Voorziening meerjaren onderhoud museum

083177

Voorziening groot onderhoud Drents Museum

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

342.013

364.905

37.457

63.913

50.824

Vrijgevallen bedragen (2)

-

-

-

-

-

Toevoegingen (3)

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

Aanwendingen (4)

357.565

492.448

138.544

178.089

265.958

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)

149.448

37.457

63.913

50.824

50.134-

Begrote lasten (5)

357.565

492.448

138.544

178.089

265.958

Werkelijke/beoogde lasten (6)

142.108

492.448

138.544

178.089

265.958

Begrote baten programma (7)

-

-

-

-

-

Werkelijke/beoogde baten (8)

-

-

-

-

-

Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)

364.905

37.457

63.913

50.824

(50.134)

083177 Voorziening groot onderhoud Drents Museum

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Henk Jan Schimmel

Programma

8: Middelen

Toelichting

Evenals bij het provinciehuis wordt bij het Drents Museum sinds 2002 gewerkt met een meerjarenonderhoudsplan voor de gebouwen van het Drents Museum. Dit naar aanleiding van de verbouwing en nieuwbouw bij het Drents Museum. De planning beslaat een periode van 25 jaar. De vermeerderingen aan deze voorziening zijn echter vastgesteld op basis van een inschatting van het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2022, zoals dit in de VJN 2011 is opgenomen. De nieuwe onderhoudsplanning voor de jaren 2012-2022 op basis van het vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau opgesteld. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening is vastgesteld op € 165.000,--. Vanwege de uitbreiding en verbouwing van het Drents Museum in 2011 zijn (achterstallige) werkzaamheden gelijktijdig met de verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. De voorziening op basis van 10 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen de eerstvolgende 10 jaar. Divers planmatig onderhoud op basis van het opgestelde onderhoudsplan en hetgeen vanuit eerdere jaren is doorgeschoven. Naast de jaarlijkse normale controle op uitvoering en verschuiving, is er in 2017 een herijking gedaan om het beheerplan actueel te houden. Deze werkzaamheden lopen nog door tot eind 2017.
Na 2022 zal een substantiële verhoging van planmatige onderhoudskosten aan de orde zijn, omdat er voor het Drents Museum geen sprake is van vrijvallende investeringen in de berekende onderhoudsperiode van 25 jaar. Vooralsnog wordt dan uitgegaan van een jaarlijks benodigde storting van € 379.427,-- per jaar.
In 2018 zal in navolging van het meerjarenonderhoudsplan provinciehuis ook het beheerplan van het Drents Museum worden geactualiseerd.

Wat was in 2017 gepland?

Een storting van € 165.000,-- en daarnaast een onttrekking van € 357.565,--.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

De werkelijke uitgaven zijn in 2017 € 142.108,-- geweest. De voornaamste uitgaven betroffen: dakrenovatie, groot onderhoud ontvangershuis en voormalige abdijkerk, gevelrestauratie, buitenverlichting, installaties, schilderwerk en tuinonderhoud.Daarnaast is er een BRIM-subsidie ontvangen voor instandhouding rijksmonument Kloosterstraat 6.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Het uitgesteld onderhoud Drents Museum bedraagt t/m 2017 circa € 388.000,--.Grote post uitgesteld onderhoud betreft het schilderwerk 2017, daarnaast een grote onderhoudsbeurt voor de vloer van de nieuwbouw en nog te vervangen luchtbehandelingskasten.We moeten rekening houden met de BRIM-subsidies ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan met name de daken. Deze dakrenovatie werkzaamheden stonden niet heel specifiek in het MJOP, maar zijn inmiddels wel grotendeels uitgevoerd. De verwachting is dat met behulp van het budget voor schilderwerk deze niet specifiek geplande werkzaamheden kunnen worden gedekt.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

Er is geen meerjarig effect. De uitgestelde onderhoudswerkzaamheden blijven staan en worden later uitgevoerd. De voorziening is op peil en is berekend tot en met 2022, wanneer het geplande saldo nihil zal zijn.