Reserve versterking economische structuur

060150

Reserve versterking economische structuur

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

6.623.942

6.880.960

6.580.960

6.980.960

7.380.960

Begrote onttrekking (2)

3.900.000

700.000

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

2.400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

Begrote lasten programma (4)

8.538.127

4.070.727

4.155.727

3.955.727

3.870.727

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

6.781.109

4.070.727

4.155.727

3.955.727

3.870.727

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

6.880.960

6.580.960

6.980.960

7.380.960

7.780.960

060150 Reserve versterking economische structuur

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het versterken van de sociaaleconomische structuur in Drenthe in brede zin, is gericht op de verwezenlijking van een duurzame economische ontwikkeling. Naast de inzet op de (nieuwe) nationale economische programma’s werken wij aan projecten en initiatieven die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en/of de transitie naar de kenniseconomie, maar die buiten de reikwijdte van de nieuwe SNN-programma’s vallen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Erik Bos

Programma

2: Regionale economie

Toelichting

De reserve VES wordt ingezet voor de invulling van de verschillende ruimtelijk-economische (regio)programma’s, projecten gericht op versterking van de economische structuur en ten behoeve van financieel stimuleringsinstrumentarium gericht op het MKB. In de Meerjarenbegroting is structureel een bedrag van € 3.785.727,-- opgenomen voor bijdragen in projecten ter versterking van de economische structuur. Zoals in de actualisatie van de Kadernota uitvoering RSP (Statenstuk 2010-431) is vermeld, wordt vanuit het programma Versterking Economische Structuur (VES) € 5.000.000,--  bijgedragen aan de Integrale gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum (2010 t/m 2020). Vanuit VES is ten behoeve van het project Atalanta, de economie van de verbinding, reeds een bedrag van € 1.823.225,--  bijgedragen. Verder is opgenomen dat het restant, € 3.176.775,--, vanuit de VES-middelen is toegevoegd aan de reserve RSP, waarvan € 176.775,-- in 2014 via de exploitatie en € 1.000.000,-- per jaar uit de reserve voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Hiermee is dan voorzien in de bijdrage vanuit de VES-middelen. De werkzaamheden door het Projectenbureau Drenthe zullen ook nog worden uitgevoerd in 2016 en daarvoor komt een bedrag van € 200.000,-- uit de Reserve VES. Daarnaast is in 2016 voor de subsidiëring van vraagbundeling voor de aanleg van breedbandnetwerken in witte gebieden een bedrag van € 250.000,-- vanuit de Reserve Versterking Economische structuur gedekt. Bij de Voorjaarsnota 2016 is besloten om voor 6 jaren van 2017 een bedrag van € 400.000,-- aan deze reserve toe te voegen t.b.v. upgrading TT-circuit, zodat op termijn de reserve aangesproken kan
worden voor dekking van een bijdrage voor de upgrading. Tevens is in 2017 een bedrag van € 2.000.000 gestort in verband met het Ontwikkelingsbedrijf van de NOM. Dit bedrag zal op een later moment weer onttrokken worden en op de balans opgenomen worden onder het Rekening-courant Aandeelhouders van de NOM. Daarnaast is voor 2017 een onttrekking van € 1.000.000,-- begroot om voor het laatste jaar de RSP reserve aan te vullen. In 2017 is tevens begroot een onttrekking van € 200.000,-- t.b.v. het Projectenbureau Drenthe.

Wat was in 2017 gepland?

N.a.v. de Voorjaarsnota 2016 was verwerkt om vanaf 2017 voor 6 jaren een bedrag van € 400.000,-- aan deze reserve toe te voegen t.b.v. upgrading TT-circuit, zodat op termijn de reserve aangesproken kan worden voor dekking van een bijdrage voor de upgrading. N.a.v. de behandeling van de Begroting 2017 in de commissievergadering van 26 oktober 2016 is dit aangepast in 5 jaren. Hier is nu ook de meerjarenraming op aangepast. Daarnaast is voor 2017 een onttrekking van € 1.000.000,-- begroot om voor het laatste jaar de RSP-reserve aan te vullen.

In de 2e Begrotingswijziging is besloten om voor het Projectenbureau Drenthe de komende twee jaren € 200.000,-- beschikbaar te stellen met als dekking deze reserve.

In de 3e Begrotingswijziging 2017 zijn de meerjarige financiële aanpassingen van het provinciefonds in de meicirculaire 2017 verwerkt. In verband met het Ontwikkelingsbedrijf van de NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Nederland) ontvangt de provincie via het provinciefonds een decentralisatie-uitkering van € 2.000.000,--. Dat bedrag is toegevoegd aan deze reserve.

In de 4e Begrotingswijziging 2017 was de verwachting dat het budget met € 2,7 miljoen zou worden overschreden, wanneer alle lopende projecten inderdaad tot verplichtingen in 2017 leidden. De dekking voor de benodigde € 2,7 miljoen is gevonden binnen de Reserve investeringen versterking economische structuur(VES).

Wat is in 2017 gerealiseerd?

De begrote toevoegingen en onttrekkingen zijn gerealiseerd. Daarnaast is een bedrag van € 1.757.018,-- toegevoegd, omdat in 2017 de exploitatielasten lager waren.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Het voordeel van € 1.757.018,-- wordt vooral veroorzaakt doordat de subsidiebedragen die voor VIA beschikbaar waren gesteld, niet door het SNN al geheel in 2017 konden worden beschikt en dus niet als last in 2017 verantwoord konden worden. Het voordeel wordt verrekend met de Reserve versterking economische structuur.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

n.v.t.