Programma's

  Omschrijving

  In de begroting 2017 schreven we over dit speerpunt:

  Ons doel is dat Drenthe bruist van de energie en ondernemerszin. Het afgelopen jaar hebben we veel afspraken uit het collegeakkoord “Dynamisch en Ondernemend” vertaald naar de Economische Koers Drenthe 2016-2019 en concrete maatregelen. De totstandkoming en de uitvoering van de Koers is een samenspel met allerlei betrokken partijen. Voor die opgaven waar samenwerking op boven provinciaal niveau nodig is, werken wij samen met onze partners in Noord-Nederland, Overijssel, Den Haag, Noordwest-Duitsland en Europa. Daar waar een kleiner schaalniveau voldoende is, werken wij samen in (sub)regionale allianties (bijvoorbeeld ‘Vierkant voor Werk’). De focus ligt daarbij op het verstevigen van het ondernemersklimaat en het aanmoedigen van de investeringsbereidheid van het bedrijfsleven. Vrijetijdseconomie en Fietsen
  De vrijetijdseconomie is een belangrijke economische sector in Drenthe. Ongeveer een op de twaalf banen is te vinden in deze sector. Bovendien dragen bestedingen in de vrijetijdssector ook bij aan het op peil houden van de leefbaarheid van het landelijk gebied. Om ook in de toekomst Drenthe gastvrij en aantrekkelijk te houden, meer bezoekers aan te trekken en de bestedingen te laten toenemen is meer samenwerking en zijn investeringen nodig. Binnen het programma Vrijetijdseconomie en Fietsen wordt samen met onze partners, zoals gemeenten en ondernemers, op een integrale en verbindende manier gewerkt aan de versterking van de sector. We zetten daarbij in op het versterken van marketing, promotie en (cultuur)aanbod, het verbeteren van de kwaliteit van de toeristische en recreatieve (dag)voorzieningen en het vergroten van de slagvaardigheid van de sector.  

  De fiets is een motor achter meerdere beleidsdoelen. Zowel de fietsinfrastructuur zelf als de fietser en zijn uitgaven zorgen voor werkgelegenheid. Ook het effect op de gezondheid en het milieu zijn niet te onderschatten. Om onderscheidend te zijn en blijven investeren we samen met onze partners in ons vijf sterren fietsnetwerk, versterken we de promotie van onze fietsprovincie en fietsevenementen en zetten we in op innovatieve oplossingen en het stimuleren van het fietsen naar school en werk.

  Retailagenda
  Wij leveren een bijdrage aan het aantrekkelijk houden van de Drentse centrumgebieden. Hiervoor maken wij onder meer gebruik van de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan bij het herstructureren van bedrijventerreinen (voorkomen van leegstand en tegengaan van verpaupering). Wij versterken daarbij onze contacten met de gemeenten om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van een ‘op maat’ gemaakte RetailDeal. Wij ontwikkelen een Binnenstadsfonds waar gemeenten een beroep op kunnen doen om centrumgebieden te revitaliseren.

  Digitale bereikbaarheid Drenthe
  Wij zetten ons samen met partners in om in 2019 voor heel Drenthe breedband beschikbaar te hebben. Door de inzet van het breedband platform Verbind Drenthe worden coöperaties en stichtingen geïnformeerd en ondersteund om samen deze ambitie waar te maken. En met subsidies en leningen helpen wij coöperaties en stichtingen om de aanleg van een breedband netwerk te realiseren.

  Speerpunt 2: Economisch Drenthe, verantwoording bij de jaarrekening.

  Net als in de rest van Nederland neemt de economische groei ook in Drenthe steeds meer in kracht toe. Door deze positieve ontwikkelingen groeit ook de werkgelegenheid en vinden steeds meer werkzoekenden een baan. Tegelijkertijd is het aantal mensen dat graag wil werken maar er niet in slaagt een baan te vinden, nog steeds te hoog.

  Internationaal ondernemen
  Het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen 2017 – 2021 is vastgesteld.
  Onderdeel van dit plan is de subsidieregeling voor onder andere internationale marktverkenningen en deelname aan handelsmissies. Alle maatregelen uit het plan zijn erop gericht om het Drentse bedrijfsleven internationaal optimaal te positioneren.

  Vestigingsklimaat
  Drenthe doet mee aan de internationale campagne ter ondersteuning van de Noordelijke acquisitie. De komende twee jaar zetten we Noord-Nederland op de kaart als vestigingsregio van belang, gecentreerd rondom een aantal thema’s. Groene Chemie is een van de thema’s die als eerste in de Noordelijke etalage geplaatst wordt. De Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk is op 1 maart 2017 opengesteld en bleek een doorslaand succes. Ruim 50 bedrijven hebben in totaal voor € 10 miljoen subsidie aangevraagd. De totale investering van rond de 70 miljoen euro die dit genereert, levert ongeveer 400 banen op. De besluitvorming voor de Bedrijvenregeling Drenthe is eind 2017 afgerond.

  Circulaire economie Drenthe en Noord-Nederland
  Meer dan 370 personen bezochten op 5 oktober 2017 in Oosterwolde het eerste noordelijke congres circulaire economie. In Meppel is het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) door het aanstellen van een kwartiermaker/projectleider gestart met haar activiteiten. NICE is mede op initiatief van de provincie Drenthe opgericht. In het Lab worden vraagstukken op het gebied van circulair ondernemen door de betrokken partijen en derden ingebracht en door studenten van MBO / HBO van uiteenlopende richtingen, van concrete oplossingen en antwoorden voorzien. Het circulaire lab is een bron van open innovatie. Eind 2017 heeft GS ingestemd met participatie in Chemport Europe. Binnen Chemport trekken overheden, bedrijven en kennisinstellingen uit Groningen en Drenthe op het vlak van gerichte acquistie samen op binnen de groene chemie/biobased economy. Verder is in het afgelopen jaar het traject rond de EU biobased voorbeeldregio succesvol afgesloten.

  CvdK Van Aartsen verwelkomt de Drentse ploeg op de Drentse ambassade in Den Haag

  Vrijetijdseconomie
  Voor de Drentse vrijetijdseconomie was 2017 een goed jaar. Veel ondernemers hebben weer geïnvesteerd of kondigden investeringen aan na een periode waarin de sector een pas op de plaats maakte vanwege de economische crisis. De extra inzet komt op het goede moment. Juist doordat nu ondernemers weer investeren, kan Drenthe zich verder ontwikkelen als fiets- en vrijetijdsprovincie nummer één in Nederland. Door ook als provincie, door middel van een integrale aanpak, te investeren in betere routestructuren, fietsen, marketing en ruimte voor ondernemerschap ontstaat er synergie. Dit heeft al geleid tot diverse mooie resultaten, waaronder innovatieve investeringsprojecten, een nieuwe ambitieuze koers van Marketing Drenthe onder een nieuwe directeur én de ondertekening van het convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe met het Recreatieschap Drenthe, de RECRON en alle 12 Drentse gemeenten.
  Dat het goed gaat met de Drentse vrijetijdssector blijkt ook uit het aantal bedrijven dat landelijk in de prijzen viel, variërend van beste B&B van Nederland (Seppenstein, Ruinerwold), beste camping Zoover (Norgerberg, Norg) tot beste vakantiepark van Nederland (Westerbergen, Echten).


  In 2017 is gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van fietspaden op de VAM-berg

  Fietsen
  De sterke binding van Drenthe met de fiets levert mooie successen op. Samen met de gemeenten is geïnvesteerd in de kwaliteit van ons fietsnetwerk door de aanleg van nieuwe en veilige routes. Ook ondernemers investeren in onze fietsprovincie met innovatieve projecten en nieuwe voorzieningen.
  'Op Fietse' gaan is gezond en de unieke fietsbeleving die Drenthe te bieden heeft is met verschillende mediacampagnes en de prachtige fietsevenementen die we rijk zijn onder de aandacht gebracht.  
  Voor het project Fietsen op de VAM-berg zijn belangrijke stappen gezet. Het definitieve ontwerp van de fietsroute is klaar voor uitvoering en wordt in 2018 gerealiseerd. Met de aanleg van het Dak van Drenthe wordt de iconische en toeristische waarde van de VAM-berg vergroot en tegelijkertijd een scheiding tussen werk – en recreatiegebied gecreëerd.

  Eén van de boomhutten in aanbouw voor Boomhut XXL Drenthe

  Digitale bereikbaarheid Drenthe
  Wij hebben ons ingezet om samen met partners te komen tot realisatie van breedband in de witte gebieden. Het breedbandplatform Verbind Drenthe heeft extra subsidie gekregen meer regie te voeren op de aanleg van het netwerk, een pool  in te richten met experts voor de inhoudelijke ondersteuning van initiatieven en een netwerkontwerp op te laten stellen. Daarnaast is de regeling om in aanmerking te komen voor een provinciale lening aangepast. Hiermee is gehoor gegeven aan de oproep van initiatieven om extra hulp.

  Successen

  - Toekomstbestendigere coöperaties door clustering en samenwerking van breedbandinitiatieven.
  - Versterking groene economie in Drenthe dankzij initiatieven als SPIC (Sustainable Polymer Innovation Cluster), het innovatielab NICE en Chemport Europe.
  - Groei van het medisch technologisch cluster in Roden (Health Hub Roden)
  - Met steun van de provincie en de gemeente is in Emmen Technologies Added, de eerste 'gedeelde slimme fabriek' in Nederland geopend.
  - Deelname aan Servicepunt Techniek Drenthe, een samenwerkingsverband dat ondersteuning biedt aan techniekbedrijven en werknemers in de techniek.
  - Met de ondertekening van het convenant ‘Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024’ is er commitment voor het geven van een daadkrachtige impuls aan de kwaliteit van vakantieparken.
  - De nieuwe meerjarenstrategie en marketingcampagne van Marketing Drenthe versterken het imago van Drenthe, zorgen voor meer bezoekers en bestedingen en verbinden provinciale doelen met die uit de sector.
  - Drukbezocht en succesvol seminar Bikeconomics verbindt en inspireert fietsend Drenthe.

  Knelpunten

  - Door de aanpak van onderop zijn we wat betreft de voortgang en realisatie afhankelijk van de breedbandinitiatieven.
  - De ‘krapte’ in de markt van aanleg van breedband (aanleg glasvezel, dienstenleveranciers) is van invloed op de realisatie.