Programma's

  Omschrijving

  In de begroting 2017 schreven we over dit speerpunt:

  Cultuur
  We gaan voor een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst- en cultuuruitingen een plek hebben en waar alle inwoners van alle leeftijden aan mee kunnen doen. Daarom willen we met alle gemeenten een cultuurconvenant afsluiten. Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven. Spraakmakende culturele evenementen verspreid over de provincie die tot extra beleving én bestedingen leiden, zetten Drenthe meer op de kaart. Wij zijn trots op onze parels en willen die nog beter positioneren. In januari 2017 dient Nederland, mede namens België, het nominatiedossier in voor het verkrijgen van de UNESCO-status voor de Koloniën van Weldadigheid. Internationale besluitvorming vindt in 2018 plaats. Samen met gemeenten en uitvoeringspartners versterken we de kwaliteit van ons erfgoed. We voeren culturele investeringen uit die leiden tot meer kwaliteit. Met het beter 'vermarkten' van het 'Verhaal van Drenthe' gaan we door.

  Toekomstgerichte Landbouw
  Wij stimuleren de ontwikkeling naar een toekomstgerichte landbouw in Drenthe. Met de ontwikkelagenda melkveehouderij ondersteunen wij de sector om op basis van grondgebondenheid ook in de toekomst op een innovatieve manier te kunnen ondernemen. De primaire sector en de verwerkende sector liggen nog dichtbij elkaar. We willen een bijdrage leveren aan het verdiepen van de samenwerking. Innovatie is hierbij het sleutelwoord. Hiervoor zetten wij ook in op nieuwe verbindingen, zogenaamde ‘crossovers’, van agrofood met hightech, gezondheid, zorg, biobased economy en de productie van duurzame energie. Wij willen een gezamenlijke visie opstellen met stakeholders, gericht op aandacht voor mest en mineralen, beschikbaarheid van water, bodemdaling, alsmede landbouwinnovatie en duurzaamheid.

  Leefbaarheid, krimp en sociaal beleid
  Met de vaststelling van onze Visie op leefbaarheid en krimp, hebben wij de rode draad van ons collegeprogramma: “Iedereen doet mee en iedereen doet er toe” gedefinieerd als een plus op onze kerntaken. Met veel inwoners in Drenthe gaat het goed, maar er bestaan ook verschillen. We zien geleidelijk een tweedeling in de samenleving ontstaat en daar leggen wij ons als college niet bij neer. De kracht van de vastgestelde visie op leefbaarheid en krimp is dat het gemaakt is in verbinding met provinciale kerntaken als Regionale Economie, Bereikbaar Drenthe, Ruimtelijk Drenthe en Cultuur. Samen met partners en voor de inwoners van Drenthe werken we aan een dynamisch Drenthe voor nu en in de toekomst.
  Onze eerste aandacht gaat uit naar het tot stand brengen van een goed kennisnetwerk, met onder andere een trendbureau en goede monitoringfuncties en het doorstarten van onze samenwerking in zuidoost Drenthe. Daarnaast werken we aan de doorontwikkeling van succesvolle programma’s zoals Drenthe Beweegt.
  Samenwerken aan een natuurlijk platteland
  Onze inzet is gericht op een goed functionerende en beleefbare natuur, die bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Drenthe. Er is ruimte voor mooie ideeën die het verschil maken. Drenthe gaat voor robuuste natuur die tegen een stootje kan en ruimte biedt om te  beleven en benutten. Het college heeft hiervoor het programma Natuurlijk Platteland 2016 – 2021 vastgesteld. Hierin staan de gezamenlijke ambities voor natuur en water voor de komende zes jaar, waarbij we de bestaande Europese afspraken verbinden met een dynamisch en ondernemend Drenthe. Dit jaar geven we uitvoering aan een aantal projecten.

  De nieuwe Wet Natuurbescherming is op 1 januari 2017 van kracht. De provincie gaat deze wet grotendeels uitvoeren. Om deze wet goed uit te kunnen voeren heeft de provincie de nodige voorbereidingen getroffen. In een aantal voorlichtingsbijeenkomsten en kleinere bijeenkomsten zijn beleidsregels en teksten voor de POV ontwikkeld. In lijn met ons collegeakkoord nemen we de Wet beleidsarm over.

  Speerpunt 5: Energiek Drenthe, verantwoording bij de jaarrekening.

  Cultuur
  Met de ondertekening van het cultuurconvenant 2017-2020 hebben de provincie en de Drentse gemeenten hun samenwerking op het gebied van cultuur versterkt. In het convenant zijn tien regionale en provinciale allianties benoemd, die in het teken staan van het verbinden en stimuleren van initiatieven uit de Drentse samenleving. Met de extra impuls van 1 miljoen euro werken we aan het verbeteren van het aanbod en de kwaliteit. In de vijf musea van provinciaal belang maken we de kwaliteitslag vooral (mogelijk) door te investeren in veranderingen in de gebouwen en de inrichting.
  Wij hebben de ontwikkeling van toekomstbestendige lokale bibliotheekfuncties gestimuleerd door de totstandkoming van een Innovatieagenda van het Drents Netwerk Bibliotheken te bevorderen en de uitvoering daarvan mede te subsidiëren. We hebben, samen met de Nederlandse en de Belgische partners,  hard gewerkt aan het dossier voor de UNESCO-werelderfgoedstatus voor de Koloniën van Weldadigheid. Een mooi voorbeeld van het vermarkten van het 'Verhaal van Drenthe' is de UNESCO Global Geopark status van de Hondsrug.


  Talentprijs

  Toekomstgerichte Landbouw
  Het Europese landbouwbudget voor de periode na 2020, met daarin ook voor Drentse boeren een belangrijke bijdrage in de vorm van directe en indirecte inkomenssteun, staat onder druk door de Brexit en nieuwe Europese uitdagingen als migratie en veiligheid. Wij faciliteren wij onze boeren bij het zich voorbereiden op deze ontwikkeling op een wijze die zowel het bedrijfseconomische rendement als de kwaliteit van natuur en landschap ten goede komt. Het Programma Toekomstgerichte Landbouw speelt hierop in.
  Wij werken op noordelijke schaal samen in de gezamenlijke AgroAgenda van Noord-Nederland. Binnen de AgroAgenda zijn ook diverse andere (keten)partijen, waaronder de clusterorganisatie Greenlincs, en onderzoeksinstellingen actief. Met de provincie Groningen trekken we gezamenlijk op bij de InnovatieVeenkoloniën. Met het programma Toekomstgerichte landbouw willen wij de vier landbouwpijlers met elkaar verbinden: melkveehouderij, tuinbouw, agribusiness en akkerbouw.
  Met de middelen uit de Investeringsagenda zijn wij we aan de slag gegaan met het opstarten van projecten die benoemd zijn de in de Ontwikkelagenda Melkveehouderij, De openstellingen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 zijn succesvol en hebben geleid tot ondersteuning van bedrijven en (jonge) agrarische ondernemers bij hun ambities om te innoveren, te moderniseren en te verduurzamen.

  Leefbaarheid, krimp en sociaal beleid
  Het eerste jaar van uitvoering van de visie Krimp en leefbaarheid is succesvol afgesloten. Het belangrijkste succes was ongetwijfeld het bereiken van de Krimpstatus bij onze collega-provincies en de erkenning daarvan door het Rijk waar nu naar gekeken wordt,. Dit geeft ons meer mogelijkheden en mogelijk ook middelen om de verdergaande tweedeling in de samenleving tegen te gaan. Ook de armoedeconferentie die we hebben gehouden en de afspraken die zijn gemaakt over het in beeld brengen en aanpakken van overerfbare armoede dragen daaraan bij.
  Het Trendbureau dat door en bij CMOSTAMM tot stand is gebracht zien wij ook als ons beloftevol resultaat  Het vergroot ons kennisnetwerk en mogelijkheden voor monitoring. Met het hernieuwde Drenthe Beweegt 2.0 geven we een vervolg aan successen uit het verleden en is nu ook meer verstrengeld met onze zorgdoelstelling.


  De bijzondere kamers van het pop up hotel 'Pauperhotel'. Samenwerking met bewoners Veenhuizen en PI Veenhuizen.

  Samenwerken aan een natuurlijk platteland
  Het programma Natuurlijk Platteland is het afgelopen jaar goed op stoom gekomen. In de acht deelprogramma's zijn we samen met onze gebiedspartners gestart met de gebiedsprocessen. Veelal in voorbereiding en in een aantal gevallen concreet in de uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn het Bargerveen, hier wordt gewerkt aan de Buffer Noord en ook is hier de grootste schaapkooi van Nederland gebouwd. In het Reestdal en bij Laaghalerveen is natte natuur gerealiseerd. Ook is afgelopen jaar gewerkt aan de voorbereidingen van de PAS-maatregelen om deze de aankomende jaren voor het grootste deel in het veld te kunnen uitvoeren. Kavelruil is en blijft een zeer doeltreffend instrument voor versterken van de landbouwstructuur. Afgelopen jaar ging het om circa 800 ha.

  Wet op de Natuurbescherming
  De wet op de Natuurbescherming is in 2017 succesvol geïmplementeerd.


  Fiets Las_Tig. KETTER&Co en PI Veenhuizen produceren de fiets in Meester-Gezelconstructie

  Successen

  - Geslaagde Dutch Agri Food week 2017 in Drenthe met o.a. ‘Boergondisch’ koken voor kinderen.
  - Green Deal Sojateelt gesloten.
  - Opening Wadudu, centrum voor duurzame insectenkweek.
  - Het demonstratieproject ‘Grondig Boeren met Mais’ voor een rendabele maisteelt zonder negatieve effecten op de omgeving, is opgezet.
  - Gebiedsontwikkeling Bargerveen, twee van de drie buffers zijn in uitvoering en de grootste schaapskooi van Nederland is geopend.
  - De Koloniën van Weldadigheid zijn genomineerd voor de status van UNESCO-werelderfgoed.
  - Er zijn culturele allianties gesloten met alle Drentse gemeenten.
  - Drentse erfgoedlijnen zijn uitgewerkt met ondernemers en organisaties voor marketing, toerisme en erfgoed.
  - De Innovatieagenda Drents Netwerk Bibliotheken 2017-2020 is ontwikkeld.
  - Het culturele programma ‘We the North’ is vastgesteld.
  - Grootschalige evenementen zijn geïnitieerd, zoals de theatervoorstellingen Het Pauperparadijs en Roegzand en het noordelijk jeugdtheaterfestival Art of Wonder.
  - Het eerste archeologisch beleefpunt (Veenweg bij Slokkert) is in samenwerking met de gemeente en terreinbeheerders gerealiseerd.
  - Samen met de Provincie Groningen financieren we een onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen naar overerfbare armoede in de Veenkoloniën.
  - In het kader van de Regenboogweek Drenthe heeft de Drentse filmmaker Reinout Hellenthal op ons initiatief het korte filmdrama ‘Anders’ gemaakt. Gezien het maatschappelijke belang zal de film beschikbaar worden gesteld aan het onderwijs.

  Knelpunten

  - De POP3-middelen voor landbouw zijn uitgeput.
  - De voorbereidingen voor de uitvoering van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij hebben extra tijd in beslag genomen. In 2018 zal worden gestart met de uitvoering van de projecten.