Saldireserve

050002

Saldireserve

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

9.862.913

5.487.778

170.000

120.000

-

Begrote onttrekking (2)

10.378.587

6.317.778

1.400.000

120.000

-

Begrote toevoeging (3)

6.003.452

1.000.000

1.350.000

-

-

Bestemming resultaat rek. (4)

-

Saldo einde jaar (1-2+3+4)

5.487.778

170.000

120.000

-

-

050002 Saldireserve

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Bedragen die worden overgeheveld naar volgende boekjaren worden via deze reserve van het ene naar volgende boekjaren overgeheveld. Overheveling vindt slechts plaats met instemming van PS.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Cees Bijl

Teamleider

Janny Gerda de Jonge

Programma

8: Middelen

Toelichting

Overhevelingen zoals opgenomen in de afgelopen jaarrekeningen en bestuursrapportages, waartoe u inmiddels heeft besloten, zijn in dit overzicht verwerkt.

Wat was in 2017 gepland?

Gepland waren diverse overhevelingen vanuit 2016 naar 2017 volgens de Jaarrekening 2016 en de Bestuursrapportages 2016. Bovendien is een enkele keer budget van 2019 naar voren geschoven via een begrotingswijziging in 2017. Deze bedragen zijn als onttrekkingen opgenomen. Daarnaast zijn in de verschillende bestuursrapportages van 2017 bedragen overgeheveld naar 2018. Die bedragen zijn in 2017 als toevoeging opgenomen.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

De begrote toevoegingen en onttrekkingen.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

N.v.t.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.