Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel

060211

Reserve vaarverbinding Erica- Ter Apel

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

933.293

0

0

0

0

Begrote onttrekking (2)

933.293

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

-

-

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

-

-

-

-

-

Begrote baten programma (6)

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

0

0

0

0

0

060211 Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Herstel van de vaarverbinding Erica - Ter Apel.

Instellingsbesluit

Besluit PS Statenstuk 2007-271 d.d. 31 januari 2007

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Mariska Joustra

Programma

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Toelichting

Bij de jaarrekening 2015 hebben wij aangegeven dat het saldo van de Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel na de financiële afwikkeling kan vrijvallen (na nog een onttrekking van € 160.000,-- in 2016 gedaan te hebben). De reserve kan worden opgeheven en het incidentele voordeel van € 933.293,-- wordt conform de daarover gemaakte afspraken in 2017 aan de Financieringsreserve toegevoegd.

Wat was in 2017 gepland?

€ 933.293,-- wordt aan de Financieringsreserve toegevoegd in 2017 en de reserve kan daarna worden opgeheven.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

Als gepland en de reserve wordt per 31 december 2017 afgesloten.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.