Eco soort20162017
RealisatieBegrotingRealisatieVerschil
PrimitiefGewijzigd
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer2.962.3583.178.66311.305.71310.631.504674.209
Lasten3.771.6363.888.66312.015.71323.359.221-11.343.508
4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken1.982.3332.204.6849.559.6849.009.114550.570
Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken1.982.3332.204.6849.559.6849.009.114550.570
InkoopInkoop370.067331.911331.911361.347-29.436
3900203: Provinciale omgevingsvisie DrentheInkoop30.38425.84125.84115.38310.458
423014: Overige goederen en dienstenInkoop30.38425.84125.84120.3405.501
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000-4.9574.957
3910501: Ruimtelijke kwaliteitInkoop333.839300.000300.000334.113-34.113
423418: Inzet op specifieke ontwikkelingenInkoop333.839300.000300.000335.373-35.373
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000-1.2601.260
3920102: Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwingInkoop5.8456.0706.07011.851-5.781
423110: Kosten ontwikkeling VolkshuisvestingsbeleidInkoop5.9706.0706.07011.851-5.781
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-1250000
SubsidieSubsidie1.612.2661.872.7739.227.7738.647.767580.006
3900204: Regeling binnenstadfondsSubsidie007.000.0007.000.0000
440675: Subsidie binnenstadfondsSubsidie007.000.0007.000.0000
3910201: Uitvoering regiovisie en convenantSubsidie1.240.0801.272.7731.272.7731.266.7326.041
436349: Bijdrage kstn Regiovisie Groningen - Assen 2030Subsidie01.272.7731.272.7731.266.7326.041
440349: Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 2030Subsidie1.279.2320000
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-39.1520000
3910501: Ruimtelijke kwaliteitSubsidie-3.105600.000955.000397.035557.965
432160: Bijdragen herstructureringsfondsSubsidie00605.000105.000500.000
440493: Ruimtelijk ontwerpSubsidie7.0650000
440625: Ruimtelijke kwaliteitSubsidie0500.000250.000189.22560.775
440649: Inzet op specifieke ontwikkelingenSubsidie0100.000100.000102.810-2.810
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-10.1700000
3920102: Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwingSubsidie375.29100-16.00016.000
440618: Duurzame krimpregelingSubsidie415.2910000
440900: Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaarSubsidie-40.00000-16.00016.000
4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen367.6820472.050607.050-135.000
Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen367.6820472.050607.050-135.000
InkoopInkoop367.6820472.050607.050-135.000
3400110: Beleidsontwikkeling Regionaal waterplanInkoop367.6820472.050607.050-135.000
423014: Overige goederen en dienstenInkoop372.2400472.050607.050-135.000
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-4.5580000
4.3 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening1.421.6201.683.9791.983.97913.743.057-11.759.078
Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening1.421.6201.683.9791.983.97913.743.057-11.759.078
InkoopInkoop590.224940.0001.240.00012.726.753-11.486.753
3400116: Onderzoeken grondwatersystemenInkoop507.953815.0001.115.00012.621.641-11.506.641
423014: Overige goederen en dienstenInkoop195.968500.000800.00012.392.001-11.592.001
423043: Kosten onderzoeken waterhuishoudingInkoop311.985315.000315.000233.25981.741
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop000-3.6193.619
3440101: Uitvoering grondwaterbeheerInkoop68.403110.000110.00093.18716.813
423056: Kosten onderzoekenInkoop73.707110.000110.000102.5767.424
423990: Afwikkeling voorgaand jaarInkoop-5.30400-9.3899.389
3550820: Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)Inkoop13.86915.00015.00011.9253.075
423014: Overige goederen en dienstenInkoop13.86915.00015.00011.9253.075
KapitaallastenKapitaallasten45.12938.24538.24538.2450
3430106: 18 gemalen exploiterenKapitaallasten45.12938.24538.24538.2450
462001: AfschrijvingKapitaallasten38.24538.24538.24538.2450
465004: Toegerekende renteKapitaallasten6.8840000
SubsidieSubsidie05.7345.73405.734
3430105: 154 km kanaal onderhoudenSubsidie05.7345.73405.734
435055: Gewenningsbijdrage Waterschap Velten VechtSubsidie05.7345.73405.734
Toev. voorzieningToev. voorziening786.267700.000700.000978.060-278.060
3440101: Uitvoering grondwaterbeheerToev. voorziening786.267700.000700.000978.060-278.060
466529: Bijdrage aan voorziening GrondwaterheffingToev. voorziening786.267700.000700.000978.060-278.060
Baten-809.278-710.000-710.000-12.727.71712.017.717
4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen-7.443-10.000-10.0000-10.000
Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen-7.443-10.000-10.0000-10.000
LegesLeges-7.443-10.000-10.0000-10.000
3440106: GrondwatervergunningenLeges-7.443-10.000-10.0000-10.000
811001: Leges en andere rechtenLeges-7.443-10.000-10.0000-10.000
4.3 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening-801.835-700.000-700.000-12.727.71712.027.717
Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening-801.835-700.000-700.000-12.727.71712.027.717
LegesLeges-786.267-700.000-700.000-978.060278.060
3440101: Uitvoering grondwaterbeheerLeges-786.267-700.000-700.000-978.060278.060
810001: Opbrengst grondwaterheffingLeges-786.267-700.000-700.000-978.060278.060
Ontv. bijdragenOntv. bijdragen-15.56700-1.473.9841.473.984
3400116: Onderzoeken grondwatersystemenOntv. bijdragen000-1.473.9841.473.984
823005: Doorberekende kostenOntv. bijdragen000-135.000135.000
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen000-1.338.9841.338.984
3550820: Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)Ontv. bijdragen-15.5670000
823016: Overige opbrengstenOntv. bijdragen-15.5670000
Ontv.subsidiesOntv.subsidies000-10.275.67310.275.673
3400116: Onderzoeken grondwatersystemenOntv.subsidies000-10.265.67310.265.673
837001: EU bijdrage POP3Ontv.subsidies000-9.978.7489.978.748
837002: EU cofinanciering POP3Ontv.subsidies000-286.925286.925
3550820: Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ)Ontv.subsidies000-10.00010.000
843002: Opgelegde dwangsommenOntv.subsidies000-10.00010.000

Vrij scherm

Toelichting

Saldo Programma

674.209

Bestemming resultaat reserves bij programma

Niet van toepassing

Totaal verrekend met reserves

0

Resultaat programma na bestemming reserves

674.209

Toelichtingen lasten

4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

De totale afwijking betreft een voordeel van € 550.570,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

4.1.02 Initiatieven die een vernieuwende verbinding leggen met de ruimtelijke kwaliteiten van Drenthe
Bijdragen herstructureringsfonds
Van het budget van € 605.000,-- is € 105.000,-- is toegekend. Dit komt doordat de subsidieregeling pas na de zomer van start is gegaan, in combinatie met het feit dat zowel het aanvragen als het honoreren van subsidieaanvragen de nodige tijd kost. Vanaf de zomer 2017 zijn er diverse subsidieaanvragen in voorbereiding gekomen, waarvan het merendeel definitief tot een subsidieaanvraag zal leiden.  
Vanwege het grote aantal aanvragen in de pijplijn en het gegeven dat de Regeling zijn diensten bewijst en gevonden wordt door zowel publieke als private partijen, stellen wij voor om het restant van € 500.000,-- naar 2018 over te hevelen.

4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

De totale afwijking betreft een nadeel van € 135.000,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

4.2.03 De zoetwatervoorziening voorziet in maatschappelijk gewenst voorzieningsniveau voor voldoende en schoon zoet water voor een, ook op lange termijn houdbaar (klimaatbestendig) economisch vitaal en ecologisch en humaan leefbaar gebied.

Middelen Deltafonds
Bij het opstellen van de 2e Bestuursrapportage werd een overschot verwacht op de middelen voor het Deltafonds van € 506.321,--. Dit bedrag is overgeheveld naar 2018. Daarna zijn er toch nog uitgaven verricht tot een bedrag van € 135.000,-- voor de Deltafonds-bijdrage POP3. Deze overschrijding op het budget willen we compenseren door het in mindering te brengen op het budget voor het Deltafonds in 2018.

4.3 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

De totale afwijking betreft een nadeel van € 11.759.078,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

4.3.01 De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021

Kaderrichtlijn Water
Het beschikbare budget voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water is met een bedrag van € 11.489.828,-- overschreden. Dit komt doordat in 2017 de verplichtingen die voortkomen uit de POP3 openstellingen van 2016 en 2017 zijn opgenomen als lasten in 2017. Dit is conform de afspraak dat bij projectsubsidies, ook al zijn deze meerjarig op basis van de beschikking, in één keer als last genomen moeten worden. Tegenover deze uitgaven staan extra inkomsten (zie toelichting baten bij 4.3.01). Wij stellen voor het netto overschot van € 249.829,-- over te hevelen naar 2018. Daarmee handhaven we het door ons beschikbare totaalbudget voor deze collegeperiode.

Opbrengst grondwaterheffing
De opbrengst van de grondwaterheffing is € 278.060,-- hoger dan geraamd. Zie voor de toelichting de bij de baten. De hogere opbrengst wordt gestort in de voorziening Grondwaterheffing vandaar dat bij de lasten een nadeel van € 278.060,-- is ontstaan.

Toelichtingen baten

4.1 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

De totale afwijking betreft  € 0,--.

4.2 Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

De totale afwijking betreft een nadeel van € 10.000,--.

Niet van toepassing

4.3 Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening

De totale afwijking betreft een voordeel van € 12.017.717,--.
De voornaamste afwijkingen betreffen:

4.3.01 De grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021

Kaderrichtlijn Water
 Tegenover de extra uitgaven voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (zie toelichting lasten bij 4.3.01) staan extra inkomsten tot een bedrag van € 11.739.657,--). We stellen voor om het netto overschot van € 249.829,-- op deze doelstelling over te hevelen naar 2018. Daarmee handhaven we het door ons beschikbare totaalbudget voor deze collegeperiode.

Opbrengst grondwaterheffing
De opbrengst van de grondwaterheffing is € 278.060,-- hoger dan geraamd. Dit komt mede doordat een aanpassing is doorgevoerd op grond van de geldende verslaggevingsregels -het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Opbrengsten dienen te worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. Nu is een inhaalslag gemaakt en is eenmalig de opbrengst hoger. In feit zijn nu vijf kwartalen verantwoord (inclusief het 4e kwartaal 2016) en zal in de toekomst de verantwoording gelijk zijn aan de kwartalen van een kalender jaar verlopen, waarbij een schatting van het 4e kwartaal wordt gemaakt. De hogere opbrengst wordt gestort in de voorziening Grondwaterheffing.


Bijeenkomst t.b.v. Revisie omgevingsvisie in de voormalige Rijksluchtvaartschool