Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

083181

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Verloop

2017

2018

2019

2020

2021

Saldo aanvang jaar (1)

9.069.692

7.905.591

7.845.591

7.785.591

7.725.591

Vrijgevallen bedragen (2)

-

-

-

-

-

Toevoegingen (3)

290.000

290.000

290.000

290.000

290.000

Aanwendingen (4)

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)

9.009.692

7.845.591

7.785.591

7.725.591

7.665.591

Begrote lasten (5)

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

Werkelijke/beoogde lasten (6)

1.454.101

350.000

350.000

350.000

350.000

Begrote baten programma (7)

290.000

290.000

290.000

290.000

290.000

Werkelijke/beoogde baten (8)

290.000

290.000

290.000

290.000

290.000

Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)

7.905.591

7.845.591

7.785.591

7.725.591

7.665.591

083181 Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen)

De provincie is voor pensioenen van (ex-)gedeputeerden eigen risicodrager. Deze pensioenen zijn niet ondergebracht bij het ABP of een pensioenverzekeringsmaatschappij. De voorziening is ingesteld om ervoor te zorgen dat de opgebouwde pensioenrechten van (ex-)gedeputeerden ook daadwerkelijk kunnen worden betaald door de provincie.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2010 d.d. 10 november 2010

Portefeuillehouder

Tjisse Stelpstra

Teamleider

Janny Gerda de Jonge

Programma

8: Middelen

Toelichting

De ingehouden pensioenpremies van de huidige gedeputeerden alsmede het werkgeversdeel pensioenpremie voor huidige gedeputeerden worden gestort in de voorziening. Aan de voorziening worden de daadwerkelijk betaalde pensioenen onttrokken. De voorziening is op peil om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen.

Wat was in 2017 gepland?

Een jaarlijkse rentetoevoeging van € 200.000,-- en daarnaast een premiestorting van € 90.000,--. De pensioenuitkering is begroot op € 350.000,--.

Wat is in 2017 gerealiseerd?

De premiestorting was € 8.000,-- lager dan begroot terwijl de uitkeringen €15.000,-- hoger waren dan begroot.Het belangrijkste verschil zit in de vrijval van € 1.080.000,-- die niet was begroot.

Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen?

De provinciale bestuurders zijn niet aangesloten bij een pensioenfonds. Provincies zijn op basis van de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) zelf verantwoordelijk voor het innen van pensioenpremies en reserveren van middelen voor uitbetaling van ouderdoms- en nabestaande pensioenen. Ieder jaar worden er actuariële berekeningen uitgevoerd. Die berekeningen resulteren in het bedrag dat gereserveerd (contante waarde) moet zijn om naar verwachting aan de te betalen toekomstige ouderdoms- en nabestaande pensioenen te kunnen voldoen. Deze berekening gebeurd o.b.v. landelijk afgesproken uitgangspunten. Over het algemeen zijn de contante waarden gedaald ten op zichten van vorig jaar. Dit heeft met name te maken met de hogere rekenrente en dus hogere opbrengst op de lange(re) termijn. Het saldo van de Appa-voorziening wordt jaarlijks gelijk gesteld aan de contante waarde van de toekomstige pensioenclaims. Dat heeft ertoe geleid dat dit jaar € 1.080.682,-- kon worden afgeboekt.

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen

N.v.t.