke bedragen tot de voor- en nadelen van het rekeningsaldo behoren. In de paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen is meer informatie over de reserves te lezen.

De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. Beide documenten geven Provinciale Staten de mogelijkheden om invulling te geven aan hun controlerende rol. Gedeputeerde Staten leggen door middel van de Jaarstukken 2017 verantwoording af over de Begroting 2017.

Het jaarverslag bestaat uit:
- de programmaverantwoording
- de paragrafen zoals voorgeschreven volgens het Besluit begroting en verantwoording.

De jaarrekening bestaat uit:
- het overzicht van baten en lasten in de rekening en de toelichting
- de balans en de toelichting, welke als gevolg van het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) weer iets qua indeling gewijzigd van opzet is ten opzichte van 2016.

Verder worden nog de "overige gegevens" verstrekt, waaronder de goedkeurende controleverklaring van de accountant. Dit jaar is nieuw dat er een verplicht overzicht is opgenomen dat het BBV voorschrijft, namelijk het overzicht Realisatie taakveld naar programma's. Hierbij is zichtbaar welke bedragen zijn begroot en gerealiseerd op de voorschreven taakvelden verdeeld naar de programma's die de provincie voor haarzelf gebruikt. Net als vorig jaar is ook dit jaar weer het overzicht interbestuurlijk toezicht, kortweg IBT opgenomen. De provincie Drenthe heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van wettelijke mede bewindstaken door de Drentse gemeenten op die domeinen waarvoor de provincie als toezichthoudend orgaan is aangewezen. Dit overzicht geeft het oordeel aan van de sectorale provinciale toezichthouders, zoals dat is afgestemd met de gemeenten.

Hierna beschrijven wij kort de onderdelen van de Jaarstukken 2017

De programmaverantwoording
De programmaverantwoording is opgebouwd uit de 6 speerpunten en de programma’s die daaronder vallen. De programma's zijn weer onderverdeeld in beleidsopgaven (in de vorige jaarrekening waren dit nog producten) en vervolgens zijn die ingedeeld naar doelstellingen. Hiermee is de indeling van de Begroting 2017 precies gevolgd. In de programmaverantwoording is per speerpunt de tekst van het betreffende speerpunt opgenomen, zoals die in de Begroting 2017 stond vermeld. Nieuw is dat daaronder nu ook een verantwoordingstekst is opgenomen. Daarnaast is per programma een toelichting opgenomen waarin staat welke onderwerpen binnen het betreffende programma zijn opgenomen. Aan het begin van elk programma zijn de totale lasten en baten van het betreffende programma opgenomen. Daarbij is procentueel aangegeven wat het aandeel van het programma is ten opzichte van alle programma’s samen. Dit geeft een indicatie van het financieel belang ten opzichte van het geheel. Tevens nieuw is dat voor elk programma via een grafiek is aangegeven wat de statussen van de resultaten zijn, die in de Begroting 2017 waren opgenomen. Het is dezelfde soort tabel die u direct hierna aantreft, maar dan niet voor het geheel van alle resultaten, maar specifiek die voor het betreffende programma.

Per programma//beleidsopgave/doelstelling wordt ingegaan op de realisatie van doelstellingen en resultaten die in de Begroting 2017 zijn opgenomen. In de eerste twee kolommen zijn de doelstellingen en te behalen resultaten vanuit de Begroting 2017 opgenomen. De gemarkeerde kleur geeft daarbij aan dat deze onderdelen ook in het College-akkoord specifiek zijn benoemd. In de kolommen daarna is in het geel de realisatie van de resultaten opgenomen. Vervolgens is de status van het resultaat aangegeven. Die icoontjes kunnen groen, oranje of rood zijn.

Symbool   Basisbegrip/interpretatie/duiding


     Volgens verwachting/planning.

  • Doel/resultaat wordt/is behaald binnen de afgesproken tijd, kwaliteit  en middelen en zonder noemenswaardige risico’s. In de jaarstukken hoeft er geen toelichting gegeven te worden; er zijn immers geen afwijkingen


        Aandachtspunt/ opletten / vertraging.

  • Doel/resultaat wordt/is (mogelijk) niet gehaald binnen de afgesproken tijd en kwaliteit, maar is nog wel acceptabel. Gemeld wordt wat er wel bereikt is en er wordt een een plausibele verklaring gegeven van de afwijking.


      Bijsturen/ ingrijpen

  • Het geplande is niet gerealiseerd. Resultaat kan alleen worden bereikt door herallocatie van middelen (meer budget). Er wordt een verklaring gegeven van de afwijking. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt in die zin dat het doel opnieuw wordt geformuleerd en nieuwe resultaatafspraken worden gemaakt; een voorstel daarvoor is bijgevoegd.

Daarnaast wordt, indien van toepassing, ingegaan op ontwikkelingen met betrekking tot de beleidsopgave. Dit kan een terugblik zijn, maar ook een ontwikkeling met het oog op de toekomst die voor provinciale staten interessant kunnen zijn.

Hieronder is in een taartdiagram aangegeven wat de statussen van de resultaten die in de Begroting 2017 zijn opgenomen, bij het opstellen van de Jaarrekening 2017 zijn. Geconcludeerd kan worden dat veel van de begrote resultaten ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. De 8 resultaten die niet gerealiseerd zijn betreffen de volgende:

- 17.2.2.01.05 Grensoverschrijdende verbinding startup (hubs)
- 17.2.2.02.06 Actieprogramma MKB vriendelijke gemeenten Drenthe
- 17.2.3.03.04 Het project Duits in het basisonderwijs zal worden uitgebreid met instellingen uit het voortgezet onderwijs
- 17.2.5.02.02 Integraal projectontwikkeling in samenwerking met gezondheidseconomie
- 17.3.5.05.04 Opleveren beleidsplan wegen en vaarwegen (4e kwartaal 2017)
-17.4.2.03.02 Voortgangsrapportage maatregelen uit de bestuursovereenkomsten zoetwatervoorziening
- 17.5.1.03.04 Innovatiefonds Drentse Woningbouwcorperaties
- 17.5.2.02.02 Jaarprogramma Duurzaam Door

Er zijn 49 resultaten met een oranje status, waarvan het merendeel binnen de Programma's; 2 Regionale economie, 3 Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer en Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer. Op resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstellingen.

Ten slotte wordt aan het eind van elk programma aangegeven wat het beleid gekost heeft en wordt op grotere verschillen een toelichting gegeven.

Hierna volgt een overzicht van de grotere afwijkingen, dit conform ''Statenstuk 2012-526 Advies uitgangspunten programmaplan begroting 2013''; deze afwijkingen worden bondig toegelicht. De norm voor de rapportage over afwijkingen ten opzichte van de door Provinciale Staten vastgestelde begroting is vastgesteld op € 250.000,-- op programmaniveau. Binnen de programma's worden de belangrijkste afwijkingen van meer dan € 50.000,-- op beleidsopgavenniveau toegelicht. Tevens is in het overzicht aangegeven waardoor de onderbesteding is veroorzaakt, in welke mate de provincie onderbesteding heeft kunnen beïnvloeden en in welke mate doelen gehaald zijn. Het gaat dus niet alleen om de omvang van de onderbesteding. Voor de volledigheid geven we niet alleen bij onderbestedingen een toelichting, maar ook bij overschrijdingen.

Omschrijving

Saldo programma

Toelichting nodig?

Bedrag

Voordeel / nadeel

Resultaat behaald (ja/nee)

Oorzaak overwegend (intern/extern

Hoogte bedrag beïnvloedbaar (ja/nee)

Saldo na verrekening reserves

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

-1.518.123

ja

707.348

Wachtgeld oud GS

81.241

V

ja

extern

nee

Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)

361.215

V

ja

extern

nee

Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa

-2.225.470

N

ja

intern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

264.891

V

Programma 2: Regionale economie

6.085.450

ja

4.328.432

Gebiedsontwikkeling (GAE)

717.597

V

nee

extern

nee

Vierkant voor het werk

512.354

V

ja

extern

nee

Bedrijvenregeling Drenthe

2.000.000

V

nee

intern

nee

Bijdragen in projecten versterking economische structuur

1.757.018

V

ja

intern

nee

Herstructureringbedrijventerreinen

242.243

V

nee

extern

nee

Zorgen voor een goed vestigings- en leefklimaat ook op (sub)regional niveau, afwikkeling voorgaand jaar

183.021

V

ja

extern

nee

Breedband

187.142

V

nee

extern

nee

Intensiveren marketing, Het verbeteren van het Drents imago

58.059

V

nee

extern

nee

Intensiveren marketing, Voorzieningen toeristisch aanbod

105.087

V

nee

extern

nee

Overige opbrengsten

100.000

V

ja

extern

nee

Intensivering uitvoering fietsnota

247.812

V

nee

extern

nee

Intensiveren marketing

-165.542

N

ja

extern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

140.660

V

Programma 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

-5.410.116

ja

-390.312

Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU)

2.312.112

V

ja

extern

nee

Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU)

169.941

V

ja

extern

nee

Het beheren en onderhouden van erftoegangswegen, fietspaden, gebiedsontsluitingswegen en stroomwegen

-320.235

N

ja

extern

nee

Opbrengst voor schades

75.451

V

ja

extern

nee

Vaarweg Meppel de Punt

-105.276

N

ja

intern

nee

Vaarweg Meppel de Punt projecten

119.051

V

nee

intern

nee

Zuid-Oost Drentse vaarwegen extra werkzaamheden

-50.801

N

ja

intern

nee

werkzaamheden op de Zuid-oost Drentse vaarwegen aan de Kerkbrug en de Zwinderschebrug

285.000

V

nee

intern

nee

Bereikbaarheid Emmen Atalanta

-685.977

N

ja

extern

nee

Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden, Subsidies RSP

750.000

V

ja

extern

nee

Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden, Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

465.478

V

ja

extern

nee

Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP

-7.730.786

N

ja

intern

ja

Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP

-4.008.600

N

ja

intern

ja

Ruimtelijk Economisch Programma, Subsidies RSP

2.247.000

V

ja

extern

nee

Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen, Subsidies RSP

1.000.000

V

nee

extern

nee

Totaal kleinere verschillen binnen programma

67.526

V

Programma 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

674.209

ja

674.209

Bijdragen herstructureringsfonds

500.000

V

nee

extern

nee

Deltafonds bijdrage POP3, Overige goederen en diensten

-135.000

N

ja

intern

ja

Kaderrichtlijn Water

249.829

V

ja

intern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

59.380

V

Programma 5: Milieu, Energie & Bodem

711.237

ja

711.237

Programma Klimaat en energie

104.128

V

ja

extern

nee

Kosten onderzoeken

53.523

V

ja

intern

ja

Verstrekt duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe

51.545

V

ja

intern

ja

Sanering van bodemverontreiniging volgens het bodemsaneringsprogramma

528.787

V

nee

extern

nee

Totaal kleinere verschillen binnen programma

-26.746

N

Programma 6: Cultuur

-358.114

ja

-358.114

Cultuurhistorie en ruimte

75.501

V

nee

intern

ja

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

-376.693

N

ja

extern

nee

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

85.000

V

ja

intern

ja

Noordelijke Cultuuragenda

-51.517

N

ja

intern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

-90.405

N

Programma 7: Dynamiek in leefomgeving

5.902.666

ja

27.693

Versterking van de landbouw agribusiness

-951.608

N

ja

intern

ja

Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur verbetering

1.097.631

V

ja

intern

ja

Verbetering van de landbouwstructuur

-371.220

N

ja

extern

nee

Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG)

196.788

V

ja

extern

nee

Uitfinanciering Natuur-overig

-174.245

N

ja

extern

nee

EU bijdrage in het agrarisch natuurbeheer

437.730

V

ja

extern

nee

Beheer binnen EHS (incl. beheer buiten EHS)

-970.831

N

ja

extern

nee

Tijdelijke beheer grondbezit

829.275

V

ja

extern

nee

Kosten monitoring gebiedenbeleid

104.191

V

nee

extern

nee

Aanpak stikstof(PAS) DU

-1.454.032

N

ja

extern

nee

Overige opbrengsten en EU bijdrage aanpak stikstof(PAS)

1.179.154

V

ja

extern

nee

Ontwikkelopgave verwerving en inrichting

114.167

V

nee

extern

nee

bijdragen derden in inrichting nieuwe Natuur

917.708

V

ja

extern

nee

Aankoop grond

3.144.864

V

nee

extern

nee

Verkoop grond

-332.145

N

ja

extern

nee

Uitvoeringskosten PnP

-248.647

N

ja

extern

nee

GWO (Bij12)

209.054

V

ja

extern

nee

Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet

148.395

V

ja

extern

nee

Leader projecten ZO en ZW, het programma Drenthe ZO

1.614.698

V

nee

extern

nee

Subsidies sociaal econ. ontwikk. en onderst.

67.638

V

nee

extern

nee

Totaal kleinere verschillen binnen programma

344.100

V

Programma 8: Middelen

15.556.667

ja

0

3.348.667

Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis)

192.322

V

ja

extern

nee

Disagio obligaties

375.758

V

ja

intern

nee

Doorberekende kosten

3.775.000

V

ja

intern

nee

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting

745.997

V

ja

extern

nee

Uitkering uit het Provinciefonds

-187.315

N

ja

extern

nee

Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)

8.383.000

V

nee

extern

nee

DU Beter benutten

50.000

V

nee

extern

nee

DU Hydrologische maatregelen

806.865

V

nee

extern

nee

Vrije bestedingsruimte

-491.811

N

ja

intern

ja

Arbeidsvoorwaarden

73.940

V

ja

intern

nee

Organisatieontwikkeling

116.412

V

ja

intern

nee

Concernopleidingen

96.492

V

ja

intern

nee

Loonkosten, Directe personele inzet

-348.023

N

ja

intern

nee

Bijdrage derden in salariskosten, Directe personele inzet

311.868

V

ja

intern

nee

Afwikkeling voorgaand jaar

97.239

V

ja

extern

nee

Aanpassingen in het provinciehuis

55.900

V

ja

intern

ja

Gas, water, elektra etc.

66.287

V

ja

intern

nee

Bewaking en beveiliging

53.110

V

ja

intern

ja

Documentreproductie

70.511

V

ja

intern

ja

Postverwerking

52.446

V

ja

intern

ja

Werkplek (technische infrastructuur)

53.301

V

ja

intern

ja

Server (technische infrastructuur)

67.080

V

ja

intern

ja

Loonkosten, Inzet ondersteunend personeel

-95.872

N

ja

intern

ja

Overige opbrengsten, Inzet ondersteunend personeel

959.454

V

ja

intern

ja

Totaal kleinere verschillen binnen programma

276.706

V

Totaal rekeningsaldo voor verrekeningen met reserves

21.643.876

9.049.159

De paragrafen
In de paragrafen die zijn voorgeschreven worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de provincie. Dit is inclusief de niet verplicht op te nemen paragraaf Reserves en voorzieningen en de paragraaf Europa. De voorschreven paragrafen bevatten een verslag van de realisatie van beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen.

Het overzicht van baten en lasten in de rekening
Via vaststelling van de begroting autoriseren de staten het college tot het doen van uitgaven. Over de realisatie daarvan wordt in het overzicht van baten en lasten in de rekening per programma verslag gedaan. Gezien het belang van een goed inzicht in de baten en lasten, worden de baten en lasten per programma weergegeven in een afzonderlijk overzicht. Daarnaast wordt een overzicht verstrekt van de saldi per programma. In een beknopt overzicht is per programma een specificatie opgesteld. De lasten zijn daarbij positief weergegeven en baten negatief. In de kolom verschil staat dan vervolgens het resultaat ten opzichte van de Begroting 2017 na wijziging. Zijn de bedragen in de kolom Verschil positief, dan is sprake van een voordeel en is het bedrag negatief dan betreft het een nadeel.

De balans met toelichting en de overige gegevens
Inzicht in de financiële positie is van belang, mede met het oog op de continuïteit van de provincie. Daarom besteden wij afzonderlijk aandacht aan de financiële positie, zoals deze te bepalen is op basis van de balans. De balans en de toelichting daarop is dit jaar licht in opzet gewijzigd om geheel volgens de voorschriften inzicht te kunnen geven in de vermogenspositie van de provincie. Daarnaast geven wij onder de Overige gegevens, speciale aandacht aan de investeringen, personeelssterkte, de Verordening dwangsom(vereenvoudigd in opzet) en de voorgeschreven verantwoording Single information en single audit (Sisa), de verantwoording inzake de Wet normering topinkomens (WNT) en een overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT).

Vanuit het Besluit begroting en verantwoording zijn dit jaar beperkte eisen naar voren gekomen die van beperkte invloed zijn op de indeling van jaarstukken. Het betreft voornamelijk de aanpassing van de indeling van de balans en het opnemen van een overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld.