Reserve Investeringen verkeer en vervoer

060199

Reserve Investeringen verkeer en vervoer

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

31.746.141

41.812.196

41.061.359

39.176.346

37.004.727

Begrote onttrekking (2)

-

750.837

1.885.013

2.171.619

3.884.648

Begrote toevoeging (3)

6.291.055

-

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

4.324.444

3.890.309

4.381.717

4.609.518

4.560.383

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

4.324.444

3.890.309

4.381.717

4.609.518

4.560.383

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

3.775.000

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

41.812.196

41.061.359

39.176.346

37.004.727

33.120.079

060199 Reserve Investeringen verkeer en vervoer

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Egaliseren van de kapitaallasten van infrastructurele investeringen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Wouter Meijerman

Programma

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Toelichting

Geraamd zijn de onttrekkingen ter dekking van de kapitaallasten met betrekking tot investeringen verkeer en vervoer. Het betreffen zowel de investeringen uit het Investeringsprogramma 2010 als de investeringen die gemoeid zijn met het lopende IVV tot en met 2015 alsook het investeringsprogramma 2016-2020.  Een investeringsprogramma is gericht op een veilige bereikbaarheid Drenthe. Daarbij hebben we doelstellingen voor het versterken van (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en lucht en het realiseren en versterken van het regionale netwerk inclusief het toeristisch recreatief gebruik voor fiets, auto, openbaar vervoer en goederenvervoer. Samen met het OV-bureau Groningen-Drenthe wordt ingezet op verdere productinnovatie binnen het openbaar vervoer. Waar mogelijk en wenselijk worden in de verkeers- en vervoerssector innovatieve en energiebesparende maatregelen toegepast.
En samen met onze partners werken we aan een verkeersveilig ingerichte infrastructuur ondersteund door het Programma Permanente Verkeerseducatie. De Reserve is een soort egalisatiefonds en wordt gevoed met een jaarlijkse dotatie. Met dit bedrag worden zowel de investeringen IVV oud als de lopende gedekt en de lasten daarvan zijn aflopend. Als gevolg van het aangepaste BBV mag vanaf 2017 geen rente meer worden toegerekend voor investeringen die geactiveerd worden. Dit houdt in dat bij handhaven van hetzelfde investeringsniveau er minder geld in de reserve IVV gestort hoeft te worden voor de dekking van de kapitaallasten (die nu alleen het afschrijvingsgedeelte dekken). De rentecomponent vervalt immers. Tevens is m.i.v. 2017 het normbedrag met € 400.000,-- verlaagd, omdat die niet nodig is om de toekomstige kapitaallasten te dekken. Hierdoor is het normbedrag bijgesteld tot een bedrag van € 5.423.954,-- in 2021.

Wat was in 2017 gepland?

Op basis van het normbedrag voor 2017 van € 5.549.353,-- en de kapitaallasten van € 4.731.375,-- is begroot een bedrag van € 817.978,-- aan de reserve toe te voegen. Naast deze toevoeging is ook een bedrag van € 5.873.076,-- begroot als toevoeging, in verband met gewijzigde BBV-voorschriften.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

De begrote toevoegingen zijn gerealiseerd. Daarnaast  is een bedrag van € 3.775.000,-- extra toegevoegd. Dit was niet geraamd was.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Vanaf 2017 is het niet meer toegestaan bijdragen, die zijn afgestemd met het Verkeer- en vervoersberaad, vanuit de provinciale BDU verkeer en vervoer regeling aan de eigen provinciale investeringsprojecten toe te kennen. Het is wel het mogelijk deze bijdragen te storten in de Reserve verkeer en vervoer en dan vervolgens deze stortingen te gebruiken ter dekking van de hogere kapitaallasten die het gevolg zijn van het niet meer mogen opnemen van de eigen bijdragen aan investeringsprojecten. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door een bedrag van € 3.775.000,-- toe te voegen, waardoor het realiseren van de projecten geen probleem is.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.