Voorziening spaarhypotheken

072110

Voorziening spaarhypotheken

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

2.509.904

2.147.093

1.997.093

1.847.093

1.697.093

Vrijgevallen bedragen (2)

-

-

-

-

-

Toevoegingen (3)

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Aanwendingen (4)

-

250.000

250.000

250.000

250.000

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)

2.609.904

1.997.093

1.847.093

1.697.093

1.547.093

Begrote lasten (5)

Werkelijke/beoogde lasten (6)

461.791

Begrote baten programma (7)

100.000

Werkelijke/beoogde baten (8)

98.980

Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)

2.147.093

1.997.093

1.847.093

1.697.093

1.547.093

072110 Voorziening spaarhypotheken

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

Het veiligstellen van de door de provinciale medewerkers gespaarde bedragen ten behoeve van aflossing van hypothecaire geldleningen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005

Portefeuillehouder

Tjisse Stelpstra

Teamleider

Janny Gerda de Jonge

Programma

8: Middelen

Toelichting

De voorziening is in het leven geroepen om de gespaarde middelen van medewerkers met een spaarhypotheek te beheren. Per 1 januari 2007 is de hypotheekregeling opgeheven. Daardoor zal het aantal spaarhypotheken afnemen en de hoogte van de voorziening dalen. Tot vorig jaar werd ervan uitgegaan dat door premie-inleg het saldo de komende jaren nog zou toenemen. Door aflossing in verband met verkoop van woningen en het versneld afbouwen van de hypothekenportefeuille kan de voorziening echter in omvang afnemen. (De stijging of daling van het spaarsaldo heeft voor de provincie overigens geen gevolgen, omdat de voorziening gelijk is aan de schuldpositie.)
Op basis van de huidige trend stellen we de meerjarige raming bij en gaan met ingang van 2018 uit van een jaarlijkse daling van het spaarsaldo met € 150.000,--. De voorziening blijft toereikend om aan de verplichtingen te voldoen.

Wat was in 2017 gepland?

Gepland is een premie-inleg van € 100.000,--.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

De geplande premie-inleg is € 98.980,-- geweest en de aanwending van de voorziening is € 461.791,-- in 2017.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

Door het versneld afbouwen van de hypothekenportefeuille en het natuurlijk verloop (vertrokken werknemers en bereiken 70 jaar) is in 2017 de besteding hoger geweest dan destijds ingeschat bij de begroting. Overigens is het niet eenvoudig een inschatting te maken van de aanwending. Eind 2017 bedroeg het aantal spaarhypotheken nog 62.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

De voorziening blijft toereikend om aan de verplichtingen te voldoen. De berekening hiervan is gebaseerd op het saldo-overzicht van Delta Lloyd. Hier sluiten wij bij aan.