Reserve opvang revolverend financieren

060225

Reserve opvang revolverend financieren

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

8.448.879

14.598.879

16.598.879

17.598.879

17.598.879

Begrote onttrekking (2)

-

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

6.150.000

2.000.000

1.000.000

-

-

Begrote lasten programma (4)

-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

-

-

-

-

-

Begrote baten programma (6)

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

14.598.879

16.598.879

17.598.879

17.598.879

17.598.879

060225 Reserve opvang revolverend financieren

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Bij het verstrekken van revolverende middelen zijn de risico’s van de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de vorming van een voorziening te onderbouwen. Hiervoor is deze bestemmingreserve ingesteld, die wordt gevoed vanuit de budgetten van de verschillende programma’s en is dan ook bedoeld om mogelijke risico's op te vangen. Ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2012. Wij willen meer gebruik te maken van het instrument revolverend financieren. Zuivere revolverende middelen worden verwerkt als balansmutaties en hebben geen invloed op hoogte van de lasten in de Begroting. Daarbij wordt primair gedacht aan leningen. Leningen moeten worden opgenomen als vorderingen als tot uitbetalingen van revolverende middelen wordt overgegaan. Daarmee blijven ze nog steeds buiten de exploitatie. Wel van invloed op de exploitatie zijn de risico’s die worden gelopen en de beheerskosten die worden gemaakt. Daarvoor is budget vanuit de begroting nodig en dat kan het best worden gestort in een reserve of een voorziening, aangezien de revolverende projecten zich doorgaans niet binnen één jaar zullen afspelen. Op die wijze wordt er een basiskapitaal gevormd dat als het ware “beleend” wordt voor de revolverende projecten. Het bedrag aan uitstaande leningen kan dan ook groter zijn dan het in de exploitatie beschikbaar gestelde bedrag. Voor de korte termijn is de vorming van een reserve aan de orde en nog geen voorziening. Een voorwaarde voor het vormen van een voorziening is dat de risico’s en verplichtingen redelijkerwijs zijn in te schatten. Bij de controle op de jaarrekening ziet de accountant erop toe dat aan deze voorwaarde is voldaan als voorzieningen zijn opgenomen op de jaarrekening. Bij het verstrekken van revolverende middelen zijn de risico’s van de te verstrekken leningen, deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de vorming van een voorziening te onderbouwen. Hiervoor is deze bestemmingsreserve ingesteld, die wordt gevoed vanuit de budgetten van de verschillende programma’s door minimaal 10% van uitgezette revolverende middelen te storten. Aan de hand van de concreet ingevulde portefeuille wordt vervolgens ingeschat welke risico’s er zijn. In overleg met de accountant stellen wij voor om op basis van de concrete projecten en de risicobeoordeling daarvan, jaarlijks in de jaarrekening een voorziening op te nemen. De lasten van deze voorziening worden dan gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve. Wij stellen voor om binnen de reserve geen middelen te oormerken. Mochten voorzieningen getroffen moeten worden wegens oninbaarheid o.i.d. dan moet de gehele reserve daarvoor aangesproken kunnen worden, voordat de risicoreserve aangesproken wordt

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2012 d.d. 14 november 2012

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Janny-Gerda de Jonge

Programma

8: Middelen

Toelichting

Er zijn nu stortingen gedaan voor:
* lening van € 620.000,-- aan de Stichting Sensor Universe. Hiervoor is bij aanvang € 110.800,-- gestort, zijnde 17,87%; (voor deze lening was wegens mogelijke oninbaarheid een onttrekking gerealiseerd van € 380.000,--. Omdat een bedrag van € 483.098,-- toch nog afgelost kan worden, is een bedrag van € 243.098,-- weer teruggestort in de reserve. Per saldo is dan deze lening geheel afgewikkeld);
* lening van € 1.550.000,--aan de Stichting INCAS3. Hiervoor is € 155.000,-- gestort, zijnde 10%; (voor deze lening is wegens mogelijke oninbaarheid een onttrekking gerealiseerd van € 1.155.000,--)
* lening van € 150.000,-- aan de coöperatieve vereniging Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie (NLD). Hiervoor is € 150.000,-- gestort, zijnde 100%;
* diverse Zonneleningen van in totaal € 7.691.890,--. Hiervoor is een bedrag van € 1.153.784,-- gestort, zijnde 15%;
* lening van € 2.800.000,-- aan Stichting INCAS3. Hiervoor is € 280.000,-- gestort, zijnde 10%; (voor deze lening is wegens mogelijke oninbaarheid een onttrekking gerealiseerd van € 280.000,--)
* garantstelling van € 640.000,-- aan het Regionaal Sectorplan Vrijetijdssector Drenthe. Hiervoor is € 100.000,-- gestort, zijnde 16%;
* leningen van in totaal € 372.500,-- aan de Stichting Energy Challenges. Hiervoor is € 372.500,-- gestort, zijnde 100% ;
* lening van € 60.000,-- aan Stichting INCAS3. Hiervoor is € 60.000,-- gestort, zijnde 100%; (voor deze lening is wegens mogelijke oninbaarheid een onttrekking gerealiseerd van € 60.000,--)

T.b.v. Breedband aanleg zijn de volgende leningen verstrekt:
* lening aan coöperatie ‘De Kop Breed’ van € 2.118.000,-- en later verhoogd met € 182.000,-- tot € 2.300.000,--. Hiervoor is € 460.700,-- gestort, zijnde 20%;
* lening aan Eco Oostermoer Verbindt van € 200.000,--. Hiervoor is € 100.000,-- gestort, zijnde 50%;
* lening aan Glasvezel Sterk Midden-Drenthe, wit € 7.500.000,--. Hiervoor is € 750.000,-- gestort, zijnde 10%.
* lening aan Glasvezel Sterk Midden-Drenthe, grijs € 2.750.000,--. Hiervoor is € 900.000,-- gestort, zijnde 32,73%
* lening aan Glasvezel De Wolden van € 9.000.000,--. Hiervoor is € 900.000,-- gestort, zijnde 10%;
* lening aan Noordenveld Zuid-West, wit € 3.511.557,--. Hiervoor is 508.400,-- gestort, zijnde 14,48%;
* lening aan Noordenveld Zuid-West, grijs € 479.000,--. Hiervoor is 191.600,--, gestort, zijnde 40%;

T.b.v. het Actieplan Energieneutraal Wonen is een bedrag van € 2.250.000,-- gestort.T.b.v. van Zonneleningen zijn/worden bedragen gestort en is binnen deze reserve nog een bedrag van € 411.461,-- beschikbaar voor afdekking van risico’s op nieuw te verstrekken leningen.T.b.v. van leningen Breedband zijn/worden bedragen gestort en is binnen deze reserve nog een bedrag van € 590.000,-- beschikbaar voor afdekking van risico’s voor nieuw te verstrekken leningen vanuit storting 2016.* garantstelling aan de Bentheimer Eisenbahn AG verstrekt, ter dekking van een eventueel exploitatieverlies van de spoorgoederenshuttle Coevorden-Bad Bentheim-Malmö. De garantstelling voor de provincie bedroeg € 125.000,-- en was voor 100% afgedekt. Deze garantstelling is voor een bedrag van € 118.702,-- aangesproken ten laste van de reserve. De garantstelling is hiermee afgedaan.* Voor een verhoogde garantstelling Sectorplan “Werk in beweging” van in totaal € 1.045.307,-- is een bedrag van € 104.530,-- zijnde 10% dekking gestort.* lening € 950.000,-- aan de Maatschappij voor Weldadigheid. Hiervoor is € 95.000,-- gestort, zijnde 10%;* lening € 200.000,-- aan Bio Energy Hartlief-Lammers BV, Hiervoor is € 50.000,-- gestort, zijnde 25%;* lening € 105.075,-- aan Landbouwbedrijf De Jong. Hiervoor is € 10.508,-- gestort, zijnde 10%;* lening € 638.000,-- aan de Coöperatie Het Drents Collectief UA. Hiervoor is € 33.800,-- gestort en er zal nog € 30.000 extra gestort worden, zijnde 10%;* garantstelling van € 100.000,-- aan stichting NEF voor verstrekken van leningen aan eigenaars-bewoners ouder dan 75 jaar. Hiervoor is een bedrag van € 100.000,-- gestort, zijnde 100%;* lening € 2.371.007,-- aan RTV Drenthe wegens herfinanciering. Hiervoor is € 237.100,-- gestort, zijnde 10%;* lening € 2.500.000,-- aan Drents Monumentenfonds. Hiervoor is € 250.000,-- gestort, zijnde 10%;T.b.v. te verstrekken leningen inzake versnelling aanpak asbestdaken is een bedrag van € 2.750.000,-- gestort en is binnen deze reserve nog een bedrag van € 2.750.000,-- beschikbaar voor afdekking van risico’s voor te verstrekken leningen.

Wat was in 2017 gepland?

Er is een storting begroot van € 3 miljoen voor de afdekking van risico’s voor nog te verstrekken leningen inzake de aanleg van Breedband.
Er is een storting begroot van € 250.000,-- voor de afdekking van het risico van insolventie. Zijnde 10% van de extra leningsfaciliteit Drents Monumentenfonds van in totaal € 2,5 miljoen.
Er is een storting begroot van € 2.750.000,-- voor de afdekking van risico's voor nog te verstrekken leningen inzake de versnelling van de aanpak van asbestdaken. Vooralsnog wordt daarbij uitgegaan van een laag risicoprofiel en verwachten wij op deze manier uiteindelijk € 27,5 miljoen aan revolverende middelen in te kunnen zetten.
Er is een storting begroot van € 30.000,-- voor de afdekking van risico's voor de extra leningsfaciliteit aan het Drents Collectief van € 338.000,-- naar € 638.000,--. 10% "premie" ter afdekking van het risico van insolventie.
Er is een storting begroot van € 120.000,-- voor de afdekking van risico's voor de borgstelling van € 1.200.000,-- voor een gedeelte van de financiering van de 'Nul Op De Meter'-renovatie van appartementencomplex 'Ellen' (VvE Ellen) in de wijk Lariks in Assen.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

De begrote stortingen zijn gerealiseerd. Daarnaast is te melden dat de garantstelling sectorplan "Werk in beweging" is afgedaan. Met het plan van Emmen hebben wij financieel geen bemoeienis meer, want dat stuk is overgegaan in het sectorplan 'Grenzenloos werken'.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.