Op grond van artikel 24 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is het vanaf jaarrekening 2017 verplicht een totaaloverzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen net zoals dat ook bij de Begroting 2017 documenten is opgenomen. Ook het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld is onderdeel van deze informatie.

  Realisatie taakveld naar programma's

  Taakveld / programma

  Realisatie 2016

  Primitieve begroting 2017

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil

  0.1 Uitkering provinciefonds

  8: Middelen

  -146.858.748

  -144.444.314

  -155.774.883

  -164.827.433

  9.052.550

  Totaal taakveld

  -146.858.748

  -144.444.314

  -155.774.883

  -164.827.433

  9.052.550

  0.2 Opbrengst provinciale belastingen

  8: Middelen

  -54.990.625

  -55.600.000

  -55.600.000

  -56.345.997

  745.997

  Totaal taakveld

  -54.990.625

  -55.600.000

  -55.600.000

  -56.345.997

  745.997

  0.3 Geldleningen en uitzettingen

  8: Middelen

  -8.833.902

  -2.141.338

  -2.761.225

  -3.171.121

  409.896

  Totaal taakveld

  -8.833.902

  -2.141.338

  -2.761.225

  -3.171.121

  409.896

  0.4 Deelnemingen

  8: Middelen

  -2.494.836

  -3.919.852

  -2.691.122

  -2.932.568

  241.446

  Totaal taakveld

  -2.494.836

  -3.919.852

  -2.691.122

  -2.932.568

  241.446

  0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

  8: Middelen

  49.384.978

  530.088

  -244.000

  -4.051.748

  3.807.748

  Totaal taakveld

  49.384.978

  530.088

  -244.000

  -4.051.748

  3.807.748

  0.6 Overhead

  1. Kwaliteit openbaar bestuur

  323.756

  298.240

  355.340

  306.644

  48.696

  8: Middelen

  7.377.849

  24.471.687

  23.986.143

  22.159.148

  1.826.995

  Totaal taakveld

  7.701.604

  24.769.927

  24.341.483

  22.465.792

  1.875.691

  0.9 Resultaat

  8: Middelen

  735.947

  -491.811

  -491.811

  Totaal taakveld

  735.947

  -491.811

  -491.811

  1.1 Provinciale Staten

  1. Kwaliteit openbaar bestuur

  739.491

  901.712

  1.029.857

  998.646

  31.211

  7: Dynamiek in leefomgeving

  87.331

  8: Middelen

  1.200.984

  1.243.875

  1.246.974

  -3.099

  Totaal taakveld

  739.491

  2.190.027

  2.273.732

  2.245.620

  28.112

  1.2 Gedeputeerde Staten

  1. Kwaliteit openbaar bestuur

  373.734

  836.624

  1.072.624

  861.015

  211.609

  8: Middelen

  1.390.483

  1.432.999

  1.408.940

  24.059

  Totaal taakveld

  373.734

  2.227.107

  2.505.623

  2.269.955

  235.668

  1.4 Bestuurlijke organisatie

  8: Middelen

  1.007.001

  1.042.964

  1.045.562

  -2.598

  Totaal taakveld

  1.007.001

  1.042.964

  1.045.562

  -2.598

  1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

  8: Middelen

  288.372

  298.671

  299.415

  -744

  Totaal taakveld

  288.372

  298.671

  299.415

  -744

  1.6 Openbare orde en veiligheid

  1. Kwaliteit openbaar bestuur

  15.045

  22.492

  22.492

  15.000

  7.492

  Totaal taakveld

  15.045

  22.492

  22.492

  15.000

  7.492

  1.9 Bestuur, overige baten en lasten

  1. Kwaliteit openbaar bestuur

  1.072.645

  1.408.264

  1.506.802

  1.098.462

  408.340

  8: Middelen

  1.207.912

  1.251.050

  1.254.166

  -3.116

  Totaal taakveld

  1.072.645

  2.616.176

  2.757.852

  2.352.629

  405.223

  2.1 Landwegen

  3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  32.460.035

  21.961.307

  10.719.215

  23.274.517

  -12.555.302

  8: Middelen

  4.017.249

  4.160.717

  4.171.081

  -10.364

  Totaal taakveld

  32.460.035

  25.978.556

  14.879.932

  27.445.599

  -12.565.667

  2.2 Waterwegen

  3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  -278.801

  -359.722

  -453.665

  -777.038

  323.373

  8: Middelen

  1.441.057

  1.492.521

  1.496.239

  -3.718

  Totaal taakveld

  -278.801

  1.081.335

  1.038.856

  719.201

  319.655

  2.3 Openbaar vervoer

  3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  35.018.417

  42.067.270

  34.056.939

  29.599.174

  4.457.765

  8: Middelen

  784.934

  812.967

  814.992

  -2.025

  Totaal taakveld

  35.018.417

  42.852.204

  34.869.906

  30.414.166

  4.455.740

  2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

  3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  1.106.900

  1.063.890

  1.181.757

  1.064.708

  117.049

  8: Middelen

  1.048.993

  1.086.456

  1.089.162

  -2.706

  Totaal taakveld

  1.106.900

  2.112.883

  2.268.213

  2.153.871

  114.343

  3.2 Kwantiteit oppervlaktewater

  4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  45.129

  43.979

  43.979

  38.245

  5.734

  8: Middelen

  398.730

  412.970

  413.999

  -1.029

  Totaal taakveld

  45.129

  442.709

  456.949

  452.243

  4.706

  3.3 Kwantiteit grondwater

  4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  428.642

  100.000

  572.050

  700.237

  -128.187

  8: Middelen

  144.911

  150.086

  150.460

  -374

  Totaal taakveld

  428.642

  244.911

  722.136

  850.697

  -128.561

  3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

  4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  506.254

  830.000

  1.130.000

  883.909

  246.091

  8: Middelen

  305.029

  315.923

  316.710

  -787

  Totaal taakveld

  506.254

  1.135.029

  1.445.923

  1.200.619

  245.304

  3.5 Kwaliteit grondwater

  8: Middelen

  201.265

  208.453

  208.972

  -519

  Totaal taakveld

  201.265

  208.453

  208.972

  -519

  4.1 Bodembescherming

  5: Milieu, Energie & Bodem

  1.636.393

  3.977.004

  3.577.004

  3.064.996

  512.008

  8: Middelen

  222.197

  230.133

  230.706

  -573

  Totaal taakveld

  1.636.393

  4.199.201

  3.807.137

  3.295.702

  511.435

  4.4 Vergunningverlening en handhaving

  5: Milieu, Energie & Bodem

  3.212.995

  3.102.805

  3.289.005

  3.206.512

  82.493

  8: Middelen

  571.593

  592.006

  593.481

  -1.475

  Totaal taakveld

  3.212.995

  3.674.398

  3.881.011

  3.799.993

  81.018

  4.5 Ontgronding

  5: Milieu, Energie & Bodem

  -13.923

  -51.345

  -51.345

  -8.183

  -43.162

  8: Middelen

  209.316

  216.791

  217.331

  -540

  Totaal taakveld

  -13.923

  157.971

  165.446

  209.148

  -43.702

  4.6 Duurzaamheid

  5: Milieu, Energie & Bodem

  2.234.657

  3.750.000

  4.134.751

  4.041.578

  93.173

  8: Middelen

  1.450.527

  1.504.528

  1.508.276

  -3.748

  Totaal taakveld

  2.234.657

  5.200.527

  5.639.279

  5.549.854

  89.425

  4.9 Milieu, overige baten en lasten

  5: Milieu, Energie & Bodem

  663.219

  617.644

  793.366

  726.641

  66.725

  8: Middelen

  399.954

  414.238

  415.270

  -1.032

  Totaal taakveld

  663.219

  1.017.598

  1.207.604

  1.141.911

  65.693

  5.1 Natuurontwikkeling

  7: Dynamiek in leefomgeving

  8.160.783

  17.631.324

  12.490.356

  8.426.697

  4.063.659

  8: Middelen

  865.440

  896.348

  898.581

  -2.233

  Totaal taakveld

  8.160.783

  18.496.764

  13.386.704

  9.325.278

  4.061.426

  5.2 Beheer natuurgebieden

  7: Dynamiek in leefomgeving

  21.318.405

  25.853.055

  31.274.255

  30.874.119

  400.136

  8: Middelen

  1.042.335

  1.079.560

  1.082.249

  -2.689

  Totaal taakveld

  21.318.405

  26.895.390

  32.353.815

  31.956.368

  397.447

  5.3 Beheer flora en fauna

  7: Dynamiek in leefomgeving

  208.270

  175.000

  175.000

  195.156

  -20.156

  8: Middelen

  1.325.441

  1.372.777

  1.376.197

  -3.420

  Totaal taakveld

  208.270

  1.500.441

  1.547.777

  1.571.353

  -23.576

  6.1 Agrarische aangelegenheden

  7: Dynamiek in leefomgeving

  988.986

  1.106.949

  2.411.743

  2.631.540

  -219.797

  8: Middelen

  418.631

  433.582

  434.662

  -1.080

  Totaal taakveld

  988.986

  1.525.580

  2.845.325

  3.066.202

  -220.877

  6.3 Kennis en innovatie

  2: Regionale economie

  342.343

  510.000

  8.063.270

  5.542.656

  2.520.614

  8: Middelen

  449.204

  472.962

  474.140

  -1.178

  Totaal taakveld

  342.343

  959.204

  8.536.232

  6.016.796

  2.519.436

  6.4 Recreatie en toerisme

  2: Regionale economie

  2.645.798

  4.131.769

  6.574.230

  6.067.587

  506.643

  8: Middelen

  514.119

  532.479

  533.805

  -1.326

  Totaal taakveld

  2.645.798

  4.645.888

  7.106.709

  6.601.392

  505.317

  6.9 Regionale economie, overige baten en lasten

  1. Kwaliteit openbaar bestuur

  353.118

  3.100.000

  3.100.000

  5.325.470

  -2.225.470

  2: Regionale economie

  12.803.196

  6.736.054

  12.550.302

  9.492.110

  3.058.192

  3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  4.235.000

  3.000.000

  3.000.000

  753.000

  2.247.000

  8: Middelen

  1.041.476

  1.214.588

  1.217.614

  -3.026

  Totaal taakveld

  17.391.314

  13.877.530

  19.864.890

  16.788.194

  3.076.696

  7.1 Cultuur

  6: Cultuur

  13.400.649

  14.504.829

  13.253.139

  13.595.279

  -342.140

  8: Middelen

  909.062

  961.206

  963.600

  -2.394

  Totaal taakveld

  13.400.649

  15.413.891

  14.214.345

  14.558.880

  -344.535

  7.2 Maatschappij

  6: Cultuur

  2.964.253

  3.069.528

  3.136.528

  3.152.501

  -15.973

  7: Dynamiek in leefomgeving

  3.817.048

  5.402.504

  6.796.254

  5.120.528

  1.675.726

  8: Middelen

  627.279

  649.681

  651.299

  -1.618

  Totaal taakveld

  6.781.301

  9.099.311

  10.582.463

  8.924.329

  1.658.134

  7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

  7: Dynamiek in leefomgeving

  108.906

  62.500

  5.062.500

  5.059.401

  3.099

  Totaal taakveld

  108.906

  62.500

  5.062.500

  5.059.401

  3.099

  8.1 Ruimtelijke ordening

  4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  1.601.197

  2.198.614

  2.553.614

  2.013.263

  540.351

  8: Middelen

  724.189

  762.937

  764.838

  -1.901

  Totaal taakveld

  1.601.197

  2.922.803

  3.316.551

  2.778.100

  538.451

  8.2 Volkshuisvesting

  4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  381.136

  6.070

  6.070

  -4.149

  10.219

  8: Middelen

  136.860

  141.747

  142.100

  -353

  Totaal taakveld

  381.136

  142.930

  147.817

  137.951

  9.866

  8.3 Stedelijke vernieuwing

  8: Middelen

  136.860

  141.747

  142.100

  -353

  Totaal taakveld

  136.860

  141.747

  142.100

  -353

  8.9 Ruimte, overige baten en lasten

  4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  7.000.000

  7.000.000

  8: Middelen

  75.676

  78.379

  78.574

  -195

  Totaal taakveld

  75.676

  7.078.379

  7.078.574

  -195

  99 Geen taakveld

  7: Dynamiek in leefomgeving

  3.349

  Totaal taakveld

  3.349

  Totaal

  -3.538.261

  12.334.988

  12.455.875

  -9.188.001

  21.643.876

  Realisatie speerpunten/programma's naar taakvelden

  Speerpunt / programma / taakveld

  Realisatie 2016

  Primitieve begroting 2017

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil

  Speerpunt: 1. Samenwerkend Drenthe

  Programma: 1. Kwaliteit openbaar bestuur

  Taakveld: 0.6  Overhead

  Lasten

  324.506

  305.880

  362.980

  306.644

  56.336

  Baten

  -750

  -7.640

  -7.640

  -7.640

  Totaal taakveld

  323.756

  298.240

  355.340

  306.644

  48.696

  Taakveld: 1.1  Provinciale Staten

  Lasten

  754.316

  901.712

  1.029.857

  998.646

  31.211

  Baten

  -14.826

  Totaal taakveld

  739.491

  901.712

  1.029.857

  998.646

  31.211

  Taakveld: 1.2  Gedeputeerde Staten

  Lasten

  374.926

  848.624

  1.084.624

  864.257

  220.367

  Baten

  -1.192

  -12.000

  -12.000

  -3.242

  -8.758

  Totaal taakveld

  373.734

  836.624

  1.072.624

  861.015

  211.609

  Taakveld: 1.6  Openbare orde en veiligheid

  Lasten

  15.045

  22.492

  22.492

  15.000

  7.492

  Totaal taakveld

  15.045

  22.492

  22.492

  15.000

  7.492

  Taakveld: 1.9  Bestuur, overige baten en lasten

  Lasten

  1.078.645

  1.408.264

  1.506.802

  1.104.462

  402.340

  Baten

  -6.000

  -6.000

  6.000

  Totaal taakveld

  1.072.645

  1.408.264

  1.506.802

  1.098.462

  408.340

  Taakveld: 6.9  Regionale economie, overige baten en lasten

  Lasten

  353.118

  3.100.000

  3.100.000

  5.325.470

  -2.225.470

  Totaal taakveld

  353.118

  3.100.000

  3.100.000

  5.325.470

  -2.225.470

  Totaal Programma

  2.877.788

  6.567.332

  7.087.115

  8.605.238

  -1.518.123

  Totaal speerpunt

  2.877.788

  6.567.332

  7.087.115

  8.605.238

  -1.518.123

  Speerpunt / programma / taakveld

  Realisatie 2016

  Primitieve begroting 2017

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil

  Speerpunt: 2: Economisch Drenthe

  Programma: 2: Regionale economie

  Taakveld: 6.3  Kennis en innovatie

  Lasten

  469.827

  510.000

  8.763.270

  5.548.853

  3.214.417

  Baten

  -127.484

  -700.000

  -6.197

  -693.803

  Totaal taakveld

  342.343

  510.000

  8.063.270

  5.542.656

  2.520.614

  Taakveld: 6.4  Recreatie en toerisme

  Lasten

  2.645.798

  4.131.769

  6.574.230

  6.167.587

  406.643

  Baten

  -100.000

  100.000

  Totaal taakveld

  2.645.798

  4.131.769

  6.574.230

  6.067.587

  506.643

  Taakveld: 6.9  Regionale economie, overige baten en lasten

  Lasten

  16.360.081

  6.768.254

  12.582.502

  9.530.293

  3.052.209

  Baten

  -3.556.885

  -32.200

  -32.200

  -38.183

  5.983

  Totaal taakveld

  12.803.196

  6.736.054

  12.550.302

  9.492.110

  3.058.192

  Totaal Programma

  15.791.336

  11.377.823

  27.187.802

  21.102.352

  6.085.450

  Totaal speerpunt

  15.791.336

  11.377.823

  27.187.802

  21.102.352

  6.085.450

  Speerpunt / programma / taakveld

  Realisatie 2016

  Primitieve begroting 2017

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil

  Speerpunt: 3: Bereikbaar Drenthe

  Programma: 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  Taakveld: 2.1  Landwegen

  Lasten

  33.243.956

  28.005.307

  14.994.483

  23.707.624

  -8.713.141

  Baten

  -783.921

  -6.044.000

  -4.275.268

  -433.106

  -3.842.162

  Totaal taakveld

  32.460.035

  21.961.307

  10.719.215

  23.274.517

  -12.555.302

  Taakveld: 2.2  Waterwegen

  Lasten

  4.843.075

  4.709.818

  4.615.875

  4.298.382

  317.493

  Baten

  -5.121.876

  -5.069.540

  -5.069.540

  -5.075.420

  5.880

  Totaal taakveld

  -278.801

  -359.722

  -453.665

  -777.038

  323.373

  Taakveld: 2.3  Openbaar vervoer

  Lasten

  44.706.277

  42.067.270

  34.056.939

  29.599.174

  4.457.765

  Baten

  -9.687.860

  Totaal taakveld

  35.018.417

  42.067.270

  34.056.939

  29.599.174

  4.457.765

  Taakveld: 2.9  Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

  Lasten

  1.173.327

  1.081.390

  1.199.257

  1.074.559

  124.698

  Baten

  -66.427

  -17.500

  -17.500

  -9.850

  -7.650

  Totaal taakveld

  1.106.900

  1.063.890

  1.181.757

  1.064.708

  117.049

  Taakveld: 6.9  Regionale economie, overige baten en lasten

  Lasten

  4.235.000

  3.000.000

  3.000.000

  753.000

  2.247.000

  Totaal taakveld

  4.235.000

  3.000.000

  3.000.000

  753.000

  2.247.000

  Totaal Programma

  72.541.552

  67.732.745

  48.504.246

  53.914.362

  -5.410.116

  Totaal speerpunt

  72.541.552

  67.732.745

  48.504.246

  53.914.362

  -5.410.116

  Speerpunt / programma / taakveld

  Realisatie 2016

  Primitieve begroting 2017

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil

  Speerpunt: 4: Ruimtelijk Drenthe

  Programma: 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  Taakveld: 3.2  Kwantiteit oppervlaktewater

  Lasten

  45.129

  43.979

  43.979

  38.245

  5.734

  Totaal taakveld

  45.129

  43.979

  43.979

  38.245

  5.734

  Taakveld: 3.3  Kwantiteit grondwater

  Lasten

  1.222.352

  810.000

  1.282.050

  1.678.296

  -396.246

  Baten

  -793.711

  -710.000

  -710.000

  -978.060

  268.060

  Totaal taakveld

  428.642

  100.000

  572.050

  700.237

  -128.187

  Taakveld: 3.4  Kwaliteit oppervlaktewater

  Lasten

  521.822

  830.000

  1.130.000

  12.633.566

  -11.503.566

  Baten

  -15.567

  -11.749.657

  11.749.657

  Totaal taakveld

  506.254

  830.000

  1.130.000

  883.909

  246.091

  Taakveld: 8.1  Ruimtelijke ordening

  Lasten

  1.601.197

  2.198.614

  2.553.614

  2.013.263

  540.351

  Totaal taakveld

  1.601.197

  2.198.614

  2.553.614

  2.013.263

  540.351

  Taakveld: 8.2  Volkshuisvesting

  Lasten

  381.136

  6.070

  6.070

  -4.149

  10.219

  Totaal taakveld

  381.136

  6.070

  6.070

  -4.149

  10.219

  Taakveld: 8.9  Ruimte, overige baten en lasten

  Lasten

  7.000.000

  7.000.000

  Totaal taakveld

  7.000.000

  7.000.000

  Totaal Programma

  2.962.358

  3.178.663

  11.305.713

  10.631.504

  674.209

  Programma: 5: Milieu, Energie & Bodem

  Taakveld: 4.1  Bodembescherming

  Lasten

  2.608.424

  4.227.004

  4.880.001

  3.388.986

  1.491.015

  Baten

  -972.031

  -250.000

  -1.302.997

  -323.990

  -979.007

  Totaal taakveld

  1.636.393

  3.977.004

  3.577.004

  3.064.996

  512.008

  Taakveld: 4.4  Vergunningverlening en handhaving

  Lasten

  3.208.297

  3.327.805

  3.409.005

  3.208.253

  200.752

  Baten

  4.698

  -225.000

  -120.000

  -1.741

  -118.259

  Totaal taakveld

  3.212.995

  3.102.805

  3.289.005

  3.206.512

  82.493

  Taakveld: 4.5  Ontgronding

  Baten

  -13.923

  -51.345

  -51.345

  -8.183

  -43.162

  Totaal taakveld

  -13.923

  -51.345

  -51.345

  -8.183

  -43.162

  Taakveld: 4.6  Duurzaamheid

  Lasten

  2.240.657

  3.750.000

  4.134.751

  4.075.408

  59.343

  Baten

  -6.000

  -33.829

  33.829

  Totaal taakveld

  2.234.657

  3.750.000

  4.134.751

  4.041.578

  93.173

  Taakveld: 4.9  Milieu, overige baten en lasten

  Lasten

  795.034

  617.644

  793.366

  727.641

  65.725

  Baten

  -131.815

  -1.000

  1.000

  Totaal taakveld

  663.219

  617.644

  793.366

  726.641

  66.725

  Taakveld: 99  Geen taakveld

  Lasten

  3.699.579

  Baten

  -3.699.579

  Totaal taakveld

  Totaal Programma

  7.733.341

  11.396.108

  11.742.781

  11.031.544

  711.237

  Totaal speerpunt

  10.695.699

  14.574.771

  23.048.494

  21.663.049

  1.385.445

  Speerpunt / programma / taakveld

  Realisatie 2016

  Primitieve begroting 2017

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil

  Speerpunt: 5: Energiek Drenthe

  Programma: 6: Cultuur

  Taakveld: 7.1  Cultuur

  Lasten

  14.699.123

  15.826.790

  14.640.100

  14.924.073

  -283.973

  Baten

  -1.298.474

  -1.321.961

  -1.386.961

  -1.328.793

  -58.168

  Totaal taakveld

  13.400.649

  14.504.829

  13.253.139

  13.595.279

  -342.140

  Taakveld: 7.2  Maatschappij

  Lasten

  3.308.853

  3.069.528

  3.136.528

  3.152.501

  -15.973

  Baten

  -344.600

  Totaal taakveld

  2.964.253

  3.069.528

  3.136.528

  3.152.501

  -15.973

  Totaal Programma

  16.364.901

  17.574.357

  16.389.667

  16.747.781

  -358.114

  Programma: 7: Dynamiek in leefomgeving

  Taakveld: 1.1  Provinciale Staten

  Lasten

  87.331

  Totaal taakveld

  87.331

  Taakveld: 5.1  Natuurontwikkeling

  Lasten

  24.344.555

  25.020.607

  25.715.911

  22.266.615

  3.449.296

  Baten

  -16.183.771

  -7.389.283

  -13.225.555

  -13.839.918

  614.363

  Totaal taakveld

  8.160.783

  17.631.324

  12.490.356

  8.426.697

  4.063.659

  Taakveld: 5.2  Beheer natuurgebieden

  Lasten

  23.931.083

  27.489.609

  35.108.511

  36.293.014

  -1.184.503

  Baten

  -2.612.678

  -1.636.554

  -3.834.256

  -5.418.895

  1.584.639

  Totaal taakveld

  21.318.405

  25.853.055

  31.274.255

  30.874.119

  400.136

  Taakveld: 5.3  Beheer flora en fauna

  Lasten

  208.270

  175.000

  175.000

  195.156

  -20.156

  Totaal taakveld

  208.270

  175.000

  175.000

  195.156

  -20.156

  Taakveld: 6.1  Agrarische aangelegenheden

  Lasten

  1.216.672

  1.106.949

  2.411.743

  12.679.622

  -10.267.879

  Baten

  -227.687

  -10.048.082

  10.048.082

  Totaal taakveld

  988.986

  1.106.949

  2.411.743

  2.631.540

  -219.797

  Taakveld: 7.2  Maatschappij

  Lasten

  4.147.048

  5.402.504

  6.900.004

  8.672.414

  -1.772.410

  Baten

  -330.000

  -103.750

  -3.551.886

  3.448.136

  Totaal taakveld

  3.817.048

  5.402.504

  6.796.254

  5.120.528

  1.675.726

  Taakveld: 7.9  Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten

  Lasten

  108.906

  62.500

  5.062.500

  5.059.401

  3.099

  Totaal taakveld

  108.906

  62.500

  5.062.500

  5.059.401

  3.099

  Taakveld: 99  Geen taakveld

  Lasten

  3.349

  Totaal taakveld

  3.349

  Totaal Programma

  34.605.748

  50.318.663

  58.210.108

  52.307.442

  5.902.666

  Totaal speerpunt

  50.970.649

  67.893.020

  74.599.775

  69.055.223

  5.544.552

  Speerpunt / programma / taakveld

  Realisatie 2016

  Primitieve begroting 2017

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil

  Speerpunt: 6: Financiën en organisatie

  Programma: 8: Middelen

  Taakveld: 0.1  Uitkering provinciefonds

  Baten

  -146.858.748

  -144.444.314

  -155.774.883

  -164.827.433

  9.052.550

  Totaal taakveld

  -146.858.748

  -144.444.314

  -155.774.883

  -164.827.433

  9.052.550

  Taakveld: 0.2  Opbrengst provinciale belastingen

  Baten

  -54.990.625

  -55.600.000

  -55.600.000

  -56.345.997

  745.997

  Totaal taakveld

  -54.990.625

  -55.600.000

  -55.600.000

  -56.345.997

  745.997

  Taakveld: 0.3  Geldleningen en uitzettingen

  Lasten

  207

  2.500

  2.500

  205

  2.295

  Baten

  -8.834.109

  -2.143.838

  -2.763.725

  -3.171.326

  407.601

  Totaal taakveld

  -8.833.902

  -2.141.338

  -2.761.225

  -3.171.121

  409.896

  Taakveld: 0.4  Deelnemingen

  Lasten

  51.974

  40.000

  40.000

  20.954

  19.046

  Baten

  -2.546.810

  -3.959.852

  -2.731.122

  -2.953.522

  222.400

  Totaal taakveld

  -2.494.836

  -3.919.852

  -2.691.122

  -2.932.568

  241.446

  Taakveld: 0.5  Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

  Lasten

  52.332.203

  631.000

  156.000

  125.448

  30.552

  Baten

  -2.947.225

  -100.912

  -400.000

  -4.177.196

  3.777.196

  Totaal taakveld

  49.384.978

  530.088

  -244.000

  -4.051.748

  3.807.748

  Taakveld: 0.6  Overhead

  Lasten

  10.273.337

  27.767.268

  27.368.974

  26.522.889

  846.085

  Baten

  -2.895.488

  -3.295.581

  -3.382.831

  -4.363.741

  980.910

  Totaal taakveld

  7.377.849

  24.471.687

  23.986.143

  22.159.148

  1.826.995

  Taakveld: 0.9  Resultaat

  Lasten

  735.947

  -491.811

  -491.811

  Totaal taakveld

  735.947

  -491.811

  -491.811

  Taakveld: 1.1  Provinciale Staten

  Lasten

  1.200.984

  1.243.875

  1.262.243

  -18.368

  Baten

  -15.269

  15.269

  Totaal taakveld

  1.200.984

  1.243.875

  1.246.974

  -3.099

  Taakveld: 1.2  Gedeputeerde Staten

  Lasten

  1.390.483

  1.432.999

  1.424.076

  8.923

  Baten

  -15.136

  15.136

  Totaal taakveld

  1.390.483

  1.432.999

  1.408.940

  24.059

  Taakveld: 1.4  Bestuurlijke organisatie

  Lasten

  1.007.001

  1.042.964

  1.058.365

  -15.401

  Baten

  -12.803

  12.803

  Totaal taakveld

  1.007.001

  1.042.964

  1.045.562

  -2.598

  Taakveld: 1.5  Interbestuurlijk toezicht op de regio

  Lasten

  288.372

  298.671

  303.081

  -4.410

  Baten

  -3.666

  3.666

  Totaal taakveld

  288.372

  298.671

  299.415

  -744

  Taakveld: 1.9  Bestuur, overige baten en lasten

  Lasten

  1.207.912

  1.251.050

  1.269.524

  -18.474

  Baten

  -15.358

  15.358

  Totaal taakveld

  1.207.912

  1.251.050

  1.254.166

  -3.116

  Taakveld: 2.1  Landwegen

  Lasten

  4.017.249

  4.160.717

  4.222.157

  -61.440

  Baten

  -51.076

  51.076

  Totaal taakveld

  4.017.249

  4.160.717

  4.171.081

  -10.364

  Taakveld: 2.2  Waterwegen

  Lasten

  1.441.057

  1.492.521

  1.514.561

  -22.040

  Baten

  -18.322

  18.322

  Totaal taakveld

  1.441.057

  1.492.521

  1.496.239

  -3.718

  Taakveld: 2.3  Openbaar vervoer

  Lasten

  784.934

  812.967

  824.972

  -12.005

  Baten

  -9.980

  9.980

  Totaal taakveld

  784.934

  812.967

  814.992

  -2.025

  Taakveld: 2.9  Verkeer en vervoer, overige baten en lasten

  Lasten

  1.048.993

  1.086.456

  1.102.499

  -16.043

  Baten

  -13.337

  13.337

  Totaal taakveld

  1.048.993

  1.086.456

  1.089.162

  -2.706

  Taakveld: 3.2  Kwantiteit oppervlaktewater

  Lasten

  398.730

  412.970

  419.068

  -6.098

  Baten

  -5.070

  5.070

  Totaal taakveld

  398.730

  412.970

  413.999

  -1.029

  Taakveld: 3.3  Kwantiteit grondwater

  Lasten

  144.911

  150.086

  152.302

  -2.216

  Baten

  -1.842

  1.842

  Totaal taakveld

  144.911

  150.086

  150.460

  -374

  Taakveld: 3.4  Kwaliteit oppervlaktewater

  Lasten

  305.029

  315.923

  320.588

  -4.665

  Baten

  -3.878

  3.878

  Totaal taakveld

  305.029

  315.923

  316.710

  -787

  Taakveld: 3.5  Kwaliteit grondwater

  Lasten

  201.265

  208.453

  211.531

  -3.078

  Baten

  -2.559

  2.559

  Totaal taakveld

  201.265

  208.453

  208.972

  -519

  Taakveld: 4.1  Bodembescherming

  Lasten

  222.197

  230.133

  233.531

  -3.398

  Baten

  -2.825

  2.825

  Totaal taakveld

  222.197

  230.133

  230.706

  -573

  Taakveld: 4.4  Vergunningverlening en handhaving

  Lasten

  571.593

  592.006

  600.748

  -8.742

  Baten

  -7.267

  7.267

  Totaal taakveld

  571.593

  592.006

  593.481

  -1.475

  Taakveld: 4.5  Ontgronding

  Lasten

  209.316

  216.791

  219.992

  -3.201

  Baten

  -2.661

  2.661

  Totaal taakveld

  209.316

  216.791

  217.331

  -540

  Taakveld: 4.6  Duurzaamheid

  Lasten

  1.452.650

  1.504.528

  1.526.745

  -22.217

  Baten

  -2.123

  -18.469

  18.469

  Totaal taakveld

  1.450.527

  1.504.528

  1.508.276

  -3.748

  Taakveld: 4.9  Milieu, overige baten en lasten

  Lasten

  399.954

  414.238

  420.355

  -6.117

  Baten

  -5.085

  5.085

  Totaal taakveld

  399.954

  414.238

  415.270

  -1.032

  Taakveld: 5.1  Natuurontwikkeling

  Lasten

  865.440

  896.348

  909.584

  -13.236

  Baten

  -11.003

  11.003

  Totaal taakveld

  865.440

  896.348

  898.581

  -2.233

  Taakveld: 5.2  Beheer natuurgebieden

  Lasten

  1.042.335

  1.079.560

  1.095.502

  -15.942

  Baten

  -13.252

  13.252

  Totaal taakveld

  1.042.335

  1.079.560

  1.082.249

  -2.689

  Taakveld: 5.3  Beheer flora en fauna

  Lasten

  1.325.441

  1.372.777

  1.393.048

  -20.271

  Baten

  -16.852

  16.852

  Totaal taakveld

  1.325.441

  1.372.777

  1.376.197

  -3.420

  Taakveld: 6.1  Agrarische aangelegenheden

  Lasten

  418.631

  433.582

  439.985

  -6.403

  Baten

  -5.323

  5.323

  Totaal taakveld

  418.631

  433.582

  434.662

  -1.080

  Taakveld: 6.3  Kennis en innovatie

  Lasten

  456.654

  472.962

  479.946

  -6.984

  Baten

  -7.450

  -5.806

  5.806

  Totaal taakveld

  449.204

  472.962

  474.140

  -1.178

  Taakveld: 6.4  Recreatie en toerisme

  Lasten

  514.119

  532.479

  540.342

  -7.863

  Baten

  -6.537

  6.537

  Totaal taakveld

  514.119

  532.479

  533.805

  -1.326

  Taakveld: 6.9  Regionale economie, overige baten en lasten

  Lasten

  1.172.707

  1.214.588

  1.232.524

  -17.936

  Baten

  -131.231

  -14.910

  14.910

  Totaal taakveld

  1.041.476

  1.214.588

  1.217.614

  -3.026

  Taakveld: 7.1  Cultuur

  Lasten

  928.062

  961.206

  975.400

  -14.194

  Baten

  -19.000

  -11.799

  11.799

  Totaal taakveld

  909.062

  961.206

  963.600

  -2.394

  Taakveld: 7.2  Maatschappij

  Lasten

  627.279

  649.681

  659.275

  -9.594

  Baten

  -7.975

  7.975

  Totaal taakveld

  627.279

  649.681

  651.299

  -1.618

  Taakveld: 8.1  Ruimtelijke ordening

  Lasten

  736.630

  762.937

  774.203

  -11.266

  Baten

  -12.441

  -9.366

  9.366

  Totaal taakveld

  724.189

  762.937

  764.838

  -1.901

  Taakveld: 8.2  Volkshuisvesting

  Lasten

  136.860

  141.747

  143.840

  -2.093

  Baten

  -1.740

  1.740

  Totaal taakveld

  136.860

  141.747

  142.100

  -353

  Taakveld: 8.3  Stedelijke vernieuwing

  Lasten

  136.860

  141.747

  143.840

  -2.093

  Baten

  -1.740

  1.740

  Totaal taakveld

  136.860

  141.747

  142.100

  -353

  Taakveld: 8.9  Ruimte, overige baten en lasten

  Lasten

  75.676

  78.379

  79.536

  -1.157

  Baten

  -962

  962

  Totaal taakveld

  75.676

  78.379

  78.574

  -195

  Totaal Programma

  -156.415.285

  -155.810.703

  -167.971.557

  -183.528.224

  15.556.667

  Totaal speerpunt

  -156.415.285

  -155.810.703

  -167.971.557

  -183.528.224

  15.556.667

  Verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld

  Toerekening van de apparaatskosten
  De apparaatskosten zijn de kosten van de organisatie, betreffen voornamelijk het ambtelijk apparaat. Het voordeel op de apparaatskosten bedraagt € 1.846.765,--.  In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven over de toerekening van de apparaatskosten aan de beleidsopgaven. In paragraaf 3 van de uitvoeringsinformatie worden de kosten nader toegelicht.

  Apparaatskosten

  Budget

  Realisatie

  Verschil

  Personele lasten

  39.158.275

  38.210.822

  947.453

  Bedrijfsvoeringslasten

  3.024.189

  3.144.215

  -120.026

  Directe en Ondersteunend  personeel

  42.182.464

  41.355.037

  832.965

  Materiële kosten interne Beleidsopgaven

  7.840.468

  6.821.130

  1.019.338

  Totaal Apparaatskosten

  50.022.932

  48.176.166

  1.846.765

  In de jaarstukken 2017 worden de personele lasten toegerekend aan de doelstellingen directe personele inzet (8.2.04) en inzet ondersteunend personeel (8.2.11). De bedrijfsvoeringslasten zijn toegerekend aan de doelstelling 8.2.11 ondersteuning. De materiële kosten interne beleidsopgaven worden verantwoord op de beleidsopgaven GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur (1.3), De provincie is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk handelen (1.4) en een opgave gestuurd, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie (8.2).

  Via boven bedoelde doelstellingen (en de toelichting in paragraaf 3 van de uitvoeringsinformatie) krijgen Provinciale Staten inzicht in de omvang van de apparaatskosten. De kosten voor direct en ondersteunend personeel zijn in de provinciale begroting niet specifiek aan de programma’s toegerekend. In de gedetailleerde (Uitvoerings)informatie bij de jaarstukken worden de loonkosten wel verder uitgesplitst naar in het BBV voorgeschreven taakvelden. De verdeling heeft plaatsgevonden naar dezelfde verhoudingen als die gebruikt zijn voor de begroting 2017. De toedeling in de begroting was gebaseerd op een inschatting door de teamleiders van de inzet van de beschikbare formatie (in fte’s) per team naar doelstellingen die vervolgens gekoppeld zijn aan de voorgeschreven taakvelden. Volgens de aldus verkregen relatieve verdeling zijn ook de directe loonkosten aan de taakvelden toegerekend.

  Onderstaand wordt de vanuit het BBV verplichte onderdeel weergegeven

  Renteschema (bedragen x € 1.000,--)

  A.

  de externe rentelasten over de korte en lange financiering

  € 0

  B.

  de externe rentebaten

  -€ 2.746

  Totaal door te rekenen externe rente

  -€ 2.746

  C.

  De rente die aande grondexploitatie moet worden doorberekend

  -/-

  € 0

  De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

  -/-

  € 0

  € 0

  -/-

  € 0

  Saldo door te rekenen externe rente

  -€ 2.746

  D1.

  Rente over eigenvermogen

  € 0

  D2.

  Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

  € 0

  De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht overhead)toe te rekenen rente

  -€ 2.746

  E.

  De werkelijk aan taakvelden( programma's inclusief overzicht overhead) toegerekende rente (renteomslag)

  -/-

  € 0

  F.

  Renteresultaat op het taakveld treasury

  -€ 2.746