II.5 Incidentele baten en lasten

  Op grond van de artikelen 19 en 23 BBV dient de provincies een (meerjarige) staat van incidentele baten en lasten en een (meerjarig) te presenteren. In de Meerjarenraming 2017-2020 zijn incidentele lasten en baten opgenomen, mede op basis hiervan is het onderstaande overzicht gemaakt voor deze jaarrekening. In dit overzicht is voor het jaar 2017 te zien welke incidentele lasten en baten er zijn geweest. Hierbij is gekeken naar de in de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 geraamde lasten en baten. Hieronder zijn ook begrepen de eenmalige lasten die worden gedekt door bijdragen van derden (veelal de rijksoverheid) en de lasten die worden gedekt door een bijdrage van reserves. In de Notitie incidentele en structurele baten en lasten heeft de Commissie BBV de volgende vier verduidelijkingen gegeven voor de begrippen incidenteel en structureel:
  1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld als in het kader van de bezuinigingen  besloten is in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd.
  2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”.
  3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten.
  4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een PS-besluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.
  De toezichthouder heeft in haar brief Financieel toezicht BZK vorm en bevindingen begroting provincie Drenthe van 15 december 2014 aanbevelingen gedaan. Eén van de aanbevelingen is het gedetailleerd overzicht tevens te voorzien van een gecomprimeerd overzicht, zodat de inzichtelijkheid op dit punt wordt vergroot. Dat is net als de afgelopen jaren ook nu weer toegevoegd.

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  1. Kwaliteit openbaar bestuur

  CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld.

  Totaal incidenteel

  0

  0

  0

  Totaal structureel

  56.634

  34.860

  21.774

  Totaal CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld.

  56.634

  34.860

  21.774

  PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

  Publiekscampagne / selectieprocedure CdK

  40.000

  40.000

  0

  Totaal incidenteel

  40.000

  40.000

  0

  Totaal structureel

  989.857

  958.646

  31.211

  Totaal PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

  1.029.857

  998.646

  31.211

  GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur

  100 jaar Vrouwenkiesrecht

  40.000

  29.674

  10.326

  Drentse Ambassade

  200.000

  178.287

  21.713

  Afwikkeling voorgaand jaar

  0

  -16

  16

  Totaal incidenteel

  240.000

  207.944

  32.056

  Totaal structureel

  704.883

  558.730

  146.153

  Totaal GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur

  944.883

  766.674

  178.209

  De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

  Update communicatiestrategie

  57.100

  43.264

  13.836

  Totaal incidenteel

  57.100

  43.264

  13.836

  Totaal structureel

  444.880

  362.423

  82.457

  Totaal De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

  501.980

  405.686

  96.294

  Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

  Kosten Netwerken Europa

  25.000

  25.000

  0

  Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa

  3.100.000

  5.325.470

  -2.225.470

  Totaal incidenteel

  3.125.000

  5.350.470

  -2.225.470

  Totaal structureel

  1.448.401

  1.058.143

  390.258

  Totaal Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

  4.573.401

  6.408.614

  -1.835.213

  Totaal 1. Kwaliteit openbaar bestuur

  Totaal incidenteel programma

  3.462.100

  5.641.678

  -2.179.578

  Totaal structureel programma

  3.644.655

  2.972.802

  671.853

  Totaal lasten programma

  7.106.755

  8.614.480

  -1.507.725

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  2: Regionale economie

  Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

  Gebiedsontwikkeling (GAE)

  1.230.000

  512.403

  717.597

  Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

  0

  -373.471

  373.471

  Bijdragen in projecten versterking economische structuur

  1.500.000

  -257.018

  1.757.018

  Herstructureringbedrijventerreinen (decentr. uitk)

  242.243

  0

  242.243

  Vierkant voor het werk

  5.410.000

  4.897.647

  512.354

  Bedrijvenregeling Drenthe

  2.000.000

  0

  2.000.000

  NEDAB-vergoeding /ROF Groningen Airport Eelde

  1.250.000

  1.250.000

  0

  Totaal incidenteel

  11.632.243

  6.029.560

  5.602.683

  Totaal structureel

  7.343.254

  7.559.470

  -216.216

  Totaal Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

  18.975.497

  13.589.031

  5.386.466

  Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

  Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

  613.270

  637.636

  -24.366

  Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe

  700.000

  6.197

  693.803

  Afwikkeling voorgaand jaar

  0

  -10.614

  10.614

  Projectenbureau Drenthe

  200.000

  209.046

  -9.046

  Totaal incidenteel

  1.513.270

  842.265

  671.005

  Totaal structureel

  40.000

  17.987

  22.013

  Totaal Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

  1.553.270

  860.252

  693.018

  Breedband in Drenthe

  Breedband

  817.005

  629.863

  187.142

  Totaal incidenteel

  817.005

  629.863

  187.142

  Totaal structureel

  0

  0

  0

  Totaal Breedband in Drenthe

  817.005

  629.863

  187.142

  Versterken van de vrijetijdseconomie

  Intensiveren marketing

  1.500.000

  1.336.854

  163.146

  Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

  0

  -9.798

  9.798

  Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme

  536.949

  421.349

  115.600

  Beleven en benutten van de natuur (vrijetijdseconomie)

  94.600

  123.018

  -28.418

  Vrijetijdseconomie

  150.000

  159.469

  -9.469

  Totaal incidenteel

  2.281.549

  2.030.892

  250.657

  Totaal structureel

  1.900.220

  1.992.045

  -91.825

  Totaal Versterken van de vrijetijdseconomie

  4.181.769

  4.022.938

  158.831

  Drenthe, dé fietsprovincie 

  Intensivering uitvoering fietsnota

  2.392.461

  2.144.649

  247.812

  Totaal incidenteel

  2.392.461

  2.144.649

  247.812

  Totaal structureel

  0

  0

  0

  Totaal Drenthe, dé fietsprovincie 

  2.392.461

  2.144.649

  247.812

  Totaal 2: Regionale economie

  Totaal incidenteel programma

  18.636.528

  11.677.230

  6.959.298

  Totaal structureel programma

  9.283.474

  9.569.503

  -286.029

  Totaal lasten programma

  27.920.002

  21.246.733

  6.673.269

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  Bereikbaar Drenthe

  Projecten Verkeer en Vervoer (DU)

  1.967.561

  1.967.561

  0

  Totaal incidenteel

  1.967.561

  1.967.561

  0

  Totaal structureel

  9.347.590

  7.035.478

  2.312.112

  Totaal Bereikbaar Drenthe

  11.315.151

  9.003.039

  2.312.112

  Mobiliteit op maat

  Totaal incidenteel

  0

  0

  0

  Totaal structureel

  24.327.840

  24.397.665

  -69.825

  Totaal Mobiliteit op maat

  24.327.840

  24.397.665

  -69.825

  Verkeersveilig Drenthe

  Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG)

  68.000

  85.741

  -17.741

  Totaal incidenteel

  68.000

  85.741

  -17.741

  Totaal structureel

  1.131.257

  988.818

  142.439

  Totaal Verkeersveilig Drenthe

  1.199.257

  1.074.559

  124.698

  Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

  Afwikkeling voorgaand jaar

  0

  -104.445

  104.445

  Totaal incidenteel

  0

  -104.445

  104.445

  Totaal structureel

  8.423.694

  8.848.374

  -424.680

  Totaal Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

  8.423.694

  8.743.929

  -320.235

  Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

  Afwikkeling voorgaand jaar

  0

  -89.531

  89.531

  Bijdrage gemaal Eefde

  61.647

  76.108

  -14.461

  Kosten Pilot liggeld Dieverbrug

  0

  37.916

  -37.916

  Totaal incidenteel

  61.647

  24.493

  37.154

  Totaal structureel

  4.499.729

  4.219.390

  280.339

  Totaal Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

  4.561.376

  4.243.883

  317.493

  Regio Specifiek Pakket

  Bereikbaarheid Emmen - Centrum

  -1.415.924

  -753.805

  -662.119

  RSP Coevorden

  3.155.160

  9.670.468

  -6.515.308

  Ruimtelijk Economisch Programma

  3.000.000

  753.000

  2.247.000

  Verbetering Spoorlijn Zwolle - Emmen

  3.300.000

  2.300.000

  1.000.000

  Totaal incidenteel

  8.039.236

  11.969.663

  -3.930.427

  Totaal structureel

  0

  0

  0

  Totaal Regio Specifiek Pakket

  8.039.236

  11.969.663

  -3.930.427

  Totaal 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  Totaal incidenteel programma

  10.136.444

  13.943.014

  -3.806.570

  Totaal structureel programma

  47.730.110

  45.489.724

  2.240.386

  Totaal lasten programma

  57.866.554

  59.432.738

  -1.566.184

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

  Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

  0

  -22.217

  22.217

  Inzet op specifieke ontwikkelingen

  300.000

  335.373

  -35.373

  Bijdragen herstructureringsfonds

  605.000

  105.000

  500.000

  Subsidie binnenstadfonds

  7.000.000

  7.000.000

  0

  Totaal incidenteel

  7.905.000

  7.418.156

  486.844

  Totaal structureel

  1.654.684

  1.590.958

  63.726

  Totaal Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

  9.559.684

  9.009.114

  550.570

  Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

  Zoetwater maatregelen

  472.050

  607.050

  -135.000

  Totaal incidenteel

  472.050

  607.050

  -135.000

  Totaal structureel

  0

  0

  0

  Totaal Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

  472.050

  607.050

  -135.000

  Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

  Kader Richtlijn Water

  800.000

  12.392.001

  -11.592.001

  Afwikkeling voorgaand jaar

  0

  -13.009

  13.009

  Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing

  700.000

  978.060

  -278.060

  Totaal incidenteel

  1.500.000

  13.357.052

  -11.857.052

  Totaal structureel

  483.979

  386.005

  97.974

  Totaal Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

  1.983.979

  13.743.057

  -11.759.078

  Totaal 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  Totaal incidenteel programma

  9.877.050

  21.382.258

  -11.505.208

  Totaal structureel programma

  2.138.663

  1.976.963

  161.700

  Totaal lasten programma

  12.015.713

  23.359.221

  -11.343.508

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  5: Milieu, Energie & Bodem

  In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

  Programma klimaat en energie

  2.780.630

  2.676.502

  104.128

  Beleidsontwikkeling klimaat en energie

  250.000

  276.593

  -26.593

  Actieplan Energieneutraal Wonen

  1.104.121

  1.121.592

  -17.471

  Totaal incidenteel

  4.134.751

  4.074.688

  60.063

  Totaal structureel

  0

  720

  -720

  Totaal In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

  4.134.751

  4.075.408

  59.343

  Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

  Aanpak asbestdaken

  80.000

  65.820

  14.180

  Uitvoering reguliere milieu taken

  100.000

  80.635

  19.365

  Uitvoeringsprogramma externe veiligheid

  143.000

  143.000

  0

  Afwikkeling voorgaand jaar

  0

  -22.010

  22.010

  Totaal incidenteel

  323.000

  267.445

  55.555

  Totaal structureel

  3.879.371

  3.668.448

  210.923

  Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

  4.202.371

  3.935.894

  266.477

  De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

  Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma

  4.645.001

  3.166.569

  1.478.432

  Totaal incidenteel

  4.645.001

  3.166.569

  1.478.432

  Totaal structureel

  235.000

  222.417

  12.583

  Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

  4.880.001

  3.388.986

  1.491.015

  Totaal incidenteel programma

  9.102.752

  7.508.702

  1.594.050

  Totaal structureel programma

  4.114.371

  3.891.585

  222.786

  Totaal lasten programma

  13.217.123

  11.400.287

  1.816.836

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  6: Cultuur

  Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

  Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid

  126.675

  503.368

  -376.693

  Exploitatiekosten voormalig RLS

  65.000

  83.873

  -18.873

  Restauratie Rijksmonumenten

  513.685

  545.305

  -31.620

  Investeringsagenda culturele investeringen

  1.064.000

  1.019.832

  44.168

  Talentontwikkeling

  75.000

  123.300

  -48.300

  Internationalisering

  50.000

  3.428

  46.572

  Afwikkeling voorgaand jaar

  0

  -59.063

  59.063

  Totaal incidenteel

  1.894.360

  2.220.044

  -325.684

  Totaal structureel

  3.759.820

  3.643.525

  116.295

  Totaal Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

  5.654.180

  5.863.569

  -209.389

  Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen

  Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

  0

  -85.000

  85.000

  Subsidie Geopark

  125.000

  125.000

  0

  Totaal incidenteel

  125.000

  40.000

  85.000

  Totaal structureel

  1.029.008

  1.069.615

  -40.607

  Totaal Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen

  1.154.008

  1.109.615

  44.393

  Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

  Motie bibliotheekfunctie

  410.000

  410.000

  0

  Noordelijke Cultuuragenda

  100.000

  151.517

  -51.517

  Culturele allianties met Drentse gemeenten

  240.000

  239.981

  19

  Totaal incidenteel

  750.000

  801.498

  -51.498

  Totaal structureel

  10.218.440

  10.301.893

  -83.453

  Totaal Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

  10.968.440

  11.103.390

  -134.950

  Totaal incidenteel programma

  2.769.360

  3.061.542

  -292.182

  Totaal structureel programma

  15.007.268

  15.015.032

  -7.764

  Totaal lasten programma

  17.776.628

  18.076.574

  -299.946

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  7: Dynamiek in leefomgeving

  Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness

  Versterking van de landbouw agribusiness

  856.949

  11.887.506

  -11.030.557

  Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur verbetering

  500.000

  25.069

  474.931

  Consulent duurzame melkveehouderij

  100.000

  0

  100.000

  Ontwikkelagenda melkveehouderij: projecten

  570.000

  47.300

  522.700

  Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar

  0

  -60.516

  60.516

  Totaal incidenteel

  2.026.949

  11.899.359

  -9.872.410

  Totaal structureel

  384.794

  780.263

  -395.469

  Totaal Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness

  2.411.743

  12.679.622

  -10.267.879

  Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

  Kosten landelijk meetnet Flora

  23.000

  23.000

  0

  Aanpak stikstof(PAS) DU

  1.424.680

  2.603.834

  -1.179.154

  Aankoop grond

  5.661.792

  4.325.822

  1.335.970

  Proceskosten

  543.517

  481.626

  61.891

  Subsidie functiewijziging en VGAB

  2.000.000

  252.996

  1.747.004

  Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur

  1.362.712

  1.165.924

  196.788

  Afwikkeling voorgaand jaar

  0

  -54.845

  54.845

  Totaal incidenteel

  11.015.701

  8.798.358

  2.217.343

  Totaal structureel

  49.983.721

  49.956.427

  27.294

  Totaal Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

  60.999.422

  58.754.785

  2.244.637

  Dynamisch Drenthe

  Vitaal Platteland (subs. gemeenten)

  600.000

  614.358

  -14.358

  Vitaal Platteland

  3.731.000

  5.560.078

  -1.829.078

  Sport subsidies

  145.000

  145.000

  0

  Drenthe beweegt

  200.000

  202.766

  -2.766

  Afwikkeling voorgaand jaar

  0

  -17.286

  17.286

  Bovenregionale kunstijsvoorziening in Drenthe

  5.000.000

  5.000.000

  0

  Totaal incidenteel

  9.676.000

  11.504.916

  -1.828.916

  Totaal structureel

  2.286.504

  2.226.899

  59.605

  Totaal Dynamisch Drenthe

  11.962.504

  13.731.815

  -1.769.311

  Totaal incidenteel programma

  22.718.650

  32.202.632

  -9.483.982

  Totaal structureel programma

  52.655.019

  52.963.590

  -308.571

  Totaal lasten programma

  75.373.669

  85.166.222

  -9.792.553

  Programma/Beleidsop-gave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  8: Middelen

  Een duurzaam sluitende provinciale begroting

  Onvoorziene uitgaven

  25.000

  0

  25.000

  Vrije bestedingsruimte

  -491.811

  0

  -491.811

  Totaal incidenteel

  -466.811

  0

  -466.811

  Totaal structureel

  173.500

  146.607

  26.893

  Totaal Een duurzaam sluitende provinciale begroting

  -293.311

  146.607

  -439.918

  Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

  Doorlopende HRM kosten (werving&selectie)

  75.000

  75.000

  0

  Organisatieontwikkeling

  700.000

  583.588

  116.412

  Afwikkeling voorgaand jaar

  -1.000.000

  -1.188.821

  188.821

  Frictiekosten LSM

  1.250.000

  1.176.291

  73.709

  Totaal incidenteel

  1.025.000

  646.058

  378.942

  Totaal structureel

  51.949.315

  51.830.195

  119.120

  Totaal Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

  52.974.315

  52.476.253

  498.062

  Totaal incidenteel programma, zonder reserve mutaties

  558.189

  646.058

  -87.869

  Totaal structureel programma, zonder reserve mutaties

  52.122.815

  51.976.802

  146.013

  Totale lasten programma, zonder reserve mutaties

  52.681.004

  52.622.860

  58.144

  Inzicht in de ontwikkeling van reserves

  Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden

  523.820

  523.820

  0

  Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt

  996.870

  1.031.971

  -35.101

  Bijdrage aan saldireserve

  6.003.452

  6.003.452

  0

  Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur

  2.400.000

  4.157.018

  -1.757.018

  Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG

  3.222.714

  3.245.256

  -22.542

  Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket

  20.359.396

  28.742.396

  -8.383.000

  Bijdrage aan Financieringsreserve

  933.293

  933.293

  0

  Bijdrage aan reserve vitaal platteland

  0

  1.614.171

  -1.614.171

  Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren

  6.150.000

  6.150.000

  0

  Bijdrage aan reserve natuurbeleid

  25.664.680

  29.902.940

  -4.238.260

  Bijdrage aan Reserve investeringsagenda

  5.100.000

  5.100.000

  0

  Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

  983.858

  1.389.836

  -405.978

  Bijdrage aan Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

  4.546.790

  7.029.062

  -2.482.272

  Bijdrage aan reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

  16.650.000

  16.650.000

  0

  Bijdrage aan reserve uitvoering generatiepact

  300.000

  300.000

  0

  Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

  3.500.000

  3.500.000

  0

  Inflatiecorrectie RSP (IBOI)

  282.169

  282.169

  0

  Totaal reserve mutaties incidenteel

  97.617.042

  116.555.384

  -18.938.342

  Totaal reserve mutaties structureel

  6.291.054

  10.066.054

  -3.775.000

  Totale reserve mutaties lasten

  103.908.096

  126.621.438

  -22.713.342

  Totaal lasten programma 8 inclusief reserve mutaties

  156.589.100

  179.244.298

  -22.655.198

  Totaal lasten alle programma's, zonder reserve mutaties

  263.957.448

  279.919.115

  -15.961.667

  Waarvan incidenteel

  77.261.073

  96.063.114

  -18.802.041

  Waarvan structureel

  186.696.375

  183.856.002

  2.840.373

  Totaal lasten generaal inclusief reserve mutaties

  367.865.544

  406.540.553

  -38.675.009

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  1. Kwaliteit openbaar bestuur

  GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur

  Totaal incidentele baten

  0

  0

  0

  Totaal structurele baten

  -12.000

  -3.242

  -8.758

  Totaal GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur

  -12.000

  -3.242

  -8.758

  De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

  Totaal incidentele baten

  0

  0

  0

  Totaal structurele baten

  -7.640

  0

  -7.640

  Totaal De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

  -7.640

  0

  -7.640

  Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

  Europa Netwerken

  0

  -6.000

  6.000

  Totaal incidentele baten

  0

  -6.000

  6.000

  Totaal structurele baten

  0

  0

  0

  Totaal Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

  0

  -6.000

  6.000

  Totaal 1. Kwaliteit openbaar bestuur

  Totaal incidentele baten programma

  0

  -6.000

  6.000

  Totaal structurele baten programma

  -19.640

  -3.242

  -16.398

  Totaal baten programma

  -19.640

  -9.242

  -10.398

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  2: Regionale economie

  Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

  Totaal incidentele baten

  0

  0

  0

  Totaal structurele baten

  -32.200

  -38.183

  5.983

  Totaal Vergroten concurrentiepositie van Drenthe

  -32.200

  -38.183

  5.983

  Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

  Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe

  -700.000

  -6.197

  -693.803

  Totaal incidentele baten

  -700.000

  -6.197

  -693.803

  Totaal structurele baten

  0

  0

  0

  Totaal Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

  -700.000

  -6.197

  -693.803

  Versterken van de vrijetijdseconomie

  Voorzieningen toeristisch aanbod

  0

  -100.000

  100.000

  Totaal incidentele baten

  0

  -100.000

  100.000

  Totaal structurele baten

  0

  0

  0

  Totaal Versterken van de vrijetijdseconomie

  0

  -100.000

  100.000

  Totaal 2: Regionale economie

  Totaal incidentele baten programma

  -700.000

  -106.197

  -593.803

  Totaal structurele baten programma

  -32.200

  -38.183

  5.983

  Totaal baten programma

  -732.200

  -144.380

  -587.820

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  Verkeersveilig Drenthe

  Totaal incidentele baten

  0

  0

  0

  Totaal structurele baten

  -17.500

  -9.850

  -7.650

  Totaal Verkeersveilig Drenthe

  -17.500

  -9.850

  -7.650

  Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

  Verkoop grond

  0

  -1.360

  1.360

  Totaal incidentele baten

  0

  -1.360

  1.360

  Totaal structurele baten

  -266.668

  -385.874

  119.206

  Totaal Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

  -266.668

  -387.234

  120.566

  Het beheren en onderhouden van de vaarweg Meppel de Punt

  Liggeld Dieverbrug

  0

  -10.755

  10.755

  Verkoop duurzame roerende zaken

  0

  -3.500

  3.500

  Bijdrage Gemaal Eefde

  -61.647

  456

  -62.103

  Totaal incidentele baten

  -61.647

  -13.798

  -47.849

  Totaal structurele baten

  -5.007.893

  -5.061.621

  53.728

  Totaal Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

  -5.069.540

  -5.075.420

  5.880

  Regio Specifiek Pakket

  Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP

  -4.008.600

  -45.873

  -3.962.727

  Totaal incidentele baten

  -4.008.600

  -45.873

  -3.962.727

  Totaal structurele baten

  0

  0

  0

  Totaal Regio Specifiek Pakket

  -4.008.600

  -45.873

  -3.962.727

  Totaal 3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

  -4.070.247

  -61.031

  -4.009.216

  Totaal incidentele baten programma

  -4.070.247

  -61.031

  -4.009.216

  Totaal structurele baten programma

  -5.292.061

  -5.457.345

  165.284

  Totaal baten programma

  -9.362.308

  -5.518.376

  -3.843.932

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

  Totaal incidentele baten

  0

  0

  0

  Totaal structurele baten

  -10000

  0

  -10000

  Totaal Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

  -10000

  0

  -10000

  Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

  Kader Richtlijn Water

  0

  -11.739.657

  11.739.657

  Opgelegde dwangsommen

  0

  -10.000

  10.000

  Totaal incidentele baten

  0

  -11.749.657

  11.749.657

  Totaal structurele baten

  -700.000

  -978.059

  278.059

  Totaal Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

  -700.000

  -12.727.716

  12.027.716

  Totaal 4: Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

  Totaal incidentele baten programma

  0

  -11.749.657

  11.749.657

  Totaal structurele baten programma

  -710.000

  -978.059

  268.059

  Totaal baten programma

  -710.000

  -12.727.717

  12.017.717

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  5: Milieu, Energie & Bodem

  In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

  Overige opbrengsten

  0

  -33.829

  33.829

  Totaal incidentele baten

  0

  -33.829

  33.829

  Totaal structurele baten

  0

  0

  0

  Totaal In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energieneutraal)

  0

  -33.829

  33.829

  In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

  Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)

  0

  -1.000

  1.000

  Totaal incidentele baten

  0

  -1.000

  1.000

  Totaal structurele baten

  -120.000

  -1.741

  -118.259

  Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen

  -120.000

  -2.741

  -117.259

  De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

  Ontvangsten van derden ivm bodemsanering

  -200.000

  -48.563

  -151.437

  Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringen

  -625.297

  0

  -625.297

  Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen

  -477.700

  -270.427

  -207.273

  Totaal incidentele baten

  -1.302.997

  -318.990

  -984.007

  Totaal structurele baten

  -51.345

  -13.183

  -38.162

  Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden

  -1.354.342

  -332.173

  -1.022.169

  Totaal 5: Milieu, Energie & Bodem

  Totaal incidentele baten programma

  -1.302.997

  -353.819

  -949.178

  Totaal structurele baten programma

  -171.345

  -14.924

  -156.421

  Totaal baten programma

  -1.474.342

  -368.743

  -1.105.599

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  6: Cultuur

  Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

  Huurinkomsten voormalig RLS

  -65.000

  -36.609

  -28.391

  Totaal incidentele baten

  -65.000

  -36.609

  -28.391

  Totaal structurele baten

  0

  0

  0

  Totaal Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen

  -65.000

  -36.609

  -28.391

  Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

  Totaal incidentele baten

  0

  0

  0

  Totaal structurele baten

  -1.321.961

  -1.292.184

  -29.777

  Totaal Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen

  -1.321.961

  -1.292.184

  -29.777

  Totaal 6: Cultuur

  Totaal incidentele baten programma

  -65.000

  -36.609

  -28.391

  Totaal structurele baten programma

  -1.321.961

  -1.292.184

  -29.777

  Totaal baten programma

  -1.386.961

  -1.328.793

  -58.168

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  7: Dynamiek in leefomgeving

  Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness

  Versterking van de landbouw & agribusiness

  0

  -9.643.005

  9.643.005

  Verbetering van de landbouwstructuur

  0

  -405.077

  405.077

  Totaal incidentele baten

  0

  -10.048.082

  10.048.082

  Totaal structurele baten

  0

  0

  0

  Totaal Een toekomst gerichte landbouw en agribusiness

  0

  -10.048.082

  10.048.082

  Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

  Uitfinanciering Natuur-overig

  -4.895.746

  -4.721.500

  -174.246

  Aanpak stikstof(PAS) POP3

  -1.424.680

  -2.603.834

  1.179.154

  Verkoop grond

  -6.007.650

  -5.675.505

  -332.145

  Bijdrage Rijksinst. voor Volksgezondheid en Milieu

  -23.000

  0

  -23.000

  Totaal incidentele baten

  -12.351.076

  -13.000.839

  649.763

  Totaal structurele baten

  -4.708.735

  -6.257.973

  1.549.238

  Totaal Natuurlijk Platteland; Biodiversiteit versterken met economisch perspectief

  -17.059.811

  -19.258.813

  2.199.002

  Dynamisch Drenthe

  Vitaal Platteland POP3 en overige

  -103.750

  -3.551.886

  3.448.136

  Totaal incidentele baten

  -103.750

  -3.551.886

  3.448.136

  Totaal structurele baten

  0

  0

  0

  Totaal Dynamisch Drenthe

  -103.750

  -3.551.886

  3.448.136

  Totaal 7: Dynamiek in leefomgeving

  Totaal incidentele baten programma

  -12.454.826

  -26.600.807

  14.145.981

  Totaal structurele baten programma

  -4.708.735

  -6.257.973

  1.549.238

  Totaal baten programma

  -17.163.561

  -32.858.780

  15.695.219

  Programma/Beleidsopgave omschrijving

  Omschrijving post

  Begroting 2017 na wijziging

  Realisatie 2017

  Verschil begroting/ rekening

  8: Middelen

  Een duurzaam sluitende provinciale begroting

  Doorberekende kosten

  -400.000

  -4.175.000

  3.775.000

  Decentralisatie-uitkering bodemsanering

  -2.144.561

  -2.144.561

  0

  Decentralisatie-uitkering monumentenzorg

  -494.185

  -494.185

  0

  Decentralisatie-uitkering externe veiligheid

  -143.000

  -143.000

  0

  Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)

  -2.701.000

  -11.084.000

  8.383.000

  Decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer en Vervoer

  -1.967.561

  -1.967.561

  0

  DU Vierkant voor Werk

  -3.500.000

  -3.500.000

  0

  DU Erfgoed en ruimte

  -94.500

  -94.500

  0

  DU Beter benutten

  -2.273.000

  -2.323.000

  50.000

  DU Ontwikkelingsbedrijf NOM

  -2.000.000

  -2.000.000

  0

  DU Zoetwatermaatregelen

  -786.371

  -786.371

  0

  DU Hydrologische maatregelen

  -1.110.970

  -1.917.835

  806.865

  Totaal incidentele baten

  -17.615.148

  -30.630.013

  13.014.865

  Totaal structurele baten

  -199.654.582

  -200.845.462

  1.190.880

  Totaal Een duurzaam sluitende provinciale begroting

  -217.269.730

  -231.475.475

  14.205.745

  Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

  Overige opbrengsten

  -421.000

  -1.207.790

  786.790

  Totaal incidentele baten

  -421.000

  -1.207.790

  786.790

  Totaal structurele baten

  -2.961.831

  -3.467.820

  505.989

  Totaal Een opgavegestuurde, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

  -3.382.831

  -4.675.609

  1.292.778

  Totaal incidenteel programma, zonder reserve mutaties

  -18.036.148

  -31.837.803

  13.801.655

  Totaal structureel programma, zonder reserve mutaties

  -202.616.413

  -204.313.282

  1.696.869

  Totale baten programma, zonder reserve mutaties

  -220.652.561

  -236.151.084

  15.498.523

  Inzicht in de ontwikkeling van reserves

  Bijdrage van reserve versterking economisch structuur

  -3.900.000

  -3.900.000

  0

  Bijdrage van de saldireserve

  -10.378.587

  -10.378.587

  0

  Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket

  -20.539.032

  -28.432.187

  7.893.155

  Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt

  -477.600

  -477.600

  0

  Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34

  -9.373.076

  -9.373.076

  0

  Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

  -933.293

  -933.293

  0

  Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG

  -1.253.722

  -1.253.722

  0

  Bijdrage van Financieringsreserve

  -5.100.000

  -5.100.000

  0

  Bijdrage van reserve vitaal platteland

  -2.989.750

  -2.989.750

  0

  Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa

  -2.321.196

  -4.546.666

  2.225.470

  Bijdrage van reserve natuurbeleid

  -8.302.698

  -8.302.698

  0

  Bijdrage van Reserve investeringsagenda

  -44.855.000

  -44.855.000

  0

  Bijdrage van Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

  -2.940.017

  -2.940.017

  0

  Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

  -3.000.000

  -3.000.000

  0

  Totaal reserve mutaties incidenteel

  -116.363.971

  -126.482.596

  10.118.625

  Totaal reserve mutaties structureel

  0

  0

  0

  Totale reserve mutaties baten

  -116.363.971

  -126.482.596

  10.118.625

  Totaal baten programma 8 inclusief reserve mutaties

  -337.016.532

  -362.633.680

  25.617.148

  Totaal baten alle programma's, zonder reserve mutaties

  -251.501.573

  -289.107.116

  37.605.543

  Waarvan incidenteel

  -36.629.218

  -70.751.923

  34.122.705

  Waarvan structureel

  -214.872.355

  -218.355.192

  3.482.837

  Totaal baten generaal inclusief reserve mutaties

  -367.865.544

  -415.589.712

  47.724.168

  Totaal generaal lasten en baten

  0

  -9.049.159

  9.049.159

  resumerend

  Totale lasten alle programma, zonder reserve mutaties

  263.957.448

  279.919.115

  -15.961.667

  Waarvan incidenteel

  77.261.073

  96.063.113

  -18.802.040

  Waarvan structureel

  186.696.375

  183.856.002

  2.840.373

  Totale baten alle programma, zonder reserve mutaties

  -251.501.573

  -289.107.116

  37.605.543

  Waarvan incidenteel

  -36.629.218

  -70.751.923

  34.122.705

  Waarvan structureel

  -214.872.355

  -218.355.192

  3.482.837

  Saldo structurele lasten en baten

  -28.175.980

  -34.499.191

  6.323.211

  Saldo incidentele lasten en baten

  40.631.855

  25.311.190

  15.320.665

  saldo lasten en baten zonder reserve mutaties

  12.455.875

  -9.188.001

  21.643.876

  De structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten, dat is een gezonde financiële positie. Structurele toevoegingen aan reserves zijn er alleen binnen de Reserve investeringen verkeer en vervoer. Voor 2017 was het begrote grote bedrag € 6.291.054,-- dit bedrag is ook gerealiseerd. Naast is een bedrag van € 3.775.000,-- extra gestort. Dit betreft een bedrag dat in eerdere jaren op investeringsprojecten in mindering werd gebracht als bijdrage vanuit de provinciale BDU regeling, dat is vanaf 2017 niet meer toegestaan. Het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is opgenomen aan het eind van het overzicht incidentele lasten.