Reserve investeringsagenda

060228

Reserve investeringsagenda

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

63.900.000

24.145.000

9.635.000

400.000

5.090.000

Begrote onttrekking (2)

44.855.000

19.610.000

14.335.000

410.000

-

Begrote toevoeging (3)

5.100.000

5.100.000

5.100.000

5.100.000

5.100.000

Begrote lasten programma (4)

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

24.145.000

9.635.000

400.000

5.090.000

10.190.000

060228 Reserve investeringsagenda

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De reserve investeringsagenda heeft tot doel financiële dekking te verschaffen voor die plannen die worden uitgewerkt op basis van de investeringsagenda.

Instellingsbesluit

Begroting 2016 d.d. 11 november 2015

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Bob Potjer

Programma

8: Middelen

Toelichting

De reserve investeringsagenda is in 2016 op de volgende wijze gevoed:
• Het surplus van de Reserve voor algemene doeleinden boven de maximale stand van € 5 miljoen; € 14,5 miljoen.
• Het surplus van de Financieringsreserve boven de vastgelegde bodemstand van € 80 miljoen; € 15,5 miljoen.
• Vanuit de Financieringsreserve additioneel € 15 miljoen.

De ruimte is met het instellen en de voeding van de reserve investeringsagenda gerealiseerd. De plannen zijn inmiddels voor het merendeel uitgewerkt in concrete PS voorstellen. Op basis van die statenvoorstellen zijn de bijdragen voor concrete projecten onttrokken aan de reserve.
Aan de reserve investeringsagenda wordt geen rente toegerekend.

Het instrument Investeringsagenda is succesvol gebleken en een aantal nieuwe projecten is in voorbereiding. Daarom is in de 3e Bestuursrapportage 2016 een extra bijdrage uit de Financieringsreserve van € 25.000.000,-- geraamd.
In de Voorjaarsnota 2017 is nogmaals € 25,5 miljoen ( € 5,1 miljoen gedurende de jaren 2017 t/m 2021) toegevoegd aan de Reserve investeringsagenda. Daardoor is het totaal beschikbaar gestelde bedrag € 95,5 miljoen.

In 2016 zijn de volgende onttrekkingen gedaan:
Breedband € 1.650.000,--
Culturele investeringen € 400.000,--
Gebiedsontwikkeling GAE  € 250.000,--
Energieneutraal wonen  € 3.500.000,--
Fietsprovincie 1 € 300.000,-

Wat was in 2017 gepland?

In 2017 zijn de volgende onttrekkingen gepland:
Breedband € 3.475.000,--
Vierkant voor werk en bedrijvenregeling € 5.000.000,--
Fietsprovincie 1 € 2.170.000,--
Gebiedsontwikkeling GAE € 1.300.000,--
Herstructureringsfonds ruimtelijke kwaliteit € 1.150.000,--
Energieneutraal wonen € 1.000.000,--
Culturele investeringen € 2.335.000,--
Sanering asbestdaken € 3.000.000,--
Binnenstadsfonds € 6.000.000,--
Bijdrage GAE € 13.800.000,--
Bovenregionale sportvoorziening € 5.000.000,--
Toekomstgerichte landbouw € 1.170.000,--

In 2018 zijn de volgende onttrekkingen gepland:
Breedband € 2.475.000,--
Vierkant voor werk en bedrijvenregeling € 1.000.000,--
Fietsprovincie 1 € 2.150.000,--
Gebiedsontwikkeling GAE € 2.000.000
Energieneutraal wonen € 1.000.000,--
Culturele investeringen € 1.390.000,--
Sanering asbestdaken € 350.000,--
Binnenstadsfonds € 5.000.000,--
Toekomstgerichte landbouw € 1.700.000,--

In 2019 zijn de volgende onttrekkingen gepland:
Breedband € 1.400.000,--
Vierkant voor werk en bedrijvenregeling € 1.000.000,--
Fietsprovincie 1 € 2.135.000,--
Gebiedsontwikkeling GAE € 3.000.000,--
Energieneutraal wonen € 1.000.000,--
Sanering asbestdaken € 150.000,--
Binnenstadsfonds € 2.000.000,--
Toekomstgerichte landbouw € 1.650.000,--

In 2020 is de volgende onttrekking gepland:
Toekomstgerichte landbouw € 1.650.000,--

Wat is in 2017 gerealiseerd?

In 2017 zijn de volgende uitgaven gerealiseerd:Breedband € 3.475.000,--Vierkant voor werk en bedrijvenregeling € 5.000.000,--Fietsprovincie 1 € 2.170.000,--Gebiedsontwikkeling GAE € 1.300.000,--Herstructureringsfonds ruimtelijke kwaliteit € 605.000,--Energieneutraal wonen € 1.000.000,--Culturele investeringen € 2.335.000,--Sanering asbestdaken € 3.000.000,--Binnenstadsfonds € 6.000.000,--Bijdrage GAE € 13.800.000,--Bovenregionale sportvoorziening € 5.000.000,--Toekomstgerichte landbouw € 1.170.000,--

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Het herstructureringsfonds ruimtelijke kwaliteit is in 2017 gestart met een lager bedrag dan geraamd. € 605.000 in plaats van € 1.150.000,--

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

Het verschil  ad € 545.000 voor de uitvoering van het herstructureringsfonds ruimtelijke kwaliteit wordt in volgende jaren ingezet.