Investeringsagenda

  De Investeringsagenda is in 2016 in uitvoering genomen. Uw Staten keurden het instellen van de Reserve investeringsagenda goed en de daarbij te gebruiken spelregels. Gelijktijdig werd een eerste projectenuitwerking vrijgegeven voor verdere voorbereiding. In de begroting 2017 en vervolgens bij de VJN 2017 is gezien de ontwikkeling van de financiële ruimte en de wens enkele urgente grote investeringsprojecten uit te werken, de reserve opgehoogd tot € 95,5 miljoen.

  Successen

  * Er zijn inmiddels 14 goedgekeurde en in uitvoering genomen projecten uit de Investeringsagenda, het 15e project; Vitale vakantieparken is in februari 2018 in PS behandeld.

  * De eerste successen in de realisatie tekenen zich af:

  - De bedrijvenregeling (acquisitie) loopt zo goed dat PS het beschikbare budget voor 2019 naar voren gehaald heeft.
  - De asbestlening is geïntroduceerd.
  - Drie steden hebben al een binnenstadsbijdrage gekregen.
  - Nu al is 8,5% en binnenkort 35% van de witte adressen voorzien van breedband.
  - De Abdijkerk van het Drents Museum en in maart ook het Gevangenismuseum zijn in een nieuw jasje gestoken
  - Er zijn onder andere 20 inhoudelijke en 18 infrastructurele projecten in het kader van Drenthe Fietsprovincie gesubsidieerd.
  - Het aantal partners bij Energieneutraal Wonen is van 70 naar 110 gestegen en er zijn 40 energiecoaches opgeleid.
  - Er is een Waarborgfonds voor het appartementencomplex Ellen in Assen gerealiseerd.
  - Het Nationale Energiebespaarfonds Drenthe is vorig jaar gestart. Het afgelopen jaar zijn er 371 leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 4.104.573,-- (gemiddeld € 12.867,--)
  - Vanaf 2017 doen alle Drentse gemeenten mee aan de Duurzame Huizenroute. Door extra inzet van de Expeditie is het aantal deelnemers aan de Duurzame Huizenroute verdubbeld en staat Drenthe in de landelijke top 3. Tijdens de opendagen in november hebben ruim 700 mensen een bezoek gebracht aan één of meerdere huizen.
  - Als extra ondersteuning voor duurzame initiatieven is er een Energiewerkplaats opgericht en is een financiële regeling opgesteld. Het bovenstaande heeft geresulteerd dat eind 2016 een reductie van fossiele brandstof van 6% is gerealiseerd.
  - Op dit moment is het gemiddelde fossiele energiegebruik per huishouden in Drenthe gedaald met 6% ten opzichte van 2014. De verwachting is dat de inspanningen die sinds de start van de Expeditie zijn gedaan, eind 2017 een daling van 9% teweeg zal brengen. Drenthe loopt daarin landelijk voorop.
  - Een zonnepark op de luchthaven en bij FloraHolland is vergund, evenals de combimogelijkheid op GAE van het vliegen met drones.

  Bij alle 14 projecten is het uitvoeringskader gereed en de uitvoering in volle gang.

  * Er is een tussenbalans opgemaakt en verwerkt in de voortgangsrapportage van najaar 2017
  Stand van zaken reserves
  Met inachtneming van de inmiddels genomen besluiten en overhevelingen 2017 ziet de onttrekking aan de reserve Investeringsagenda er als volgt uit:

  Project

  Gereserveerd in Investerings- agenda

  Beschikbaar gesteld door PS

  Behandeling in PS

  Raming 2017

  Realisatie 2017

  Overheveling 2017 naar 2018

  Raming 2018

  Raming 2019

  Raming 2020

  Breedband

  9.000.000

  9.000.000

  6-7-2016

  3.617.005

  3.429.863

  187.142

  2.662.142

  1.050.000

  Acquisitie en Dr IPR (vierkant voor werk en bedrijvenregeling)

  7.000.000

  7.000.000

  14-12-2016

  6.000.000

  3.486.934

  2.513.066

  3.513.066

  0

  Fietsprovincie 1

  6.755.000

  6.755.000

  28-9-2016

  2.292.461

  2.044.649

  247.812

  2.397.812

  2.135.000

  Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde

  6.550.000

  6.550.000

  6-7-2016

  930.000

  212.403

  717.597

  2.717.597

  3.500.000

  Herstructureringsfonds ruimtelijke kwaliteit

  1.150.000

  1.150.000

  31-5-2017

  605.000

  105.000

  500.000

  1.045.000

  Energieneutraal wonen

  6.500.000

  6.500.000

  8-6-2016

  1.104.121

  1.121.592

  -17.471

  982.529

  1.000.000

  Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit

  4.125.000

  4.125.000

  6-7-2016

  1.064.000

  1.022.765

  41.235

  2.412.235

  690.000

  Werken aan de toekomst van Veenhuizen

  750.000

  Asbestdaken

  3.500.000

  3.500.000

  19-4-2017

  2.830.000

  2.815.820

  14.180

  444.180

  240.000

  Binnenstadsfonds

  13.000.000

  13.000.000

  8-3-2017

  7.000.000

  7.000.000

  4.000.000

  2.000.000

  GAE

  13.800.000

  13.800.000

  31-5-2017

  13.800.000

  13.800.000

  Bovenregionale sportvoorziening (IJsbaan)

  5.000.000

  5.000.000

  12-7-2017

  5.000.000

  5.000.000

  Toekomstgerichte landbouw

  4.930.000

  4.930.000

  12-7-2017

  1.170.000

  72.370

  1.097.630

  2.797.630

  1.650.000

  410.000

  Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken

  6.500.000

  6.500.000

  7-2-2018

  Impuls volkshuisvesting

  2.000.000

  2.000.000

  27-9-2017

  Herstuctureringsfonds

  4.000.000

  4.000.000

  15-11-2017

  2.000.000

  2.000.000

  vrije ruimte

  940.000

  Totaal

  95.500.000

  93.810.000

  45.412.587

  40.111.396

  5.301.191

  24.972.191

  14.265.000

  410.000

  De inmiddels door u goedgekeurde projecten leggen in totaal € 93.810.000,-- beslag op de beschikbare  reserve van € 95.500.000,--. Per 31 december 2017 is de vrij beschikbare reserve € 940.000,--.