Financieringsreserve

060221

Financieringsreserve

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

60.737.169

56.570.462

53.470.462

56.370.462

64.270.462

Begrote onttrekking (2)

5.100.000

9.100.000

9.100.000

5.100.000

5.100.000

Begrote toevoeging (3)

933.293

6.000.000

12.000.000

13.000.000

13.000.000

Begrote lasten programma (4)

-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

-

-

-

-

-

Begrote baten programma (6)

-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

-

-

-

-

-

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

56.570.462

53.470.462

56.370.462

64.270.462

72.170.462

060221 Financieringsreserve

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van programma's en projecten op het ruimtelijk-economische gebied, om de doelstellingen die de provincie hanteert voor het omgevingsbeleid en het beleid inzake de regionale economie te realiseren. Als bodemstand wordt hiervoor een bedrag van € 80 miljoen aangehouden om op termijn mogelijk rente baten te kunnen genereren, ter dekking van doelstellingen zoals hiervoor genoemd.

Instellingsbesluit

Voorjaarsnota 2011 d.d. 14 juli 2011

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Janny Gerda de Jonge

Programma

2: Regionale economie

Toelichting

In de Voorjaarsnota 2017 is de doelstelling van deze Reserve genuanceerd. Een bodemstand van deze reserve van minimaal € 80 miljoen is niet meer het streven. Wij zijn bereid de financieringsreserve toekomstgericht in te zetten als het meerjarig maatschappelijk en economisch rendement voor Drenthe heeft. Hierdoor zal de Financieringsreserve aan het einde van deze Collegeperiode niet de oorspronkelijk beoogde ondergrens van € 80 miljoen bereiken. De huidige omvang van de Financieringsreserve in relatie tot het meerjarig perspectief van de vrije ruimte, geeft volgens ons ook naar de toekomst voldoende financiële armslag om  te kiezen voor extra investeringen. De keuze voor het vaststellen van een gewijzigde ondergrens van deze reserve kan in het licht van het meerjarenperspectief ( inclusief de rente ontwikkeling) in latere jaren altijd nog worden genomen.

Het principe blijft dat incidentele meevallers en positieve rekeningresultaten in de komende jaren, na het op peil brengen van de Risicoreserve en het op peil houden (€ 5 miljoen) van de Reserve voor algemene doeleinden, worden gebruikt om de Financieringsreserve weer aan te zuiveren.

Wat was in 2017 gepland?

Begroot is dat in 2017 het resterende saldo van de Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel aan deze reserve wordt toegevoegd, zodat deze reserve bijna haar minimale bodemstand heeft bereikt. Daarnaast zijn voor de jaren 2017-2021 onttrekkingen begroot van in totaal € 33,5 miljoen (€ 5,1 miljoen in 2017). Van deze bedragen wordt € 25,5 miljoen toegevoegd aan de Reserve investeringsagenda, om de uitbreiding van die reserve van € 70 miljoen naar € 95,5 miljoen te brengen. In de voorjaarsnota 2017 is aangegeven dat een deel van de stortingen in de Financieringsreserve voor de jaren 2018 en 2019 wordt teruggedraaid (€ 4 miljoen voor beide jaren) ten gunste van de vrije bestedingsruimte.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

De begrote toevoeging en onttrekking is gerealiseerd.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.