Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

060230

Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

8.477.413

12.566.458

11.704.968

10.842.907

10.539.833

Begrote onttrekking (2)

2.940.017

2.158.000

2.158.000

2.158.000

2.158.000

Begrote toevoeging (3)

4.546.790

1.296.510

1.295.939

1.854.926

1.854.926

Begrote lasten programma (4)

30.711.259

31.362.967

31.844.272

31.717.349

32.204.313

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

28.228.987

31.362.967

31.844.272

31.717.349

32.204.313

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

12.566.458

11.704.968

10.842.907

10.539.833

10.236.759

060230 Egalisatiereserve voormalige bdu verkeer en vervoer

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Egaliseren van de lasten met betrekking tot verkeer en vervoer, die voorheen werden gedekt via de Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer.

Instellingsbesluit

Begroting 2016 d.d. 11 november 2015

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Wouter Meijerman

Programma

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Toelichting

Met ingang van 2016 is de specifieke uitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer vervallen. In de plaats hiervan ontving de provincie een decentralisatie-uitkering verkeer en vervoer. Vanaf 2017 is deze uitkering over gegaan in het provinciefonds en hiermee zijn dit algemene middelen geworden. Nu deze specifieke uitkering is vervallen kunnen fluctuaties in de uitgaven binnen dit onderdeel niet meer op de balans onder overlopende passiva Rijksmiddelen gereserveerd worden en is deze reserve specifiek voor de budgetten openbaar vervoer, gedragsbeïnvloeding en infraprojecten ingesteld om de fluctuaties te kunnen opvangen.

Wat was in 2017 gepland?

In 2017 een toevoeging van € 4.546.790,-- en een onttrekking van € 2.940.017,--. Per saldo is een toevoeging van € 1.606.773,-- begroot om de lasten te kunnen dekken zonder nadelige fluctuaties in de Begroting 2017.
De decentralisatie-uitkering Beter benutten, boekjaar 2017, van € 2.273.000,--, maakt hier onderdeel van uit.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

3.1.01 Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer, Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU)Ten opzichte van de primitieve begroting is de begroting opgehoogd in verband met de wens meer projecten te realiseren. Er zijn in 2017 aanvullende subsidiebeschikkingen verstrekt onder andere voor een bijdrage aan het project "Bus op de vluchtstrook A28" en bijdrage aan de Fietssnelweg Assen-Groningen, omdat vrijval in eerdere jaren die ruimte bood binnen de bestemmingsreserve die daarvoor is. Daarnaast zijn in 2017 veel beschikkingen die in eerdere jaren waren toegekend afgerekend. Het voordeel dat hierdoor is ontstaan betreft een bedrag van € 2,8 miljoen. Per saldo resulteert dit in een voordelige saldo van € 2.312.112,-- dat ook wordt verrekend met de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer.3.4.01 Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes met de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!'In 2017 is aan aantal beschikkingen die in eerdere jaren waren toegekend afgerekend. Het voordeel dat hierdoor is ontstaan betreft een bedrag van € 153.707,--. Het saldo van deze beleidsopgaven wordt ook verrekend met de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer.Daarnaast werd in programma 8 eind december een extra decentralisatie-uitkering Beter Benutten van € 50.000,-- ontvangen. Dit bedrag kon niet meer worden besteed en wordt daarom toegevoegd aan de Egalisatiereserve voormalige BDU verkeer en vervoer.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Zie voor de grote afwijkingen de toelichting hierboven. Tevens zijn in 2017 aanvullende subsidiebeschikkingen verstrekt voor infraprojecten, omdat vrijval in eerdere jaren die ruimte bood binnen de bestemmingsreserve. Dit komt door een extra subsidie voor de voortzetting pilot OV-bus (lijn 522) Assen-Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de kosten voor Decentrale OV-autoriteit en het aandeel bonus klanttevredenheid.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

n.v.t.