Reserve provinciaal aandeel ILG

060215

Reserve provinciaal aandeel ILG

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

7.772.328

9.763.862

8.406.858

8.246.922

8.127.132

Begrote onttrekking (2)

1.253.722

2.377.367

2.531.718

119.790

-

Begrote toevoeging (3)

3.222.714

1.020.363

2.371.782

-

-

Begrote lasten programma (4)

1.362.712

4.831.718

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

1.165.924

4.831.718

-

-

-

Begrote baten programma (6)

4.895.746

2.454.351

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

4.721.500

2.454.351

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

9.763.862

8.406.858

8.246.922

8.127.132

8.127.132

060215 Reserve provinciaal aandeel ILG

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Uitvoering geven aan de afspraken in de bestuurovereenkomst met het Rijk over de realisatie van prestaties in het landelijk gebied.

Instellingsbesluit

Jaarstukken 2007 d.d. 4 juni 2008

Portefeuillehouder

Henk Jumelet

Teamleider

Foppe Jan Voogd

Programma

7: Dynamiek in leefomgeving

Toelichting

De provincie is in het kader van de ILG bestuursovereenkomst voor € 42 miljoen harde juridische verplichtingen aangegaan die niet meer door het rijk zijn vergoed bij de beëindiging daarvan. De afwikkeling van lopende ILG-projecten wordt ten laste van deze reserve gebracht.

Wat was in 2017 gepland?

Wegens de Uitfinanciering ILG en overheveling middelen relatienotagebieden is een toevoeging van € 3.222.714,-- en een onttrekking van € 1.253.722,-- voorzien.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

De realisatie op prestatie 3621115 Uitfinancieing ILG kende een afwijking ten opzichte van de exploitatiebegroting van per saldo € 22.542,--. Dit leidt tot een extra storting in de reserve ILG van € 22.542,--.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Voor een nadere toelichting op de afwijking verwijzen wij naar de onderbouwing van de lasten en de baten bij  doelstelling 7.2.01 Afwikkeling projecten investeringsbudget Landelijk Gebied.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.