Reserve Regionaal Specifiek Pakket

060218

Reserve Regio Specifiek Pakket

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

24.536.463

25.128.841

13.468.021

4.108.877-

9.071.603-

Inflatiecorrectie/rente (2)

282.169

288.982

154.882

47.252-

104.323-

Begrote onttrekking (3)

20.539.032

15.680.607

23.519.980

5.826.594

-

Begrote toevoeging (4)

20.359.396

3.730.805

5.788.200

911.120

-

Begrote lasten programma (4)

8.039.236

19.681.641

28.411.119

8.756.613

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (6)

11.969.663

19.681.641

28.411.119

8.756.613

-

Begrote baten programma (7)

4.008.600

3.890.700

6.838.200

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (8)

8.428.873

3.890.700

6.838.200

-

-

Saldo einde jaar (9=1+2-3+4+5-6-7+8)

25.128.841

13.468.021

(4.108.877)

(9.071.603)

(9.175.926)

060218 Reserve Regio Specifiek Pakket

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het Regio Specifieke Pakket (RSP) is de katalysator voor brede, integrale stedelijke gebiedsontwikkelingen. Het inhoudelijke en financiële raamwerk is door uw staten in de Kadernota's uitvoering RSP/RSP-plus Drenthe 2009 en 2010 goedgekeurd. Met uitzondering van de spoorlijn Zwolle-Emmen worden de projecten in een langjarig partnerschap met de steden uitgevoerd. De steden Assen, Emmen en Coevorden hebben hier de ‘lead’. Provincie en gemeenten hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt bij het formuleren van de ambities, de visie en de strategie.

Instellingsbesluit

Voorjaarsnota 2009 d.d. 14 mei 2009

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Bob Potjer

Programma

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Toelichting

Deze reserve is ingesteld omdat het programma Regio Specifiek Pakket een tijdsperiode van 2009 tot 2020 kent. Om de meerjarige afspraken met de verschillende partijen te kunnen blijven uitvoeren is met ingang van 2009 deze reserve ingesteld. Eenmalig is destijds besloten om 64 miljoen euro uit het bronvermogen, verkoop aandelen Essent, aan deze reserve toe te voegen. Tevens wordt de decentralisatieuitkering RSP aan de reserve toegevoegd. Daarnaast wordt aan de reserve jaarlijks rente toegevoegd ter hoogte van de Index bruto overheidsinvesteringen (IBOI) om de projecten waardevast te houden. Het Ministerie, Directie begrotingszaken geeft aan wat de prijsbijstelling is. Het percentage voor 2012 en verder was eerder op 1,8948% geraamd. De IBOI 2013 was 0%. Dat houdt vervolgens ook in dat wij geen IBOI hoeven door te rekenen. Ook voor 2014 en 2015 is de IBOI op 0% vastgesteld. Voor 2016 is het percentage op 0,191% vastgesteld en voor 2017 is het percentage vastgesteld op 1,15%. Voorzichtigheidshalve hanteren wij voor de jaren vanaf 2018 hetzelfde percentage van 1,15%. De IBOI van een boekjaar wordt in het daarop volgende voorjaar vastgesteld, waardoor jaarlijks een correctie gemaakt moet worden.

Wat was in 2017 gepland?

De begrote onttrekking in 2017 bedraagt € 20.539.032,-- en de begrote toevoeging € 20.359.396,--, naast de inflatiecorrectie van € 282.169,--.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

De begrote onttrekkingen en toevoegingen zijn gerealiseerd. Daarnaast is een onttrekking van € 7.893.154,91 gerealiseerd vanwege met name de niet begrote Dotatie RSP-fonds 2017. Net als in 2016 maar in afwijking van voorgaande jaren worden uitkeringen uit het Regionaal MobiliteitsFonds (via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland), welke ultimo 2017 nog niet zijn besteed niet meer aan de Reserve Regio Specifiek Pakket toegevoegd. Omdat deze middelen uit het Regionaal MobiliteitsFonds een specifiek bestedingsdoel hebben in het kader van het Regionaal Specifiek Pakket, zijn deze conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten vanaf nu onder de post “de voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren” van de post overlopende passiva in de balans verantwoord. In totaal staat eind 2017 een bedrag van ruim € 29,5 miljoen onder overlopende passiva dat voor toegezegde bijdragen beschikbaar is. De eind 2017 versneld ontvangen Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie) van € 8.383.000,-- wordt ook aan de reserve toegevoegd.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Zie voor toelichting beleidsopgave Regio Specifiek Pakket binnen programma 3.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

Verschuiving bestedingen naar volgende jaren (meerjarig programma) worden in komende bestuursrapportages opgenomen, waarbij ook rekening gehouden zal worden met de bedragen onder de post overlopende passiva, waardoor in werkelijkheid deze reserve niet negatief zal komen te staan.