Programma's

  Omschrijving

  In de begroting 2017 schreven we over dit speerpunt:

  Om onze ambities te realiseren verwachten we een dienstbare en ondernemende organisatie aan onze zijde. Wij investeren in verdere professionalisering van onze dienstverlening, ook naar organisaties waarmee we samenwerkingsafspraken hebben. Door stap voor stap en met de medewerkers de werkzaamheden in cruciale processen te verbeteren, werken we effectiever en efficiënter. Zowel in de bedrijfsvoering als in de beleidsprocessen.

  De opgave van de provincie bepaalt de vraag en daarmee ons werk. Rondom die opgaves zetten we medewerkers in. Op alle niveaus in de organisatie werken we op basis van een zakelijke opdracht. De verhouding tussen overhead en primair proces stellen we na onderzoek opnieuw vast. Zodat zoveel mogelijk medewerkers direct werken aan de resultaten. Gericht op samenwerking met partners en voortdurend afstemmend met de omgeving.

  Aan de hand van een gedegen analyse van zowel de veranderende vraag naar personeel als inzicht in kwaliteit en ontwikkelvermogen van de aanwezige medewerkers, stellen we een nieuw meerjarig personeelsplan op. In dat plan maken wij duidelijk welke kwaliteiten ontwikkeld moeten worden en welke instroom nodig is. We zetten in op een gezonde generatiebalans door middel van uitstroom bevorderende maatregelen, een nieuwe lichting trainees en medewerkers die we in meester-gezelconstructies opleiden tot vakkundige ambtenaren. Dit alles binnen de afspraken die over de loonsom en de eenmalige middelen met provinciale staten zijn gemaakt.

  Onze gezonde financiële positie zetten we de komende jaren in op het behalen van maatschappelijk rendement voor Drenthe. Daarnaast passen we daar waar gewenst de beleidskaders voor onze financiële huishouding daar op aan, ook gelet op continue wijzigingen van de landelijke richtlijnen.  Daarmee blijft de organisatie financieel gezond, zijn ook alle risico’s in kaart en verantwoorden we transparant op resultaten en effecten. We blijven inzetten op verdere digitale beschikbaarheid van deze informatie.

  We blijven investeren in de inzet van moderne ICT beveiliging. Redenen hiervoor zijn de nieuwe wetgeving, het delen van informatie in netwerken en een toename van digitale bedreigingen.

  Speerpunt 6: Financiën en organisatie, verantwoording bij de jaarrekening.

  Informatiebeveiliging
  Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) AVG en de Meldplicht datalekken worden aan de provincie onder meer eisen gesteld op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (vanaf het moment van instroom tot en met de vernietiging van deze gegevens) en de rechten van betrokkenen (waaronder het recht om vergeten te worden).
  In het kader van deze veranderende wet-en regelgeving hebben wij meerdere stappen gezet. Zo heeft de provincie een door de directie vastgesteld beleidskader informatiebeveiliging opgesteld, gebaseerd op de Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging. Daarnaast hebben wij zogenoemde Attack & Penetrationtesten laten uitvoeren, waarmee de beveiliging in de praktijk is getoetst vanuit het perspectief van een “hacker”. Verder hebben wij een zogeheten “Awareness” programma opgesteld met activiteiten en maatregelen om de bewustwording ten aanzien van de omgang met en beveiliging van informatie onder haar medewerkers te verhogen.

  In 2017 is de investeringsagenda volop in uitvoering. De uitgaven die daarmee gemoeid zijn hebben geen invloed op het begrotingsevenwicht. De bekostiging vindt plaats uit bestaande budgetten in de exploitatiebegroting en reserves.

  Personeelsplanning
  De strategische personeelsplanning heeft wederom plaatsgevonden aan het eind van 2017 waardoor inzicht in benodigde instroom is versterkt en ook mogelijkheden voor doorstroom in kaart zijn gebracht. Er is een start gemaakt met het stimuleren van het invullen van vacatures door interne medewerkers. De verbetering van de generatiebalans is opgepakt door het afsluiten van het generatiepact en door uitstroom bevorderende maatregelen zoals maatwerkafspraken. De nieuwe lichting trainees heeft het eerste jaar doorlopen en de doelstellingen voor de doelgroepen arbeidsgehandicapten en BBL”ers zijn gerealiseerd. De nieuwe cao voor provincies is geïmplementeerd.

  Voor de overige onderwerpen verwijzen wij naar de paragraaf bedrijfsvoering.

  Successen

  - De nieuwe CAO provincies is vastgesteld.
  - Met de vakbonden is een akkoord gesloten over het generatiepact provincie Drenthe.
  - Een nieuw traineeprogramma Drentalenten is van start gegaan.
  - De jaarrekening 2016 is digitaal gepresenteerd, in navolging van de digitale begroting die in 2016  beschikbaar is gekomen.
  - Er is een start gemaakt met het versneld afstoten van de hypotheekportefeuille van de provincie (sinds 2006 worden geen nieuwe hypotheken meer verstrekt).
  - Het IT-netwerk is 7*24 gemonitord op (potentiële) bedreigingen.
  - Er is een actieprogramma uitgevoerd om het I-bewustzijn bij de medewerkers verder te verhogen.
  - Het subsidieregister is geoptimaliseerd.
  - Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid is de inkoop verdergaand gecentraliseerd.

  Knelpunten

  Niet van toepassing.