Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

060229

Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

841.997

2.231.833

1.259.235

1.259.235

3.918.486

Begrote onttrekking (2)

-

1.631.849

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

983.858

659.251

-

2.659.251

2.659.251

Begrote lasten programma (4)

3.848.061

4.050.000

5.050.000

3.732.863

3.732.863

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

3.487.197

4.050.000

5.050.000

3.732.863

3.732.863

Begrote baten programma (6)

122.668

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

167.782

-

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

2.231.833

1.259.235

1.259.235

3.918.486

6.577.737

060229 Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Egaliseren van de groot variabel onderhoud met betrekking tot wegen en vaarwegen.

Instellingsbesluit

Begroting 2016 d.d. 11 november 2015

Portefeuillehouder

Henk Brink

Teamleider

Mariska Joustra

Programma

3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Toelichting

De reserve is per 2016 ingesteld om schommelingen in het groot cyclisch onderhoud op te vangen op het gebied van wegen en vaarwegen. In deze reserve worden de overschoten van de jaarlijkse budgetten gestort en onttrokken wanneer deze budgetten te laag zijn in een bepaald jaar.
Met de instelling van deze reserve in 2016 zijn we tegemoet gekomen aan de opmerkingen die door de Rekenkamer zijn gemaakt ten aanzien van het beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen. Deze reserve vangt namelijk de jaarlijkse pieken en dalen in de onderhoudsuitgaven op. Uit de doorrekening van het onderhoudsprogramma in 2015 bleek dat er een tijdelijke besparing op groot onderhoud mogelijk was. Het budget is daarop met ingang van 2016 gekort met € 1,5 miljoen, vanaf 2020 komt deze tijdelijke korting weer te vervallen en wordt het normbedrag voor onderhoud weer verhoogd van € 4.821.251,-- in 2018 tot € 7.542.114,-- in 2020.

Wat was in 2017 gepland?

In 2018 wordt gestart met een groot aantal groot onderhoudsprojecten. Hiervoor wordt eerst €  659.251,-- toegevoegd aan de reserve en daarna wordt het totale saldo € 1.548.249,-- onttrokken aan deze reserve. De raming voor groot onderhoud van wegen en vaarwegen wordt in 2018 geactualiseerd; dit zal van invloed zijn op toekomstige onttrekkingen en toevoegingen aan deze reserve

Wat is in 2017 gerealiseerd?

De geraamde lasten en baten bedragen respectievelijk € 3.848.061,-- en € 122.668,--. De realisatie bedroeg € 3.487.197,-- aan lasten en € 167.782,-- aan baten. Hierdoor ontstaat een afwikkelverschil van € 405.978,--. Dit zal worden toegevoegd aan de reserve.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Op het budget groot onderhoud deed zich een onderschrijding voor van € 405.978,--. Hiervan zal in 2018 weer € 285.000,-- worden ingezet voor doorgeschoven werkzaamheden aan de Zwindersche brug en de Kerkbrug. Een andere grote afwijking deed zich voor in de bijdrage voor werkzaamheden aan de rotonde bij Gasselte op de N378. De bijdrage was geraamd op € 55.050,-- maar werd € 110.100,--. Voorts verwijzen wij u naar bijbehorende Beleidsopgaven 3.5 en 3.6.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

Het doorgeschoven bedrag van € 285.000,-- wordt in 2018 weer onttrokken aan de reserve.