Programma's

  Omschrijving

  In de begroting 2017 schreven we over dit speerpunt:

  Dynamisch besturen
  Doen is ons motto! Geen woorden maar daden.
  Als middenbestuur zijn wij een verbindende partner die (grensoverschrijdend) samenwerkt. En daarmee zijn wij van toegevoegde waarde voor de Drentse samenleving. Onze blik is naar buiten gericht. Wij netwerken actief om de verbindingen te leggen. Wij willen naast de gemeenten staan, als 12 + 1. De gemeenten zien wij als eerste bestuurslaag in het agenderen van de voor hun inwoners belangrijke opgaven. Wij willen daarbij de gemeenten faciliteren bij het bereiken van concrete resultaten. Tijdens de werkbezoeken aan gemeenten en waterschappen staan de gezamenlijke opgaven centraal. Daarbij denken wij vanuit mogelijkheden.

  Samen met uw Staten willen we doorgaan op de ingezette lijn om belanghebbenden te betrekken bij beleidsontwikkeling en ons voordeel te doen met hun input. Bijvoorbeeld rond het thema ‘energielandschappen’.

  Vanuit de Drentse samenleving zien wij andere (tijdelijke) samenwerkingsverbanden ontstaan. Bestaande samenwerkingsverbanden staan soms onder druk. Wij focussen ons op de meest urgente maatschappelijke opgaven en op de energie bij onze partners. Vanuit die optiek zoeken wij naar de samenwerking, zowel op lokaal, nationaal als Europees niveau. Wij blijven investeren in de bestaande samenwerking in noordelijk verband (SNN) en breiden de samenwerking met Overijssel (en de regio Zwolle) uit.

  Aanpak externe betrekkingen
  Onder externe betrekkingen verstaan wij al onze inspanningen om de Drentse doelen te realiseren, bij het Rijk (Den Haag), Europa (Brussel) en de Europese regio’s (Niedersachsen in het bijzonder). Daarbij bieden we  ondersteuning aan onze partners. Wij willen als Drenthe nog zichtbaarder en succesvoller zijn. Succesvol op het gebied van participatie in netwerken, beleidsbeïnvloeding, maar ook in het benutten van middelen. Om onze doelstellingen te realiseren willen we Europese kansen benutten. Bij veel Europese projecten is ook provinciale Europese cofinanciering nodig. Inzet van de provinciale Europese cofinanciering wordt bepaald op basis van het vastgestelde spelregelkader.

  Onze inzet in Europa hebben we in noordelijk verband georganiseerd en afgestemd. De komende periode richten wij ons in noordelijk verband op de volgende gemeenschappelijke prioriteiten:
  1.   Toekomst Cohesiebeleid , Europese (structuur)fondsen en controledruk
  2.   Toekomst landbouwbeleid en POP
  3.   Energietransitie
  4.   Circulaire economie
  5.   Regionaal beleid en innovatie
  6.   Grensoverschrijdende infrastructuur en transport
  7.    Mededepartement Natuur in IPO-verband

  Uiteraard laten we ook kansen op andere thema’s, dan hierboven genoemd, niet lopen. Onze inspanningen gericht op de grensoverschrijdende samenwerking, richten we vooral op de samenwerking met onze oosterburen. Daartoe stellen we een Duitsland Agenda op.

  Meer informatie over de Europese dimensie treft u aan in paragraaf 2.9 Europa. speerpunt omschrijving 2  2017

  Speerpunt 1: Samenwerkend Drenthe, verantwoording bij de jaarrekening.

  Inleiding
  In 2017 is hard gewerkt om Drenthe nog beter op de kaart te zetten. Tijdens de Drentse Ambassade hebben we in Den Haag onze nieuwe slogan Doen zit onze natuur gelanceerd. Ook met het IPO Jaarcongres in Emmen hebben we onszelf in de kijker gezet. We hebben onze netwerken verbreed en versterkt. Onze gemeenten en waterschappen zijn het afgelopen jaar wederom bezocht. Tijdens die bezoeken stond de samenwerking rondom de Drentse opgaven centraal.


  De Drentse Ambassade in Den Haag van 13 tot en met 18 september 2017.

  Dynamisch Besturen
  Samen met Provinciale Staten hebben wij gewerkt aan opgaven zoals de revisie van de omgevingsvisie en hebben wij allerlei activiteiten georganiseerd in het kader van "Vrouwen kiezen" ter viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Daarnaast hebben wij in nauwe samenwerking het proces rondom de benoeming van de commissaris vormgegeven, waarbij wij ook de Drentse burger geraadpleegd hebben.

  Regionale samenwerking
  Binnen het samenwerkingsverband SNN heeft Drenthe samen met Groningen en Friesland geïnvesteerd in de doorontwikkeling. Vanaf juli is Drenthe voorzitter van SNN. Verdere stappen zijn gezet in samenwerking binnen Regio Zwolle. Drenthe participeert actief in de verbreding van de thema's waarop wordt samengewerkt. De ambitie is om de agenda te vatten in termen van maatschappelijke vraagstukken, waarin ook Drentse opgaven worden opgenomen.

  Acties richting Rijk
  Op een aantal onderwerpen hebben we richting het Rijk concreet actie ondernomen om onze doelen te verwezenlijken. Dankzij onze inspanningen zijn er verschillende moties ingediend en aangenomen in de Tweede Kamer, waaronder een motie waarin een onderzoek naar de erkenning van de krimpstatus voor Zuidoost-Drenthe wordt voorgesteld en de A28 van Zwolle tot het knooppunt Hoogeveen wordt meegenomen in het onderzoek naar knelpunten op de Nederlandse wegen. Daarnaast zijn wij op basis van het regeerakkoord in gesprek met het nieuwe kabinet over de kansen voor Drenthe. En adviseerden wij de minister van EZK over onafhankelijke schadeafhandeling van de aardbeving in Zuidlaren als proefproject.

  Internationale betrekkingen
  Ook internationaal zijn we actief. De Duitsland-agenda is vastgesteld, waarin is weergegeven hoe en op welke terreinen wij samenwerken met onze oosterburen. Daarnaast hebben we, in noordelijk verband, ingezet op Europa. In dat kader hebben we onder andere het Drentse beleid ten aanzien van (snelgroeiende) startende ondernemingen (start-ups & scale-ups) op de kaart gezet. Verder zijn we lid geworden van HyER en van Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking. Twee Europese netwerken van koploperregio’s rond waterstof. En zijn we deelnemer in Under2Coalition, wat ons toegang geeft tot de VN Klimaattoppen zoals in Bonn afgelopen jaar.

  Successen

  - Drentse ambassade in Den Haag
  - IPO Jaarcongres in Emmen
  - Communicatiestrategie ‘Doen zit in onze natuur’
  - Organisatie van diverse activiteiten in het kader van 100 jaar Vrouwenkiesrecht
  - Samen met de griffie de Publiekscampagne ‘Mijn commissaris’
  - Benoeming van waarnemend commissaris de heer Van Aartsen
  - De benoeming en installatie van de nieuwe commissaris van de Koning mevrouw Klijnsma
  - Veel reacties op de website www.tipdecommissaris.nl
  - Deelname VN Klimaattop COP23 in Bonn
  - Intentieverklaring met Niedersachsen over intensievere samenwerking op het gebied van energie
  - Position paper vastgesteld over de rol van de regio’s in het Europese beleid rond Energie Unie met de Northsea Commission, Energy & Climate Change group

  Knelpunten

  - Onvoorziene capaciteitsvraag door wisseling Commissarissen van de Koning
  - Tijdige afdoening omvangrijke WOB-verzoeken