Reserve voor algemene doeleinden

050001

Reserve voor algemene doeleinden

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

2.973.151

3.496.971

3.496.971

3.496.971

3.496.971

Begrote onttrekking (2)

-

-

-

-

-

Begrote toevoeging (3)

523.820

-

-

-

-

Bestemming resultaat (4)

Saldo einde jaar (1-2+3+4)

3.496.971

3.496.971

3.496.971

3.496.971

3.496.971

050001 Reserve voor algemene doeleinden

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Dit is een vrij besteedbare reserve voor algemene doeleinden. De reserve maakt financieel-technisch gezien deel uit van het weerstandsvermogen van de provincie en wordt gebruikt voor het sluitend maken van de meerjarenbegrotingen, zowel positief als negatief. Voor de opvang van tekorten wordt een maximale omvang van € 5 miljoen nagestreefd. Hierbij verwijzen we ook naar de afgesproken beheersmaatregelen van tekorten.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Janny Gerda de Jonge

Programma

8: Middelen

Toelichting

De geraamde mutaties zijn het resultaat van de actuele ramingen in de meerjarenbegroting, veelal bedoeld om de begroting sluitend te maken. Het negatieve rekeningresultaat 2016 van per saldo € 1.774.949,-- is in 2016 en 2017 met de reserve verrekend.

Wat was in 2017 gepland?

Een toevoeging van € 523.820,-- als onderdeel van de resultaatsbestemming van de jaarrekening 2016.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

De begrote toevoeging van € 523.820,-- is gerealiseerd.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.