Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

060231

Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

-

13.650.000

13.280.000

12.910.000

12.540.000

Begrote onttrekking (2)

3.000.000

2.785.000

1.585.000

1.585.000

1.085.000

Begrote toevoeging (3)

16.650.000

-

-

-

-

Begrote lasten programma (4)

1.250.000

2.600.000

1.400.000

1.400.000

900.000

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)

1.250.000

185.000

185.000

185.000

185.000

Begrote baten programma (6)

Werkelijke/beoogde baten programma (7)

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)

13.650.000

13.280.000

12.910.000

12.540.000

12.170.000

060231 Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Deze reserve is ingesteld omdat de investeringsbijdrage zal niet gelijkmatig over de periode van tien jaar zijn verdeeld. Zo is ten aanzien van de vergoeding van NEDAB-kosten uitgegaan van een gemiddelde van € 3 miljoen per jaar, maar zal de daadwerkelijke vergoeding kunnen fluctueren. Voor het ROF en de capaciteitsinvesteringen geldt dat de middelen daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld op het moment dat zij benodigd zijn. Flexibiliteit is daarom geboden  en bovendien bieden wij op deze manier een duidelijk afgebakend financieel kader voor de inzet van de investeringsbijdrage met het oog op de te verstrekken garantstelling ten behoeve van de aanvraag Luchthavenbesluit.De middelen worden gebruikt om de komende 10 jaren in te zetten voor de vergoeding van kosten voor Niet-Economische Dienstenn van Algemeen Belang (NEDAB)  in de periode 2017-2026, vermogensvorming binnen het Route ontwikkelingsfonds (ROF) en de financiering van capaciteitsinvesteringen.

Instellingsbesluit

Statenstuk 2017-793 Toekomst Groningen Airport Eelde-Uitwerking beleidskeuze 'Investeren' 12 juli 2017

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Bob Potjer

Programma

2: Regionale economie

Toelichting

Deze reserve is ingesteld omdat de investeringsbijdrage niet gelijkmatig over de periode van tien jaar zal zijn verdeeld. Zo is ten aanzien van de vergoeding van NEDAB-kosten uitgegaan van een gemiddelde van € 3 miljoen per jaar, maar zal de daadwerkelijke vergoeding kunnen fluctueren. Voor het  Route ontwikkelingsfonds (ROF) en de capaciteitsinvesteringen geldt dat de middelen daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld op het moment dat zij benodigd zijn. Flexibiliteit is daarom geboden. Bovendien bieden wij op deze manier een duidelijk afgebakend financieel kader voor de inzet van de investeringsbijdrage met het oog op de te verstrekken garantstelling ten behoeve van de aanvraag Luchthavenbesluit.
De middelen worden gebruikt om de komende tien jaren in te zetten voor de vergoeding van kosten voor Niet-Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB) in de periode 2017-2026, vermogensvorming binnen het ROF en de financiering van capaciteitsinvesteringen.

Wat was in 2017 gepland?

In 2017 is een totaalbedrag van € 13,8 miljoen vanuit de Reserve investeringsagenda overgeheveld naar deze reserve. Conform het Statenstuk 2107-793 zijn de voorlopige onttrekkingen in de meerjarenbegroting opgenomen. Deze kunnen in de praktijk fluctueren en zullen later worden bijgesteld via de P&C documenten. In 2017 is dan ook een onttrekking van € 3 miljoen geraamd conform statenstuk 2017-793. De onttrekking is later in de 5e Begrotingswijziging bijgesteld, omdat in 2017 alleen de NEDAB-vergoeding van € 1.250.000,-- toegekend zou worden.  Daarom is ter hoogte van het verschil weer een storting van € 1.750.000,-- begroot om het op een later moment weer op te nemen in de meerjarenbegroting. Daarnaast is een overheveling 1,1 miljoen van reserve RSP naar reserve GAE begroot. Dit in verband met de afspraak die met gemeente Assen inzake ondersteuning Groningen Airport Eelde is gemaakt.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

De begrote stortingen en onttrekkingen zijn geheel gerealiseerd.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.