Reserve uitvoering generatiepact

060232

Reserve uitvoering generatiepact

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

-

300.000

1.800.000

3.000.000

3.000.000

Begrote onttrekking (2)

-

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

300.000

1.500.000

1.200.000

-

-

Begrote lasten programma (4)

-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

-

-

-

-

-

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

300.000

1.800.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

060232 Reserve Uitvoering Regeling Generatiepact

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De kosten voortvloeiende uit het generatiepact zullen zich de komende jaren gaan voordoen. In het generatiepact worden afspraken gemaakt met medewerkers van zestig jaar en ouder over gedeeltelijk betaalde arbeidstijdreductie tot het moment van met pensioen gaan. In de begroting is hiervoor € 3 miljoen gereserveerd verdeeld over drie jaren. De kosten doen zich voor over een langere periode

Instellingsbesluit

Statenstuk 2017-818, 5e Begrotingswijziging 2017 en 2e Begrotingswijziging 2018

Portefeuillehouder

Tjisse Stelpstra

Teamleider

Marjo Kosters

Programma

8: Middelen

Toelichting

Voor het bevorderen van in-, uit- en doorstroom is in totaal € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor de jaren 2017 t/m 2019. In goed overleg met de vakbonden is een generatiepactregeling opgesteld. De regeling treedt op 1 januari 2018 in werking en geldt vooralsnog voor 2 jaren. De werkelijke kosten van deze regeling zijn moeilijk te plannen. Ze zijn afhankelijk van wie wanneer instapt en van het salarisniveau. We stellen daarom voor de volledige € 3 miljoen
in een bestemmingsreserve te storten en de komende jaren onttrekkingen te doen op basis van deelnemers.

Wat was in 2017 gepland?

Voor 2017 is geraamd een bijdrage van € 300.000,--.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

In het afgelopen jaar heeft positieve besluitvorming plaatsgevonden over het generatiepact. Hierdoor zullen meer jongere medewerkers in dienst kunnen worden genomen. Medewerkers van de provincie Drenthe krijgen vanaf 60 jaar de mogelijkheid om 60% van het aantal uren van hun dienstverband te gaan werken. Voor de medewerker wordt bij 60% werken, 80% van het salaris doorbetaald. De pensioenopbouw blijft voor deelnemers aan het generatiepact volledig gehandhaafd, 100%. Deze variant heet ook wel: “verlofvariant 60-80-100.” Daarbij is afgesproken dat gedurende de looptijd van het generatiepact (instappen kan tot 2020) de regeling "Arbeidskorting oudere medewerker" wordt bevroren. Er is voor de regeling een bedrag uitgetrokken van € 3 miljoen die gestort zal worden in de reserve, verdeeld over de jaren 2017,2018 en 2019 respectievelijk € 0,3, € 1,5 en € 1,2 miljoen. Vanaf 2018 zullen de kosten voortvloeiend uit het generatiepact ten laste van de reserve worden gebracht. Inmiddels zijn er 9 medewerkers die deelnemen aan het generatiepact.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.