Voorziening meerjaren onderhoud Depot Drents Museum

083182

Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

73.477

87.520

100.374

111.402

104.956

Vrijgevallen bedragen (2)

-

-

-

-

-

Toevoegingen (3)

14.043

14.043

14.043

14.043

14.043

Aanwendingen (4)

1.160

1.189

3.015

20.489

1.280

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)

86.360

100.374

111.402

104.956

117.719

Begrote lasten (5)

1.160

1.189

3.015

20.489

1.280

Werkelijke/beoogde lasten (6)

-

1.189

3.015

20.489

1.280

Begrote baten programma (7)

-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten (8)

-

-

-

-

-

Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)

87.520

100.374

111.402

104.956

117.719

083182 Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Depot Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.

Instellingsbesluit

Jaarstukken 2010 d.d. 23 mei 2011

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Henk Jan Schimmel

Programma

8: Middelen

Toelichting

Net als voor het provinciehuis en Drents Museum is op basis van een meerjarenonderhoudsplan voor de gebouwen van het Depot Drents Museum in 2011 een voorziening aangemaakt. De planning beslaat een periode van 25 jaar.  De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2036 zoals die in de 1e Bestuursrapportage 2011 opgenomen zijn. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening was vastgesteld op € 53.590,--. De voorziening is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Omdat in 2026 een investeringsbudget beschikbaar komt t.b.v. de installaties van het depot, is deze in mindering gebracht op de jaarlijkse dotatie en kon de jaarlijks dotatie in 2013 worden verlaagd naar € 14.043,-- per jaar. In de komende jaren is veelal alleen dagelijks onderhoud van toepassing. Pas vanaf 2020 zijn er grotere pieken in het groot onderhoud zichtbaar, waardoor de voorziening eerst jaarlijks wordt opgebouwd.
In 2018 zal in navolging van het meerjarig onderhoudsplan provinciehuis ook het beheerplan van het Depot Drents Museum worden geactualiseerd.

Wat was in 2017 gepland?

Een storting van € 14.043,-- en daarnaast een onttrekking van € 1.160,--.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

Er zijn geen groot onderhoudskosten geweest voor het Depot in 2017.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

Er is geen meerjarig effect. De voorziening is op peil. In de komende jaren is veelal alleen dagelijks onderhoud van toepassing. Voorts zijn in het onderhoudsplan gemiddelde bedragen van de jaarlijkse kosten opgenomen. Dat betekent dat het ene jaar de kosten hiervan hoger zullen zijn dan in een ander jaar. Pas vanaf 2020 zijn er grotere pieken in het groot onderhoud zichtbaar, waardoor de voorziening eerst jaarlijks wordt opgebouwd.