Reserve beheer vaarweg Meppel-de Punt

060124

Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

2.622.469

3.176.840

2.790.805

2.699.270

2.947.735

Begrote onttrekking (2)

477.600

634.500

340.000

-

-

Begrote toevoeging (3)

996.870

248.465

248.465

248.465

248.465

Begrote lasten programma (4)

1.852.545

2.463.350

2.463.350

2.463.350

2.463.350

Te verrekenen apparaatskosten (4a)

1.090.000

1.090.000

1.090.000

1.090.000

1.090.000

Btw-derving vanaf 2010 opgenomen (4b)

340.000

340.000

340.000

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

1.838.770

2.463.350

2.463.350

2.463.350

2.463.350

Werkelijke/beoogde apparaatskosten (5a)

1.090.000

1.090.000

1.090.000

1.090.000

1.090.000

Werkelijke/beoogde btw-derving vanaf 2010 opgenomen (5b)

340.000

340.000

340.000

-

-

Begrote baten programma (6)

3.669.430

3.669.430

3.669.430

3.669.430

3.669.430

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

3.690.756

3.669.430

3.669.430

3.669.430

3.669.430

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4+4a+4b-5-5a-5b-6+7)

3.176.840

2.790.805

2.699.270

2.947.735

3.196.200

060124 Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het onderhouden van de vaarverbinding Meppel-De Punt.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Huib van den Eerenbeemt

Programma

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Toelichting

De reserve is ingesteld om het beheer en onderhoud van de vaarweg Meppel-de Punt te waarborgen. Door het instellen van de reserve worden er geen extra claims op de provinciale middelen gelegd. Met behulp van de Brokx-Nat-systematiek wordt jaarlijks het Meerjaren (groot)onderhoudsplan bijgesteld, waarin de verwachte uitgaven voor het onderhoud aan de vaarweg worden vastgesteld.
Ter voorkoming dat het saldo van de reserve negatief komt te staan is vorig jaar de structurele onttrekking van btw-derving vanaf 2020 stopgezet. Omdat er jaarlijks alleen een instandhoudingsverklaring moet worden overlegd aan het Rijk is besloten met ingang van 2018 geen administratief/financieel onderscheid meer te maken in Vaarweg Meppel - de Punt en Zuid-Oost Drentse vaarwegen.

Wat was in 2017 gepland?

Naast onttrekkingen van € 137.600,-- en € 340.000,-- wegens compensatie btw-derving, is een toevoeging van € 996.870,-- begroot.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

De geraamde lasten en baten bedragen respectievelijk € 1.852.545,-- en € 3.669.430,--. De realisatie bedroeg € 1.838.770,-- aan lasten en € 3.690.756,-- aan baten. Hierdoor ontstaat een afwikkelverschil van € 35.100,--. Dit bedrag wordt gestort in de reserve.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Het afwikkelverschil wordt mede veroorzaakt doordat conserveringswerkzaamheden aan de Wittewijksbrug ad € 20.000,-- zijn doorgeschoven naar 2018. Voorts verwijzen wij u naar bijbehorende Beleidsopgaven 3.5 en 3.6.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

Het doorgeschoven bedrag van € 20.000,-- wordt in 2018 weer onttrokken aan de reserve.